Antoni Garau

(Aristanis 1907-1988)

Est su prus importanti scridori de cumèdias in lìngua sarda de su 1900. Cumentzat a studiai a Santu Lussùrgiu, in su collègiu de is Salesianus, perou a 14 annus ddi tocat a torrai a domu po agiudai in sa butega de su babbu. Sighit a studiai po contu suu cumentzendi a s’acostai a su teatru. Dd’iat a praxi de andai a studiai a s’Accademia delle Belle Arti de Roma, ma ddi tocat a agiudai a su babbu in butega. Antoni est befianu e abillu e àbili meda a fai arriri sa genti. Sighit a andai peri is teatrus de Aristanis, cumentzendi a fai s’atori de is cumèdias de Bissenti Melis (Ziu Paddori, Su bandidori, L’onorevole a Campodaliga).

Fiant is tempus de su Fascismu. E in cussus tempus, in su 1934, Antoni Garau scriit sa primu òpera:Is campanas de Santu Sadurru. Sa primu cumèdia de àteras 12 chi at a scriri in d-unu tretu de cincuant’annus

Sa segundu gherra mundiali truncat sa vida sotziali de sa Sardìnnia, e truncat puru sa vida culturali e teatrali: is bombas sderrocant is prus teatrus mannus de Sardìnnia e is chi si-ndi campant abarrant serraus.

Ma Garau sighit a scriri: Peppantiogu s’arricu (1936), Pibiri sardu (1943), Sonnu trumbullau (1945).

Est cun Basciura (1950) chi Garau lompit a su livellu prus artu de s’òpera sua:

“Antonio Garau […] è riuscito a cogliere dal vivo la gente umile della società contadina del Campidano di Oristano, descrivendo, con terragno umorismo e lingua saporosa, i suoi compaesani, che accettano, senza tanti lamenti, cioè senza coscienza di classe, la precarietà della loro condizione umana. […] Crediamo di poter indicare in “Basciura” […] il miglior frutto della lunga attività teatrale del Garau.”

Is cumèdias de Garau bincint unu sciacu mannu de prèmius, cumentzendi de su Prèmiu “Grazia Deledda” in su 1950 cun Basciura, e sighendi cun su Prèmiu Ozieri cun Giuseppi e Maria (1972), cun Sa corona de zia Belledda (1975) e Su Mundu de Ziu Bachis (1979), cuntierrendi, in custus ùrtimus annus, cun Salvator Angelo Spano (c.), steddu nascenti de su teatru sardu.

Candu pensàt de scriri una cumèdia, Garau si bisàt su logu aundi sa scena si depiat sboddiai e andàt a circai totu is minudas, finsas is prus piticas. Andàt a circai in su connotu de su logu, ascurtàt sa genti fueddendi e assentàt unu a unu fueddus antigus, maneras de nai, dìcius, chi poi finiant aìnturu de is cumèdias cosa sua.

Totu is sardus depint arreconnosci ca su traballu de Antoni Garau at agiudau sa lìngua e su teatru sardu-campidanesu a abarrai abillu in tempus turmentosus, aundi sa lìngua sarda fiat perdendi s’importu chi iat sèmpiri tentu in sa vida de dònnia dii e in sa cultura.

In su 1990 su comunu de Aristanis intregat a Antoni Garau su Teatru tzìvicu e in su 1998 ddi intregat finsas sa bia aundi est nàscïu.

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?