Aquilino Cannas

Naschet in Casteddu su 9 de santandria de su 1914. In su 1941 intrat in s’esèrtzitu apustis de àere leadu parte in s’Iscola pro Ufitziales in Pinerolo, faghet parte de sa campànnia de Àfrica, El Alamein fintzas. Agabbada sa gherra, pro tres annos, finas a su 1946 fit presoneri in SCIDA (in Algeria). Torrat a Roma in su 1946 (pro èssere in su zustu su mese de maju) e tribàlliat in s’ERLAS, una sotziedade ‘americana antimàlarica’ innanti de intrare a triballiare in sa Regione Sarda comente ecònomu in su 1950.

Collaboradore mai istracu de paperis imprentados sardos cale “L’Unione Sarda”, “La Nuova Sardegna”, “Tutto Quotidiano” e sighinde a nàrrere in rivistas “Altair”, “Gastronomia Sarda”. Si apentat pro su bilinguismu e faghet nàschere su faeddu nuraghia; at interesse fintzas pro sos caddos e pro dare balore a sas bellesas de sa Sardìnnia e de Casteddu in particulare. Fit casteddaju, pro menzus nàrrere de sa carrela de Villanova e pro annos fit dirigidore de sa rivista “S’Ischiglia” (finas a su 1990). In custa rivista iscriiat cun su paranòmene de Luziferu obras e poesias in sardu-campidanesu. Aiat iscritu in italianu Le Bianche colline di Karel(1972), un’iscritu poèticu chi faghet bìdere una tzitade sarda (Casteddu) totu posta a farrancas in susu dae s’incuinamentu petrolchimicu e cundida dae su tzimentu.

In su 1976 issu, cun sa frima sua de “Anonimo cagliaritano” imprentat Arreula; pro Wagner custu faeddu cheret narrere “abbolotu”, “tichìrriu”. Non benit dae rèula, sa mitràcula (raganella in italianu) chi in Casteddu beniat impitada sèmpere in chida santa pro annuntziare sos ritos sacros de sas campanas mudas ca sa crèsia fit zai in corrutu. In su 1994 pubricat Disterru in terra inue agatamus poesias zai imprentadas in sa rivista “S’Ischiglia” in sos annos 1989-1990. In su 1999 pubricat Mascaras Casteddaiaschi at prefaina de Zusepe Podda chi iscriet: «Aquilino Cannas est su cantore de Casteddu (è il cantore di Cagliari). Sanguigno, aspro, violento, beffardo, armonico, il suo linguaggio affonda le radici nella storia dei sardi, raggiunge una dimensione mediterranea ed europea, diventa universale». Morit su 29 de maju de su 2005. Sighit como una poesia leada dae sa regorta Mascaras casteddaias:

A BALLU CANTAU

Ma it’est custu grandu atropeliu,

custu stragazzu mannu ‘e genti?

Ma di aundi nd’est stuppau,

di aundi nd’est calau custu antigoriu?

custu trumbullu apretau,

custu appetigu maccu,

de ominis e de feras?

Calaus indi sunt de su cungiau

de Santu Francau, di aundi ddus hiant

tancaus comenti in d’unu accorru.

Sfranchius hant camminau a s’acua

intre is gruttas, intre is domus de janas,

intre is gragatus. E ndi sunt benius a innoi,

in fundu a sa rocca: a m’agatai.

No sunt forastius castellanus

nì tarrazzanus de Nuraxi ‘e Susu,

sunt de is alas, de is appendizius.

Totu genti ‘e domu, de bixinau,

genti de campu in forza,

genti de cumbattimentu

armaus de leppa giustu in petturras.

E mi castiant. Mi castiant a fisciu

sene fueddai nimancu in suspu…

Ma, alloddu su de is launeddas,

alloddu chi de suncuna pigat a sonai

e s’insonada de s’andimironai!…

E chi maiemai dd’essit fattu! a ballu tundu,

a duru a duru, in totunu sciampittat

intera sa conduma!…e faint s’anchita

e su passu torrau, pistant is peis…

E de repenti arretronat su rocchili

che brunzu de campana ‘e populu.

Aproillai genti! Aproillai e castiai

custa grandu festa chi in nisciuna prazza

heis a biri mai! Aproillai e ballai,

aproillai e no tengais timoria

ca est totu genti ‘e brunzu, de valentia

chi sonat e cantat a cuncordu,

a ottavas, a muttettus, a repentina…

E giogant a morra, a strumpas,

a trivas de pari aintru de custu monti

immoi fattu a casiddu…Intrai

de sa Grutta ‘e su Stiddiu, benei

de sa Grutta de Santa Restituta…

I a luxi ‘e bandonis, calaus indi sunt

aici a pei, a traccas, a cuaddu, portendisì avattu

animalis arruis e unu cumonargiu ‘e feras:

cerbus, murvonis, sirbonis…

E no inc’est aturau prus logu in su rocchili,

prenu comenti un’ou. A craccu prenu,

tippiu de boxis e de sonus, de giogus…

E caladas indi sunt pofinas bruscias e cogas,

bithias e orgias e Luxias rajosas

torradas in bidoria cun d’una rantantira

de mazzamurreddus…

(Facci a Santu Francau no inc’est aturada

manc’anima bia…chi a disora immoi

inci has a podiri cassai topis a berritta).

Finisamenti festa! Festa est, banderas

in d’unu cuncordu ‘e populu finisamenti uniu

in vivas di allirghia e chi bessit a deretta

sene axiori, aundichì – sene murrungiu

si donat s’essiri comenti in dì de bagadiu,

innoi, in su nodiu logu ‘e s’acatu: innoi,

in s’antiga terra nostra ‘e Nuraghia…

(E su poeta est inguni aintru,

accitotu accanta i accitotu attesu

in su disterru suu: di aundi ampru,

de coru rebellu, artu i affranchiu

floressit su cantu sardu).

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comente lu cheres bìdere su zassu web?