«Sa literatura iscrita in sardu»

SA LITERATURA ISCRITA IN SARDU

Introdussione

In custos ùrtimos annos, de literadura sarda iscrita in Sardu, nd’an faeddadu e iscritu in medas. E, pro nàrrere sa beridade, bat de nàrrere chi, cun su fatu chi totus amus incomintzadu…

Leghe totu »

Aquilino Cannas

Naschet in Casteddu su 9 de santandria de su 1914. In su 1941 intrat in s’esèrtzitu apustis de àere leadu parte in s’Iscola pro Ufissiales in Pinerolo, faghet parte de sa campànnia de Àfrica, El Alamein fintzas.

Leghe totu »

Antonio (Tonio) Dei

Antoni Dei naschet in Lanusè su 14 de su mese-de-nadale de su 1926, a sa mama li naran Lìdia Piroddi, a su babbu Ènniu Dei. Su babbu triballiaiat in banca, sa mama sighiat sa domo. Issu fit su segundu fizu, innantis de issu fit nàschida…

Leghe totu »

Pasquale Dessanai

Pascale Dessanai naschet dae Luisi Sanna e Mariantonia Nurra Sini. Bidimus su primu sinnu nòdidu de cust’autore, su sambenadu: proite Dessanai, cando su babbu fut Sanna? In su registru de sos isposonzos de sa catedrale de Nùgoro…

Leghe totu »

Don Raimondo Fresia

Preìderu Remundu Fresia est unu de sos prus importantes comediògrafos sardos. Intrat a zòvanu in su seminàriu de Casteddu, paghènde-si sos istùdios triballiende comente teracu totu fàghere.

Leghe totu »

Antonio Garau

Est s’iscritore de cumèdias prus de importu in limba sarda de su 1900. Comintzat sos istùdios a Santu Lussurzu, in su cullèziu de sos Salesianos, ma a 14 annos lassat pro torrare a domo e azuare in sa butega de su babbu.

Leghe totu »

Benvenuto Lobina

Est unu de sos prus iscritores isulanos de importu de su ‘900, iscritore bilìngue de poesia e de prosa. Comintzat dae zòvanu a iscrìere poesias. A 14 annos binchet unu prèmiu de poesia bandidu dae su zornale de sa zoventude fascista “Il balilla”.

Leghe totu »

Melchiorre Murenu

Apustis de chent’annos dae sa morte de Murenu sa poesia sua nde-l’an torrada a bogare a pizu pro li dare balore. Non s’ischit cale fit cosa sua e cale nono, ischimus ca sa funtana dae inue nde benin sas novas sun totu de bìdere una pro una.

Leghe totu »

Paolo Pillonca

Pàulu Pillonca est nàschidu in Òsile s’8 de su mese-de-Santuaine de su 1942. Fit zornalista, iscritore, autore de òberas teatrales. Si fit laureadu in s’Universidade de Casteddu in su cursu de lìteras e aiat fatu s’imparadore…

Leghe totu »

Don Antonio Pinna

In su 1970 otenet sa licèntzia in Teologia a sa Pontifìtzia Facultade Teològica de sa Sardìnnia; in su matessi annu, in Aristanis, su Pìscamu Muss. Sebastiano Fraghì l’òrdinat preìderu.

Leghe totu »

Lorenzo Pusceddu

Larentu Pusceddu fit nàschidu in Oroteddi su 9 de frearzu de su 1947. Si fit diplomadu in s’iscola agrària e dae su 1971 aiat fatu su dirigidore provintziale de sa Cgil de Nùgoro. At dadu una manu de azudu a sos zornales e TV comente : “Sa Sardigna”…

Leghe totu »

Salvator Angelo Spano

Zornalista pubritzista, iscritore e òmine polìticu. Est unu de sos chi an fundadu sa Democratzia Cristiana in Sardìnnia e dirigidore regionale de sos Zòvanos de s’Assione Catòlica, cando in su nassionale bi fin s’amigu corale Carlo Carretto…

Leghe totu »