Su Sardu Standard

SU SARDU STANDARD

Su Sardu Standard est s’òbera chi totus fimis aisetende dae annos. Podimus àere unu istandard de su Sardu? Unu comitadu iscientìficu de chircadores cun tìtulos e publicatziones, chi traballan cun su Sardu in sa vida de dònzi die est a nàrrere operadores de isportellitos, mastros e professores, traduidores e ativistas sìmplitzes chi batallian dònzi die pro sos diritos de sos chi faeddan Sardu, proponin una norma gràfica, est a nàrrere un’alfabetu pro iscriere totu su Sardu e una normalisadura a duas normas.

Duncas una proposta de istandard chi tenet in consideru su Sardu campidanesu e su Sardu logudoresu/nugoresu, proite sa Limba sarda, comente narat gai s’Iscièntzia acadèmica giai dae meda, est una limba ùnica ma a duas cambas o faeddadas mannas. E tando nde consizamus s’impitu fitianu in Iscola, ma fintzas in s’amministratzione pùblica.

Dae su mamentu chi amus sos trastes pro iscriere sa limba nostra devimus, pro èssere pretzisos, pònnere in caminu s’impreu de su Sardu, gai inchizonadu in domo, cun s’iscopu de èssere impitadu in dònzi e calesisiat logu de sa sotziedade.