«Sa literadura scrita in sardu»

SA LITERADURA SCRITA IN SARDU

Introdusidura

In custus ùrtimus annus, de literadura sarda scrita in Sardu nd’ant fueddau e scritu in medas. E, po nai sa beridadi, nc’est de nai ca cun su fatu chi totus eus cumentzau a tenni…

Ligi totu »

Aquilino Cannas

Nascit in Casteddu su 9 de donniasantu de su 1914. In su 1941 intrat in s’esèrcitu e apustis de ai abitau sa Scola po Ofitzialis in Pinerolo, fait parti de sa campànnia de Àfrica, El Alamein puru.

Ligi totu »

Antonio (Tonio) Dei

Antoni Dei nascit in Lanusè su 14 de su mesi-de-idas de su 1926, a sa mama ddi nant Lidia Piroddi, a su babbu Ènniu Dei. Su babbu traballàt in banca, sa mama sighiat sa domu. Issu fut su segundu fillu, innantis de issu fut nàscïa…

Ligi totu »

Pasquale Dessanai

Pascali Dessanai nascit de Luisu Sanna e Mariantonia Nurra Sini. Ecus su primu piessìnniu de cust’autori, su sangunau: poita Dessanai, candu su babbu fiat Sanna? In s’arregistru de is cojas de sa Seu de Nùgoro, cumparit sa grafia Desannai.

Ligi totu »

Don Raimondo Fresia

Predi Arremundu Fresia est unu de is prus importantis comediògrafus sardus. Intrat a giòvunu in su seminàriu de Casteddu, paghendi-sì is stùdius traballendi che a serbidori fac totum.

Ligi totu »

Antonio Garau

Est su prus cumediògrafu de importu in lìngua sarda de su 1900. Cumentzat a studiai a Santu Lussurzu, in su collègiu de is Salesianus, perou a 14 annus ddi tocat a torrai a domu po agiudai in sa butega de su babbu.

Ligi totu »

Benvenuto Lobina

Est unu de is prus scridoris de importu de Sardìnnia de su ‘900, scridori bilingu de poesia e de prosa.
Cumentzat a giòvunu a scriri poesias.

Ligi totu »

Melchiorre Murenu

Apustis de cent’annus de sa morti de Murenu sa poesia sua dd’ant torrada a bogai a pillu po ddi giai vàllia. No si sciit su chi est cosa sua, scieus ca is fontis de innui ndi benint is scedas funt totu de analisai.

Ligi totu »

Pàulu Pillonca

Pàulu Pillonca est nàscïu in Òsile s’8 de su mesi-de-ladàmini de su 1942. Fut giorronalista, scridori, autori de òberas teatralis. Si fut laureau in s’Universidadi de Casteddu in su cursu de Lìteras e iat fatu s’imparadori in sa scola mèdia…

Ligi totu »

Don Antonio Pinna

In su 1970 otenit sa lissèntzia in Teologia a sa Pontifìtzia Facultadi Teològica de sa Sardìnnia; in su matessi annu, in Aristanis, s’obispu Mons. Sebastiano Fraghì dd’òrdinat predi.

Ligi totu »

Larentu Pusceddu

Larentu Pusceddu fut nàscïu in Oroteddi su 9 de friàrgiu de su 1947. Si fut diplomau in sa scola agrària e de su 1971 iat fatu su dirigenti provintziali de sa Cgil de Nùgoro. Iat collaborau cun giorronalis e TV che: “Sa Sardigna”…

Ligi totu »

Sarbador Àngiulu Spano

Giorronalista pubricista, scridori e òmini polìtigu. Est stètiu unu de is fundadoris de sa Democratzia Cristiana in Sardìnnia e dirigidori regionali de is Giòvunus de Atzioni Catòlica candu in su natzionali…

Ligi totu »