Su Sardu: Lìngua de Europa

SU SARDU LÌNGUA DE EUROPA

Unu progetu cun su contribudu de sa
Fondazione di Sardegna

e cun sa patrocìniu

Arresùmini de is cuntènnidus

INTRODUSIDURA A SU SARDU: LINGUA DE EUROPA

Premessa

Su progetu ‘Su Sardu: lìngua de Europa’, cun d-unu contributu de sa Fondazione di Sardegna, e cun su patrocìniu de sa Presidèntzia de sa Regioni Sardìnnia, de s’Assessorau Regionali a s’Imparu Pùbricu, de su Comunu de Casteddu e de sa Provìntzia de su Sud Sardìnnia, pertocat un’amosta asuba de sa lìngua sarda scrita totu in sardu. Cust’amosta tenit una parti stàtica aundi cun d-un’excursus stòricu fait a biri candu e comenti est nàscïa sa lìngua nosta, de is ipòtesis de sa gènesi sua finsas a is primus documentus scritus in sardu po lompi a dii de oi cun s’imperu literàriu de sa lìngua sarda scrita e fueddada e su spainamentu suu de oindii finsas in s’arti de sa mùsica etotu. Sa segundu parti est invècias dinàmica ca po mori de s’apubamentu, sa circa e su stùdiu de unus cantu fueddus in lìngua de lati, pipius, piciocus e mannus iant a podi torrai a stantargiai s’identidadi linguìstica insoru imperendi che a ainas is fotogafias chi currespundint a is fueddus inditaus in sardu. In custa parti is bisitadoris s’ant a podi stentai movendi-sì intre is fueddus e is màginis cun arrogus de fueddus (inclùdius prefissus, sufissus e arrèxinis etimològicas); totu in d-unu giogu chi megat de formai is fueddus cumprius chi permitant de lompi a s’acabu de su tretu. Unu cras s’iat a podi adelantai un’amosta a carateri itineranti, faendi-dda a ingìriu scéti ca po imoi dda proponeus online. Duncas, custa proposta est unu tretu culturali, lùdicu e identitàriu fatu cun is lemas de sa lìngua sarda spriculendi is moris de is fueddus in totu is bariedadis chi ddoi funt oindii in Sardìnnia.

Su progetu bolit arrecuperai sa lìngua de bartzolu nosta, sa lìngua sarda, chi po nexi de s’arredusimentu de sa trasmitidura de babbus e mamas a fillus, est acanta de si sperdi. In s’arrealidadi nosta aundi is paisàgius funt bessendi sèmpiri prus omologantis, bincit chini donat una bisura identitària forti a su chi est sa territorialidadi sua. Su progetu bolit fraigai diferèntzias no scéti po mèdiu de una lògica furesada totu a acolladas de sagras, ca custu tretu no est bincidori, ma ponendi impari personis e turistas in d-una faina de avaloramentu de su chi fait parti de su connotu nostu; su chi est sa sustàntzia de s’identidadi sarda: sa lìngua de lati.

Is tentas nostas po cumpriri s’amosta

– Fai cumprendi chi su sardu tenit un’importu de fundòriu po s’idenidadi regionali e unu balimentu in prus che a beni no materiali de importu mannu ùnicu chi podit essi spèndiu finsas in s’avaloramentu turìsticu, e no scéti culturali de s’Ìsula. Su focus no at a essi scéti sa cultura de su connotu, ma ativai unu protzessu de formadura de una comunidadi linguìstica cuscenti de sei etotu, sa etnogènesi sua.

– Amostai chi sa lìngua sarda podit bessiri un’elementu de importu de caraterisadura e arreconnoscimentu de sa Sardìnnia: sa cultura linguìstica che a identidadi e duncas no scéti simplementi una manifestada nostàlgica de su passau, ma elementu biu arrelatau cun su tempus de oindii, ogetu de esponidura che a icona e siddu de un’identidadi comunitària;

– Amostai chi sa lìngua sarda podit essi una cosa po fai acostai is turistas puru. Pensaus puru de ponni impari is cumentus de is bisitadoris in d-unu logu apostadamenti cuncordau.

Is arresurtaus chi pensaus de otenni

– bessiri che a progetu utilosu po assegurai unu cras a sa lìngua sarda comenti mèdiu de comunicatzioni normali intre is personis in d-una comundadi;

– adelantai elementus distinghidoris de sa comunidadi sarda po is bisitadoris. Su sardu che a ogetu de esponidura che a icona e siddu de identidadi comunitària;

– avalorai sa lìngua de lati che a prenda no materiali de sa comunidadi sarda.

Su Presidenti de Acadèmia de su Sardu

Massimo Madrigale

S’Arresponsàbili de is eventus de Acadèmia de su Sardu

Alessandra Pinna

STÒRIA DE SA LÌNGUA SARDA

Introdusidura

Cun arreferimentu a sa literadura scientìfica acadèmica podeus nai ca su sardu o Lìngua sarda est una lìngua neolatina o romanza, est a nai ca est filla de su latinu betiu in Sardìnnia de is primus sordaus romanus lòmpius in Sardìnnia apustis…

Ligi totu »

A s’inghitzu, in su Mesuevu

An su momentu de sa derruta de s’Imperu Romanu de Ocidenti, in su 476 p.C., sa Sardìnnia fiat me is manus de is Vàndalus de Genserico, chi iant ocupau s’ìsula de su 456 finas a su 534. Su 13 de abrili de cuss’annu s’Imperadori Giustinianu fait sa Sardìnnia…

Ligi totu »

De su proibitzionismu a oindii

Su 1900 cumentzat cun d-unus cantu fatus chi scampàniant sa porta a sa lìngua italiana, faendi trabucai sa lìngua sarda: su disterru e sa Primu Gherra Mundiali amesturant e ponint a costau genti de dònnia logu e tzitadi chi depit circai una manera…

Ligi totu »

IS BABBUS DE SA LINGUÌSTICA SARDA

Introdusidura a sa chistioni

Me is primus annus de su ‘500 in Casteddu e in Tàtari nascint is primus scolas de gramàtica. In prus, su Cuntzìliu de Trento, iat stabilèssiu chi predis e paras depiant tenni una cultura prus

Ligi totu »

Max Leopold Wagner

Linguista tedescu nàscïu in Germània in sa tzitadi de Mònacu de Baviera in su 1880 e mortu a Washington in is Stadus Aunius de Amèrica (USA) in su 1962. Est cunsiderau a totòmini su babbu de sa Linguìstica sarda de oindii.

Ligi totu »

Màssimu Pittau

Est unu de is babbus mannus de sa linguìstica sarda; est nàscïu in Nùgoro in su 1921 ma Tàtari dd’at pigau che a fillu-de-ànima a matucu. A su dialetu nugoresu at dedicau sa tesi de làurea in Lìteras chi at pigau in s’Universidadi de Torino, ghiau de Matteo Bartoli.

Ligi totu »

Eduardo Blasco Ferrer

Su linguista cadalanu Eduardo Blasco Ferrer est nàscïu in Bartzellona in Cadalùnnia su 15 de su mesi de Làmpadas de su 1956 e est mortu in Bastia in Còssiga su 12 de gennàrgiu de su 2017.

Ligi totu »

SA LITERADURA SCRITA IN SARDU​

Aquilino Cannas

Nascit in Casteddu su 9 de donniasantu de su 1914. In su 1941 intrat in s’esèrcitu e apustis de ai abitau sa Scola po Ofitzialis in Pinerolo, fait parti de sa campànnia de Àfrica, El Alamein puru.

Ligi totu »

Antonio (Tonio) Dei

Antoni Dei nascit in Lanusè su 14 de su mesi-de-idas de su 1926, a sa mama ddi nant Lidia Piroddi, a su babbu Ènniu Dei. Su babbu traballàt in banca, sa mama sighiat sa domu. Issu fut su segundu fillu, innantis de issu fut nàscïa…

Ligi totu »

Pasquale Dessanai

Pascali Dessanai nascit de Luisu Sanna e Mariantonia Nurra Sini. Ecus su primu piessìnniu de cust’autori, su sangunau: poita Dessanai, candu su babbu fiat Sanna? In s’arregistru de is cojas de sa Seu de Nùgoro, cumparit sa grafia Desannai.

Ligi totu »

Antonio Garau

Est su prus cumediògrafu de importu in lìngua sarda de su 1900. Cumentzat a studiai a Santu Lussurzu, in su collègiu de is Salesianus, perou a 14 annus ddi tocat a torrai a domu po agiudai in sa butega de su babbu.

Ligi totu »

Benvenuto Lobina

Est unu de is prus scridoris de importu de Sardìnnia de su ‘900, scridori bilingu de poesia e de prosa.
Cumentzat a giòvunu a scriri poesias.

Ligi totu »

Melchiorre Murenu

Apustis de cent’annus de sa morti de Murenu sa poesia sua dd’ant torrada a bogai a pillu po ddi giai vàllia. No si sciit su chi est cosa sua, scieus ca is fontis de innui ndi benint is scedas funt totu de analisai.

Ligi totu »

Pàulu Pillonca

Pàulu Pillonca est nàscïu in Òsile s’8 de su mesi-de-ladàmini de su 1942. Fut giorronalista, scridori, autori de òberas teatralis. Si fut laureau in s’Universidadi de Casteddu in su cursu de Lìteras e iat fatu s’imparadori in sa scola mèdia…

Ligi totu »

Larentu Pusceddu

Larentu Pusceddu fut nàscïu in Oroteddi su 9 de friàrgiu de su 1947. Si fut diplomau in sa scola agrària e de su 1971 iat fatu su dirigenti provintziali de sa Cgil de Nùgoro. Iat collaborau cun giorronalis e TV che: “Sa Sardigna”…

Ligi totu »

Sarbador Àngiulu Spano

Giorronalista pubricista, scridori e òmini polìtigu. Est stètiu unu de is fundadoris de sa Democratzia Cristiana in Sardìnnia e dirigidori regionali de is Giòvunus de Atzioni Catòlica candu in su natzionali…

Ligi totu »

IS CANTADORIS / SOS CANTADORES

Antonio Pani

Incumentzat a 19 annus comenti cantadori campidanesu, s’atòbiat e cantat cun poetas de su tempus, comenti Giuanni Broi de Igrèsias, Rafaelli (Fieli) Urru de Brucei, Enea Danese de Pauli, Marcellu Matta de Domusnoas.

Ligi totu »

Raimondo Piras

Nàscïu in Biddanoa Monteleone (SS) su 29 de su mesi-de-ladàmini 1905, fillu de Denoisa Galleri e Fideli Piras, famìllia de pastoris arricus. Sa mama si morit candu issu teniat set’annus e po totu sa vida dd’at a abarrai custu…

Ligi totu »

Giuseppe Sotgiu (Sozu)

Poeta de intremesu de sa segundu e sa de tres generatzionis stòricas de is poetas, est arregordau po is versus fatus cun perfetzioni mètrica e liritzidadi innui ndi bessiat a pillu sa connoscèntzia crara e forti de sa lìngua e de su bocabolàriu logudoresu.

Ligi totu »

Maria Itria Melis (Bitiredda)

Maria Itria Melis (Bitiredda) fiat una poetissa de Lunamatrona (mancai medas narant ca fiat de Ceraxus) chi in su 1800 at cantau cun is collegas mascus me is otadas in campidanesu. No si-nd’assicat de cantai cun is prus popularis…

Ligi totu »

Enea Danese

Mancai si fessit trasferiu a Maracalagonis, est abarrau cun Pauli in su coru, interessendi-sì sèmpiri a sa bidda. Me is poesias bieus comenti càmbiat su tempus, in d-un’amesturu de baloris antigus e una sotziedadi chi mudat.

Ligi totu »

Paola Dentoni

Est de is pagus cantadoras chi oi agataus in su palcu. At incumentzau po giogu de pitica, comenti narat issa etotu, po sodigai e afinai custa passioni po totu sa vida. De Ceraxus, fait parti de unu mundu artìsticu chi est fatu…

Ligi totu »

Paolo Zedda

Fait parti de su giru de is poetas improvisadoris professionistas de su 1997. De su 2006 a su 2009 imparat Etnomusicologia a s’Universidadi de is Stùdius de Casteddu;

Ligi totu »

MÙSICA DE OI IN SARDU​

Askra

Is Askra funt una truma musicali punk rock nàscïa in Thiniscole in su 1993. Cantant pruschetotu in sardu, calincuna cantzoni in spanniolu e in àteras lìnguas puru.

Ligi totu »

Balentia

Is Balentia nascint in su 1995 de sa sciusciada de is Mogoro Posse. In su 1995 bessit su primu demo: Balentia Sarda. In su 1997 lompint a is finalis a unu cuncursu natzionali de importu, “Indipendenti ’96”, liendi su de tres postus.

Ligi totu »

Bujumannu

Simone Pireddu, Bujumannu, si presentat po sa primu borta in su palcu in su 1990 cun is Noize Posse una truma rap serramannesa.

Ligi totu »

Claudia Aru

Clàudia nosi contat su mundu anca est “nàscïa e pàscïa”, e chi duncas connoscit, cun irriverèntzia e ironia. Candu cantat tenit sèmpiri unu tràgiu teatrali e unu colori…

Ligi totu »

Cordas et Cannas

Sa truma de “Cordas et Cannas” est nàscïa in Terranoa (Olbia) in su 1978/1979 de s’atòbiu de musicheris chi teniant tretus diferentis ma is pròpius tentas e disìgius musicalis.

Ligi totu »

Dr Drer & Crc Posse

Est una truma casteddaja nàscïa in su 1991, est de is primus posse sardu-italianas. Sa mùsica insoru est un’amesturu de rap, reggae e sonus de su connotu. A incumintzu sa truma fut formada de 3 arrapadoris (Miali Atzori-dr Drer Màuru…

Ligi totu »

Franco Madau

Est connotu meda comenti a sonadori e autori de cantzonis ispiradas a su connotu sardu. Disterrat in Milanu in su 1969 e, apustis, movit e traballat in Sesto San Giovanni comenti a operaju in sa sienda Breda.

Ligi totu »

Istentales

Su nòmini de sa truma s’arreferit a un’isteddu aìnturu de Sos tres res (is tres gurreis), chi fiat un ghia po su traballu de pastoris e messajus.

Ligi totu »

Kenze Neke

Fundadoris de sa truma funt Enzo Saporito e Sandro Usai (agoa s’aciungint Toni Carta e apustis ancora, chi intrat e chi si-ndi andat: Guido Forlano, Massi Circelli, Massimo Loriga, Stefano Ferrando, Claudio Roccia, Gavino Murgia, Antonello Cossu, Massimo Balvis).

Ligi totu »

Malasorti

Malasorti est una truma formada de tres artistas chi imperat su dub, su jazz e su “chena de acabbai” coment’e linguatzu, ddi praxit finsas a spriculitai is poèticas sardas, tropicalis e de su Mesuderràneu. Est cumposta de Emanuele (Lele) Pittoni

Ligi totu »

Menhir

Is Menhir, nugoresus, funt nàscïus in su ’97 e ndi faint parti Kingaiè e Momak, artistas cun sperièntzias de importu in su hip-hop e breakdance, issus puru cantant in sardu.

Ligi totu »

Piero Marras

Piero Marras (Piero Salis a s’anàgrafi) nàscit in Nùgoro in su 1949. Est arreconnotu comenti anticipadori e esponenti mannu de sa mùsica ètnica sarda. Inghitzat a sonai in Nùgoro cun trumas de su logu e sighit, cun àteras trumas, in Casteddu de su 1967.

Ligi totu »

Randagiu Sardu

Randàgiu sardu (Carlo Concu) est un’artista Raggae-hip hop de Seddori. Su primu vìdeu chi pubricat est de su 2008, S’Arrespiru, cun sa collaboratzioni de Quilo. Sighint…

Ligi totu »

Ratapignatta

Is Ratapignata nascint in su 1998 in Casteddu. Est una truma formada de 10 artistas chi benint de unas cantu sperièntzias musicalis e chi cumpartzint su praxeri po su ska, su reggae e su rock steady.

Ligi totu »

Rossella Faa

Cantanti, cumponidora, cantastòrias, atora in is spetàculus-cuntzertu, contat in sardu e italianu cun grandu teatralidadi e presèntzia scènica, contus spassiosus meda de fèminas de is biddas.

Ligi totu »

Sa Razza – QUILO

Sa truma incumintzat a sonai in su 1991 faendi su primu discu mix de 12”: In sa Ia e Castia In Fundu. Quilo (su cabu), partit a Torinu e connoscit a Tristano Ferrero, Tritza, Dj e produsidori.

Ligi totu »

Stranos Elementos

Nascint in su 2003 e finas a oi ant prodùsiu 3 discus originalis pighendi parti a medas live set. Portant ainnantis su rap pruschetotu in sardu logudoresu e polthutorresu.

Ligi totu »

Tazenda

In su 1988 Gigi Camedda, Gino Marielli e Andrea Parodi ndi pesant su progetu Tazenda, una de is primus e de is prus trumas connotas de rock ètnicu.

Ligi totu »
Cumpartzi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

Bibliografia

 • Abruzzese, Antonio, Voci e modi errati dell’uso sardo per le scuole Medie della Sardegna. Milano: Remo Sandron Editore, 1911.
 • Alziator, Francesco, Storia della letteratura di Sardegna, Cagliari: Edizioni della zattera, 1954.
 • Araolla, Girolamo, Rimas diversas spirituales, a cura di Maurizio Virdis, Cagliari: CUEC, 2006.
 • Atzeni, Emilio, Vocabolàrio domèstico Sardo-Italiano e Prontuàrio Italiano-Sardo. La Casa, le Masserìzie ecc. Cagliari: Tipografia e Legatoria Industriale, 1912
 • VV., Limba, lingua, language. Lingue locali, standardizzazione e identità in Sardegna nell’era della globalizzazione, a cura di Mario Argiolas e Roberto Serra, Cagliari: CUEC, 2001.
 • VV., Su Sardu. Proposta de ortografia. Sestu: Domus de Janas, 2018.
 • VV., Su Sardu Standard. Quartu S. Elena: Alfa Editrice, 2019.
 • Caocci, Duilio; Corsi, Gianluca, Sardegna in versi, vol. 8 Poeti contemporanei. Cagliari: Società Editrice L’Unione Sarda, 2006.
 • Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard, Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda. Quartu: Alfa editrice, 2009.
 • Putzu, Ignazio Il repertorio linguistico sardo tra tardo-antico e alto medioevo. Un breve status quaestionis. in Martorelli Rossana (a cura di) Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo Vol. 1.2. Perugia: Morlacchi editore, 2015.
 • Blasco Ferrer, Eduardo, Linguistica sarda. Storia, metodi, problemi, Cagliari: Condaghes, 2002.
 • Blasco Ferrer, Eduardo; Ingrassia, Giorgia, Storia della lingua sarda. Cagliari: CUEC, 2009.
 • Blasco Ferrer, Eduardo, Sardo antico in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Boscolo, Alberto, L’età dei Giudici in Brigaglia, Manlio & al., La Sardegna, vol. I La geografia, la storia, l’arte e la letteratura. Cagliari: Edizioni della Torre, 1982.
 • Bullegas, Sergio, Storia del Teatro in Sardegna. Cagliari: Edizioni della Torre, 1998.
 • Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna, vol. I. Dolianova: Grafica del Parteolla, 2011.
 • Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna, vol. II. Dolianova: Ed. Grafica del Parteolla, 2013.
 • Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna. III - Il teatro in lingua sarda. Dolianova: Edizioni Grafica del Parteolla, 2020.
 • Casula, Francesco Cesare, Dizionario Storico Sardo. Sassari: Carlo Delfino Editore, 2001.
 • Coseriu, Eugenio, Sardica ut in oppidis, in Italic and Romance. Linguistic studies in Honor of Ernst Pulgram, Amsterdam: Herbert Izzo, 1980.Farris, Priamo, Istòria sotziali de Sardigna. Tricase: Youcanprint, 2017.
 • Deledda, Grazia, Lettera del 9 gennaio 1892, spedita da Nuoro a Stanis Manca in Di Pilla, Francesco, a.c. di, Grazia Deledda. Lettere inedite, Milano: Fabbri, 1966.
 • Dessì, Giuseppe; Linari, Franca (a cura di), Diari 1963-1977. Firenze: Firenze University Press, 2011.
 • Erbì, Salvatore, Sciapotei. Dizionario enciclopedico villacidrese. Dolianova: Edizioni Grafica del Parteolla, 2019.
 • Garipa, Gian Matteo, Legendariu de Santas Virgines, et Martires de Iesu Christu, Roma: Lodovicu Grignanu, 1627. Ristampa anastatica.
 • Isu, Federico, La parola ai giovani. Un’indagine sulla lingua degli adolescenti. Lesmo: Etabeta, 2019.
 • Ledda, Tonino (a cura di), I poeti del Premio Ozieri. Secondo volume, 1971-1981. Cagliari: Edizioni Della Torre, 1981.
 • Lobina, Benvenuto, Po cantu Biddanoa, introduzione di Nicola Tanda. Cagliari-Sassari: 2D Editrice Mediterranea, 1987.
 • Maninchedda, Paolo, Medioevo latino e volgare in Sardegna. Cagliari: CUEC, 2007.
 • Marcato, Carla, Dialetto, dialetti e italiano. Bologna: il Mulino, 2002.
 • Marzo, Daniela, La questione “de sa limba/lìngua sarda”: storia e attualità in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Masala, Francesco, Storia del teatro sardo. Quartu S. Elena: Alfa editrice, 1990.
 • Murgia, Giulia, La «fonetica del sentimento» di Benvenuto Lobina: dal futurismo a Po Cantu Biddanoa (e due poesie inedite), in “Rhesis, International Journal of Linguistics, Philology and Literature”, 8.2 Literature (2017), pp. 128-154
 • Oppo Sara, Salvator Angelo Spano: dal romanzo ai racconti. Uno studio sulle varianti. [tesi di laurea magistrale]. Cagliari: Università degli Studi di Cagliari, 2020.
 • Pili, Oreste, Il ruolo del sardo nei mass media e nelle istituzioni pubbliche in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Pira, Michelangelo, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna. Milano: Giuffrè, 1978.
 • Pira, Michelangelo, Sardegna tra due lingue. Cagliari: La Zattera Editrice, 1968.
 • Paulis, Giulio, Studi sul Sardo medievale in “Officina linguistica”, anno I, n. 1, settembre 1997. Nuoro: Ilisso, 1997.
 • Porcu, Giancarlo, La parola ritrovata. Poetica e linguaggio in Pascale Dessanai. Nuoro: Il Maestrale, 2000.
 • Rindler Schjerve, Rosita, Sociolinguistica e vitalità del sardo in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Sanna, Antonio, Introduzione agli studi di Linguistica sarda. Cagliari: Tip. P. Valdès, 1957.
 • Sole, Leonardo, La poesia in lingua sarda del Novecento in Brigaglia, Manlio & al., La Sardegna, vol. I La geografia, la storia, l’arte e la letteratura. Cagliari: Edizioni della Torre, 1982.
 • Spano, Salvator Angelo, Contus de bidda mia. Villacidro: Edizioni Cartabianca, 1995.
 • Spano, Salvator Angelo, Totu su sardu, discorso tenuto in occasione del Convegno “Musica e storia, il percorso di un popolo”. Guspini: Teatro Murgia, 17.01.2003
 • Tola, Salvatore, 50 anni di premi letterari in lingua sarda. Sestu: Domus de Janas, 2006.
 • Virdis, Maurizio, La Sardegna e la sua lingua. Studi e saggi. Milano: Franco Angeli, 2019
 • Virdis, Maurizio, Superstrato spagnolo in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?p=15801 (visitato il 10/08/2020)
 • https://www.ilsardingtonpost.it/2017/03/10/in-sardu-sa-lingua-sarda-ferta-de-su-proibitzionismu-linguisticu/ (visitato il 27/07/2020).
 • https://www.ereticamente.net/2019/11/ricordo-di-massimo-pittau-carlo-altoviti.html (visitato il 12/08/2020)
 • http://www.ilpuntoquotidiano.it/addio-a-massimo-pittau-straripante-linguista/ (visitato il 12/08/2020)
 • https://www.lanuovasardegna.it/regione/2019/11/21/news/addio-al-padre-della-limba-morto-il-professor-pittau-1.37944745 (visitato il 12/08/2020)
 • http://www.pittau.it/ (visitato il 12/08/2020)
 • https://www.luigiladu.it/poesias/Elenco_poeti/lobina_benvenuto.htm (visitato l’11/08/2020).
 • https://www.lacanas.it/novas/2014/benvenuto-lobina-poeta-epico-lirico-dellidentita-sarda/ (visitato l’11/08/2020).
 • http://www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=21961&v=2&c=2684&t=7 (visitato il 20/10/2020)
 • https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/07/30/news/ozieri-riabbraccia-il-teatro-al-via-la-rassegna-estiva-1.39143190 (visitato il 25/10/2020)

 

Note

1 Putzu, Ignazio, Il repertorio linguistico sardo tra tardo-antico e alto medio evo. Un breve status quaestionis, in Martorelli R. (a cura di), Itinerando. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo, 3 voll. Perugia: Morlacchi, vol. 1, pp. 497-518. 

2 Atzeni, Emilio, Vocabolàrio domèstico Sardo-Italiano e Prontuàrio Italiano-Sardo. La Casa, le Masserìzie ecc. Cagliari: Tipografia e Legatoria Industriale, 1912. Pagg. V e VI. 

3 Abruzzese, Antonio, Voci e modi errati dell’uso sardo per le scuole Medie della Sardegna. Milano: Remo Sandron Editore, 1911. Pagg. 123-124 

4 Blasco Ferrer, Eduardo; Ingrassia, Giorgia, Storia della lingua sarda. Cagliari: CUEC, 2009. Pagg. 156-157 

5 https://www.ilsardingtonpost.it/2017/03/10/in-sardu-sa-lingua-sarda-ferta-de-su-proibitzionismu-linguisticu/ (visitato il 27/07/2020). 

6 Pira, Michelangelo, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna. Milano: Giuffrè, 1978. 

7 AA.VV., Arrègulas po ortografia, op. cit. pagg. 36-38 

8 cfr. Coseriu, Eugenio, Sardica ut in oppidis, in Italic and Romance. Linguistic studies in Honor of Ernst Pulgram, Amsterdam: Herbert Izzo, 1980, pagg. 317-326. 

9 Araolla Girolamo, Rimas diversas spirituales, pref. di Maurizio Virdis, Cagliari: CUEC, 2006, pag. XIX. 

10 Garipa, Gian Matteo, Legendariu de Santas Virgines, et Martires de Iesu Christu, Roma: Lodovicu Grignanu, 1627. Ristampa anastatica. Prologu, Assu deuotu Letore. 

11 Porru, Vincenzo Raimondo, Saggio di grammatica sul dialetto sardo meridionale, Cagliari: Reale stamperia, 1811. L’autore a chi legge. 

12 Deledda, Grazia, Lettera del 9 gennaio 1892, spedita da Nuoro a Stanis Manca (in Di Pilla, Francesco, a.c. di, Grazia Deledda. Lettere inedite, Milano: Fabbri, 1966. Pagg. 246-247) 

13 Alziator, Francesco, Storia della letteratura di Sardegna. Cagliari: Edizioni della Zattera, 1954, pag. 472 

14 Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna, vol. I. Dolianova: Ed. Grafica del Parteolla, 2011, pag. 250 

15 Alziator, Francesco, op. cit., pag. 473 

16 Masala, Francesco, Storia del teatro sardo. Quartu S. Elena: Alfa editrice, 1990, pag. 134. 

17 Spano, Salvator Angelo, Contus de bidda mia, presentazione di Francesco Masala. Villacidro: Edizioni Cartabianca, 1995, pag. 8. 

18 https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/07/30/news/ozieri-riabbraccia-il-teatro-al-via-la-rassegna-estiva-1.39143190 (visitato il 25/10/2020) 

19 Spano, Salvator Angelo, Totu su sardu, discorso tenuto in occasione del Convegno “Musica e storia, il percorso di un popolo”. Guspini: Teatro Murgia, 17.01.2003. Si tratta probabilmente dell’ultimo intervento pubblico in materia di Lingua sarda prima della sua morte, avvenuta il 30.01.2004.