Su Sardu: Lìngua de Europa

SU SARDU LÌNGUA DE EUROPA

Unu progetu cun su contribudu de sa
Fondazione di Sardegna

cu su patrotzìniu

Resumu de sos contenutos

INTRODUSIDURA A SU SARDU: LINGUA DE EUROPA

Premissa

Su progetu ‘Su Sardu: lìngua de Europa’, cun d-unu contributu de sa Fondazione di Sardegna, e cun su patrocìniu de sa Presidèntzia de sa Regioni Sardìnnia, de s’Assessorau Regionali a s’Imparu Pùbricu, de su Comunu de Casteddu e de sa Provìntzia de su Sud Sardìnnia, pertocat un’amosta asuba de sa lìngua sarda scrita totu in sardu. Cust’amosta tenit una parti stàtica aundi cun d-un’excursus stòricu fait a biri candu e comenti est nàscïa sa lìngua nosta, de is ipòtesis de sa gènesi sua finsas a is primus documentus scritus in sardu po lompi a dii de oi cun s’imperu literàriu de sa lìngua sarda scrita e fueddada e su spainamentu suu de oindii finsas in s’arti de sa mùsica etotu. Sa segundu parti est invècias dinàmica ca po mori de s’apubamentu, sa circa e su stùdiu de unus cantu fueddus in lìngua de lati, pipius, piciocus e mannus iant a podi torrai a stantargiai s’identidadi linguìstica insoru imperendi che a ainas is fotogafias chi currespundint a is fueddus inditaus in sardu. In custa parti is bisitadoris s’ant a podi stentai movendi-sì intre is fueddus e is màginis cun arrogus de fueddus (inclùdius prefissus, sufissus e arrèxinis etimològicas); totu in d-unu giogu chi megat de formai is fueddus cumprius chi permitant de lompi a s’acabu de su tretu. Unu cras s’iat a podi adelantai un’amosta a carateri itineranti, faendi-dda a ingìriu scéti ca po imoi dda proponeus online. Duncas, custa proposta est unu tretu culturali, lùdicu e identitàriu fatu cun is lemas de sa lìngua sarda spriculendi is moris de is fueddus in totu is bariedadis chi ddoi funt oindii in Sardìnnia.

Su progetu bolit arrecuperai sa lìngua de bartzolu nosta, sa lìngua sarda, chi po nexi de s’arredusimentu de sa trasmitidura de babbus e mamas a fillus, est acanta de si sperdi. In s’arrealidadi nosta aundi is paisàgius funt bessendi sèmpiri prus omologantis, bincit chini donat una bisura identitària forti a su chi est sa territorialidadi sua. Su progetu bolit fraigai diferèntzias no scéti po mèdiu de una lògica furesada totu a acolladas de sagras, ca custu tretu no est bincidori, ma ponendi impari personis e turistas in d-una faina de avaloramentu de su chi fait parti de su connotu nostu; su chi est sa sustàntzia de s’identidadi sarda: sa lìngua de lati.

Is tentas nostas po cumpriri s’amosta

– Fai cumprendi chi su sardu tenit un’importu de fundòriu po s’idenidadi regionali e unu balimentu in prus che a beni no materiali de importu mannu ùnicu chi podit essi spèndiu finsas in s’avaloramentu turìsticu, e no scéti culturali de s’Ìsula. Su focus no at a essi scéti sa cultura de su connotu, ma ativai unu protzessu de formadura de una comunidadi linguìstica cuscenti de sei etotu, sa etnogènesi sua.

– Amostai chi sa lìngua sarda podit bessiri un’elementu de importu de caraterisadura e arreconnoscimentu de sa Sardìnnia: sa cultura linguìstica che a identidadi e duncas no scéti simplementi una manifestada nostàlgica de su passau, ma elementu biu arrelatau cun su tempus de oindii, ogetu de esponidura che a icona e siddu de un’identidadi comunitària;

– Amostai chi sa lìngua sarda podit essi una cosa po fai acostai is turistas puru. Pensaus puru de ponni impari is cumentus de is bisitadoris in d-unu logu apostadamenti cuncordau.

Is arresurtaus chi pensaus de otenni

– bessiri che a progetu utilosu po assegurai unu cras a sa lìngua sarda comenti mèdiu de comunicatzioni normali intre is personis in d-una comundadi;

– adelantai elementus distinghidoris de sa comunidadi sarda po is bisitadoris. Su sardu che a ogetu de esponidura che a icona e siddu de identidadi comunitària;

– avalorai sa lìngua de lati che a prenda no materiali de sa comunidadi sarda.

Su Presidenti de Acadèmia de su Sardu

Massimo Madrigale

S’Arresponsàbili de is eventus de Acadèmia de su Sardu

Alessandra Pinna

ISTÒRIA DE SA LIMBA SARDA

Introdusidura a sa chistioni

Cun arreferimentu a sa literadura scientìfica acadèmica podeus nai ca su sardu o Lìngua sarda est una lìngua neolatina o romanza, est a nai ca est filla de su latinu betiu in Sardìnnia de is

Leghe totu »

Sa Carta de Logu

Sa Carta de Logu est unu de sos iscritos prus de importu in totu su mesuevu sardu. Est su còditze de sas lezes tziviles e penales de su Rennu de Arbaree e mustrat, ducas, unas

Leghe totu »

A su comintzu, in su Mesuevu

A su mamentu de sa derruta de s’Imperu Romanu de Otzidente, in su 476 p. C., sa Sardìnnia s’agataiat in manos de sos Vàndalos de Genserico, chi aian ocupadu s’ìsula dae su 456 a su

Leghe totu »

SOS BABBOS DE SA LINGUÌSTICA SARDA

Introdussione e sa chistione

In sos primos annos de su ‘500 naschen sas primas iscolas de gramàtica. In prus su cuntzìliu de Trento aiat apostivigadu chi preìderos e paras depian àere una cultura prus frima e trovuca. Ma a

Leghe totu »

Max Leopold Wagner

Linguista tedescu nàschidu in Germània in sa tzitade de Mònacu de Baviera in su 1880 e mortu in Washington in sos Istados Aunidos de Amèrica (USA) in su 1962. Est cunsideradu dae totus su babbu

Leghe totu »

Massimo Pittau

Est unu de sos babbos mannos de sa linguìstica sarda; est nàschidu in Nùgoro in su 1921, ma a mannu Tàtari l’at leadu comente fizu de contu. A su dialetu nugoresu at dedicadu sa tesi

Leghe totu »

Eduardo Blasco Ferrer

Eduardo Blasco Ferrer, linguista cadalanu, est nàschidu in Bartzellona in Cadalùnnia su 15 de su mese de làmpadas de su 1956 e est mortu in Bastia de Còssiga su 12 de ghennarzu de su 2017.

Leghe totu »

SA LITERATURA ISCRITA IN SARDU

Antoni Garau

(Aristanis 1907-1988) Est s’iscritore de cumèdias prus de importu in limba sarda de su 1900. Comintzat sos istùdios a Santu Lussurzu, in su cullèziu de sos Salesianos, ma a 14 annos lassat pro torrare a

Leghe totu »

Aquilino Cannas

Naschet in Casteddu su 9 de santandria de su 1914. In su 1941 intrat in s’esèrtzitu apustis de àere leadu parte in s’Iscola pro Ufitziales in Pinerolo, faghet parte de sa campànnia de Àfrica, El

Leghe totu »

Benvenuto Lobina

(Biddanoa Tulu 1914-Tàtari 1993) Est unu de sos iscritores isulanos de prus importu de su ‘900, iscritore bilìngue de poesia e de prosa. Comintzat dae zòvanu a iscrìere poesias. A 14 annos binchet unu prèmiu

Leghe totu »

Larentu Pusceddu

Larentu Pusceddu fit nàschidu in Oroteddi su 9 de frearzu de su 1947. Si fit diplomadu in s’iscola agrària e dae su 1971 aiat fatu su dirigidore provintziale de sa Cgil de Nùgoro. At dadu

Leghe totu »

Melchiorre Murenu

Apustis de chent’annos dae sa morte de Murenu sa poesia sua nde-l’an torrada a bogare a pizu pro li dare balore. Non s’ischit cale fit cosa sua e cale nono, ischimus ca sa funtana dae

Leghe totu »

Pascale Dessanai

(Nùgoro 1868-Uras 1919) Pascale Dessanai naschet dae Luisi Sanna e Mariantonia Nurra Sini. Bidimus su primu sinnu nòdidu de cust’autore, su sambenadu: proite Dessanai, cando su babbu fut Sanna? In su registru de sos isposonzos

Leghe totu »

Sarbadore Ànghelu Spano

(Biddacidru, 1925-2004) Zornalista pubritzista, iscritore e òmine polìticu. Est unu de su chi an fundadu sa Democratzia Cristiana in Sardìnnia e dirigidore regionale de sos Zòvanos de s’Assione Catòlica, cando in su nassionale bi fin

Leghe totu »

Antiogu Zusepe Casula

(Dèsulu 1878-1957) “Antioco Casula, più noto sotto lo pseudonimo di Montanaru, si ha da ritenere, per concorde giudizio della critica, il più importante ed interessante poeta in volgare sardo della letteratura contemporanea”. Nàschidu e pesadu

Leghe totu »

Tonio Dei

Antoni Dei naschet in Lanusei su 14 de su mese de nadale de su 1926, a sa mama li naran Lìdia Piroddi, a su babbu Ènniu Dei. Su babbu triballiaiat in banca, sa mama sighiat

Leghe totu »

Paulu Pillonca

Pàulu Pillonca est nàschidu in Òsile s’8 de su mese de Santuaine de su 1942. Fit zornalista, iscritore, autore de obras teatrales. Si fit laureadu in s’Universidade de Casteddu in su cursu de lìteras e

Leghe totu »

SOS CANTADORES

Antoni Pani

Nàscïu in Quartu Sant’Aleni su 6 de su mesi de austu 1962. Incumentzat a 19 annus cumenti cantadori campidanesu, s’atòbiat e cantat cun poetas de su tempus, cumenti Giuanni Broi de Igrèsias, Rafaelli (Fieli) Urru

Leghe totu »

Remundu Piras

Nàschidu in Biddaoa Monteleone (SS) su 29 de su mese de santuaine 1905, fizu de Denoisa Galleri e Fidele Piras, famìlia de pastores ricos. . Sa mama est morta cando issu aiat set’annos e pro

Leghe totu »

Pepe Sozu

Nàschidu in Bonolva su 24 de làmpadas 1914. Poeta de intremesu dae su segundu a su de tres inzènneros istòricos de sos poetas est amentadu pro sos versos costruidos cun perfessione mètrica e liritzidade inue

Leghe totu »

Bitiredda Melis

Maria Itria Melis (Bitiredda) fit una poetissa de Lunamatrona (mancari medas naran chi fit de Ceraxius) chi in su 1800 at cantadu cun sos cullegas mascros in otadas in campidanesu. Non si assuconaiat de cantare

Leghe totu »

Enea Danese

Nàschidu in su 1924 in Pauli Pirri e mortu in su 1999. Mancari s’esseret fatu trasferire a Maracalagonis, est abarradu cun Pauli in coro, sèmpere interessadu pro sas cosas de sa bidda. Ma bidimus comente

Leghe totu »

Paola Dentoni

Est de sas pagas cantadoras chi agatamus oe in su palcu. At incomintzadu pro jogu dae pitzinna, comente narat issa etotu, pro sighire e afinare custa passione pro totu sa vida. De Ceraxius, faghet parte

Leghe totu »

Paolo Zedda

Nàschidu in Sìnnia in su 1964, faghet parte de su ziru de sos poetas improvisadores professionistas dae su 1997. Dae su 2006 a su 2009 imparaiat a sos istudiantes Etnomusicologia a s’Universidade de sos istùdios

Leghe totu »

MÙSICA DE OE IN SARDU

Askra

Sos Askra fin una truma musicale punk rock nàschida in Thiniscole in su 1993. Pruscheàteru cantan in sardu, calicuna cantone in ispanniolu e fintzas in àteras limbas. Sos Askra fin ligados meda a sa limba

Leghe totu »

Balentia

Sos Balentia naschen in su 1995 dae s’iscontzada de sos Mogoro Posse. In su 1995 essit su primu demo: Balentia Sarda. In su 1997 lompen a sas finales a unu cuncursu nassionale de importu, “Indipendenti

Leghe totu »

Bujumannu

Simone Pireddu, Bujumannu, si presentat pro sa prima bia in su palcu in su 1990 cun sos Noize Posse una truma rap serramannesa. In su 1996 fundat cun Skaetta, Diego Asuni e Cristian Dettori sos

Leghe totu »

Claudia Aru

Claudia nos contat su mundu inue est “nàscïa e pascïa”, e chi ducas connoschet, cun isprudrèddiu e ironia. Cando cantat at sèmpere unu trazu teatrale e unu colore chi a bias amentat su tempus passadu,

Leghe totu »

Cordas et Cannas

Sa truma de “Cordas e Cannas” est nàschida in Terranoa (Olbia) in su 1978/1979 dae s’atopu de musicistas chi aian camineras difarentes ma sas matessi miras e disizos musicales. Su tribàlliu issoro puntat luego a

Leghe totu »

Dr Drer & Crc Posse

Est una truma casteddaja nàschida in su 1991, est de sos primos posse sardu-italianu. Sa mùsica issoro est una mistura de rap reggae e sonos de su connotu. A s’incomintzu sa truma fit fromada dae

Leghe totu »

Franco Madau

Nàschidu in Tuili (CA) in su 1953, est connotu meda comente sonadore e autore de cantones mòvidas dae ispirassione de su connotu sardu. Si-che andat a Milanu in su 1969 e, apustis movet e tribàlliat

Leghe totu »

Istentales

Su nòmene de sa truma si riferit a un’isteddu aintro de Sos tres res, chi fit una ghia pro su tribàlliu de sos pastores e massajos. Naschen in su 1995 e incarrelan luego cun d-una

Leghe totu »

Kenze Neke

Fundadores de sa truma fin Enzo Saporito e Sandro Usai (apustis s’azunghen Toni Carta e ancora, che intrat e si-che andat Guido Forlano, Massi Circelli, Massimo Loriga, Stefano Ferrando, Claudio Roccia, Gavino Murgia, Antonello Cossu,

Leghe totu »

Malasorti

Malasorti est una truma fromada dae tres artistas chi impreat su dub, su jazz e su “chena de acabbai” comente sonajolu, li praghet fintzas a isuzigare sas poèticas sardas, tropicales e de su mediterràneu. Est

Leghe totu »

Menhir

Sos Menhir, nugoresos, sun nàschidos in ’97 e nde faghen parte Kingaiè e Momak, artistas cun isperièntzias de importu in su hip-hop e breakdance, fintzas issos cantan in sardu. A comintzu de sos annos ’90

Leghe totu »

Piero Marras

Piero Marras (Piero Salis a s’anàgrafe) nàschet in Nùgoro in si 1949. Est amentadu comente antitzipadore e esponente mannu de sa mùsica ètnica sarda. Comintzat a sonare in Nùgoro cun trumas de su logu e

Leghe totu »

Randagiu Sardu

Randagiu sardu (Carlo Concu) est un’artista Ragga-hip hop de Seddori. Su primu vìdeu chi pubricat est de su 2008. S’Arrespiru, cun s’azudu de Quilo. Sighin, dae su 2008 a su 2012, àteros 3 cd: Io

Leghe totu »

Ratapignatta

Sos Ratapignatta naschen in su 1998 in Casteddu. Est una truma fromada dae 10 artistas chi benin dae unas isperièntzias musicales e chi dividin su praghere pro su ska, su reggae e su rock steady.

Leghe totu »

Rossella Faa

Cantante, cumponidora, cantastòrias, atora in sos ispetàculos-cuntzertu, cantat in sardu e italianu cun teatralidade manna e presèntzia iscènica, contos ispassiosos meda de sas fèminas de sas biddas. L’acumpanzat su contrabassista Nicola Cossu e su ghitarreri

Leghe totu »

Sa Razza – QUILO

Sa truma incomintzat a sonare in su 1991 faghende su primu discu mix de 12”: In sa Ia e Castia In Fundu. Quilo (su capu), partit a Torinu e connoschet a Tristano Ferrero, Tritza, Dj

Leghe totu »

Stranos Elementos

Naschen in su 2003 e finas a oe an produidu 3 discos originales leande parte a medas live set. Mandan addenanti su rap pruscheàteru in sardu logudoresu e polthuturresu. Oe custa truma est cumposta dae

Leghe totu »

Tazenda

In su 1988 Gigi Camedda, Gino Marielli e Andrea Parodi nde bogan a pizu su progetu Tazenda, una de sas primas e de sas prus connotas de rock ètnicu. In su primu discu issoro s’intendet

Leghe totu »
Cumparti
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

Bibliografia

 • Abruzzese, Antonio, Voci e modi errati dell’uso sardo per le scuole Medie della Sardegna. Milano: Remo Sandron Editore, 1911.
 • Alziator, Francesco, Storia della letteratura di Sardegna, Cagliari: Edizioni della zattera, 1954.
 • Araolla, Girolamo, Rimas diversas spirituales, a cura di Maurizio Virdis, Cagliari: CUEC, 2006.
 • Atzeni, Emilio, Vocabolàrio domèstico Sardo-Italiano e Prontuàrio Italiano-Sardo. La Casa, le Masserìzie ecc. Cagliari: Tipografia e Legatoria Industriale, 1912
 • VV., Limba, lingua, language. Lingue locali, standardizzazione e identità in Sardegna nell’era della globalizzazione, a cura di Mario Argiolas e Roberto Serra, Cagliari: CUEC, 2001.
 • VV., Su Sardu. Proposta de ortografia. Sestu: Domus de Janas, 2018.
 • VV., Su Sardu Standard. Quartu S. Elena: Alfa Editrice, 2019.
 • Caocci, Duilio; Corsi, Gianluca, Sardegna in versi, vol. 8 Poeti contemporanei. Cagliari: Società Editrice L’Unione Sarda, 2006.
 • Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard, Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda. Quartu: Alfa editrice, 2009.
 • Putzu, Ignazio Il repertorio linguistico sardo tra tardo-antico e alto medioevo. Un breve status quaestionis. in Martorelli Rossana (a cura di) Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo Vol. 1.2. Perugia: Morlacchi editore, 2015.
 • Blasco Ferrer, Eduardo, Linguistica sarda. Storia, metodi, problemi, Cagliari: Condaghes, 2002.
 • Blasco Ferrer, Eduardo; Ingrassia, Giorgia, Storia della lingua sarda. Cagliari: CUEC, 2009.
 • Blasco Ferrer, Eduardo, Sardo antico in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Boscolo, Alberto, L’età dei Giudici in Brigaglia, Manlio & al., La Sardegna, vol. I La geografia, la storia, l’arte e la letteratura. Cagliari: Edizioni della Torre, 1982.
 • Bullegas, Sergio, Storia del Teatro in Sardegna. Cagliari: Edizioni della Torre, 1998.
 • Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna, vol. I. Dolianova: Grafica del Parteolla, 2011.
 • Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna, vol. II. Dolianova: Ed. Grafica del Parteolla, 2013.
 • Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna. III - Il teatro in lingua sarda. Dolianova: Edizioni Grafica del Parteolla, 2020.
 • Casula, Francesco Cesare, Dizionario Storico Sardo. Sassari: Carlo Delfino Editore, 2001.
 • Coseriu, Eugenio, Sardica ut in oppidis, in Italic and Romance. Linguistic studies in Honor of Ernst Pulgram, Amsterdam: Herbert Izzo, 1980.Farris, Priamo, Istòria sotziali de Sardigna. Tricase: Youcanprint, 2017.
 • Deledda, Grazia, Lettera del 9 gennaio 1892, spedita da Nuoro a Stanis Manca in Di Pilla, Francesco, a.c. di, Grazia Deledda. Lettere inedite, Milano: Fabbri, 1966.
 • Dessì, Giuseppe; Linari, Franca (a cura di), Diari 1963-1977. Firenze: Firenze University Press, 2011.
 • Erbì, Salvatore, Sciapotei. Dizionario enciclopedico villacidrese. Dolianova: Edizioni Grafica del Parteolla, 2019.
 • Garipa, Gian Matteo, Legendariu de Santas Virgines, et Martires de Iesu Christu, Roma: Lodovicu Grignanu, 1627. Ristampa anastatica.
 • Isu, Federico, La parola ai giovani. Un’indagine sulla lingua degli adolescenti. Lesmo: Etabeta, 2019.
 • Ledda, Tonino (a cura di), I poeti del Premio Ozieri. Secondo volume, 1971-1981. Cagliari: Edizioni Della Torre, 1981.
 • Lobina, Benvenuto, Po cantu Biddanoa, introduzione di Nicola Tanda. Cagliari-Sassari: 2D Editrice Mediterranea, 1987.
 • Maninchedda, Paolo, Medioevo latino e volgare in Sardegna. Cagliari: CUEC, 2007.
 • Marcato, Carla, Dialetto, dialetti e italiano. Bologna: il Mulino, 2002.
 • Marzo, Daniela, La questione “de sa limba/lìngua sarda”: storia e attualità in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Masala, Francesco, Storia del teatro sardo. Quartu S. Elena: Alfa editrice, 1990.
 • Murgia, Giulia, La «fonetica del sentimento» di Benvenuto Lobina: dal futurismo a Po Cantu Biddanoa (e due poesie inedite), in “Rhesis, International Journal of Linguistics, Philology and Literature”, 8.2 Literature (2017), pp. 128-154
 • Oppo Sara, Salvator Angelo Spano: dal romanzo ai racconti. Uno studio sulle varianti. [tesi di laurea magistrale]. Cagliari: Università degli Studi di Cagliari, 2020.
 • Pili, Oreste, Il ruolo del sardo nei mass media e nelle istituzioni pubbliche in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Pira, Michelangelo, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna. Milano: Giuffrè, 1978.
 • Pira, Michelangelo, Sardegna tra due lingue. Cagliari: La Zattera Editrice, 1968.
 • Paulis, Giulio, Studi sul Sardo medievale in “Officina linguistica”, anno I, n. 1, settembre 1997. Nuoro: Ilisso, 1997.
 • Porcu, Giancarlo, La parola ritrovata. Poetica e linguaggio in Pascale Dessanai. Nuoro: Il Maestrale, 2000.
 • Rindler Schjerve, Rosita, Sociolinguistica e vitalità del sardo in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • Sanna, Antonio, Introduzione agli studi di Linguistica sarda. Cagliari: Tip. P. Valdès, 1957.
 • Sole, Leonardo, La poesia in lingua sarda del Novecento in Brigaglia, Manlio & al., La Sardegna, vol. I La geografia, la storia, l’arte e la letteratura. Cagliari: Edizioni della Torre, 1982.
 • Spano, Salvator Angelo, Contus de bidda mia. Villacidro: Edizioni Cartabianca, 1995.
 • Spano, Salvator Angelo, Totu su sardu, discorso tenuto in occasione del Convegno “Musica e storia, il percorso di un popolo”. Guspini: Teatro Murgia, 17.01.2003
 • Tola, Salvatore, 50 anni di premi letterari in lingua sarda. Sestu: Domus de Janas, 2006.
 • Virdis, Maurizio, La Sardegna e la sua lingua. Studi e saggi. Milano: Franco Angeli, 2019
 • Virdis, Maurizio, Superstrato spagnolo in Blasco Ferrer, Eduardo; Koch, Peter; Marzo, Daniela (a cura di), Manuale di linguistica sarda. Berlin: De Gruyter, 2017.
 • http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?p=15801 (visitato il 10/08/2020)
 • https://www.ilsardingtonpost.it/2017/03/10/in-sardu-sa-lingua-sarda-ferta-de-su-proibitzionismu-linguisticu/ (visitato il 27/07/2020).
 • https://www.ereticamente.net/2019/11/ricordo-di-massimo-pittau-carlo-altoviti.html (visitato il 12/08/2020)
 • http://www.ilpuntoquotidiano.it/addio-a-massimo-pittau-straripante-linguista/ (visitato il 12/08/2020)
 • https://www.lanuovasardegna.it/regione/2019/11/21/news/addio-al-padre-della-limba-morto-il-professor-pittau-1.37944745 (visitato il 12/08/2020)
 • http://www.pittau.it/ (visitato il 12/08/2020)
 • https://www.luigiladu.it/poesias/Elenco_poeti/lobina_benvenuto.htm (visitato l’11/08/2020).
 • https://www.lacanas.it/novas/2014/benvenuto-lobina-poeta-epico-lirico-dellidentita-sarda/ (visitato l’11/08/2020).
 • http://www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=21961&v=2&c=2684&t=7 (visitato il 20/10/2020)
 • https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/07/30/news/ozieri-riabbraccia-il-teatro-al-via-la-rassegna-estiva-1.39143190 (visitato il 25/10/2020)

 

Note

1 Putzu, Ignazio, Il repertorio linguistico sardo tra tardo-antico e alto medio evo. Un breve status quaestionis, in Martorelli R. (a cura di), Itinerando. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo, 3 voll. Perugia: Morlacchi, vol. 1, pp. 497-518. 

2 Atzeni, Emilio, Vocabolàrio domèstico Sardo-Italiano e Prontuàrio Italiano-Sardo. La Casa, le Masserìzie ecc. Cagliari: Tipografia e Legatoria Industriale, 1912. Pagg. V e VI. 

3 Abruzzese, Antonio, Voci e modi errati dell’uso sardo per le scuole Medie della Sardegna. Milano: Remo Sandron Editore, 1911. Pagg. 123-124 

4 Blasco Ferrer, Eduardo; Ingrassia, Giorgia, Storia della lingua sarda. Cagliari: CUEC, 2009. Pagg. 156-157 

5 https://www.ilsardingtonpost.it/2017/03/10/in-sardu-sa-lingua-sarda-ferta-de-su-proibitzionismu-linguisticu/ (visitato il 27/07/2020). 

6 Pira, Michelangelo, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna. Milano: Giuffrè, 1978. 

7 AA.VV., Arrègulas po ortografia, op. cit. pagg. 36-38 

8 cfr. Coseriu, Eugenio, Sardica ut in oppidis, in Italic and Romance. Linguistic studies in Honor of Ernst Pulgram, Amsterdam: Herbert Izzo, 1980, pagg. 317-326. 

9 Araolla Girolamo, Rimas diversas spirituales, pref. di Maurizio Virdis, Cagliari: CUEC, 2006, pag. XIX. 

10 Garipa, Gian Matteo, Legendariu de Santas Virgines, et Martires de Iesu Christu, Roma: Lodovicu Grignanu, 1627. Ristampa anastatica. Prologu, Assu deuotu Letore. 

11 Porru, Vincenzo Raimondo, Saggio di grammatica sul dialetto sardo meridionale, Cagliari: Reale stamperia, 1811. L’autore a chi legge. 

12 Deledda, Grazia, Lettera del 9 gennaio 1892, spedita da Nuoro a Stanis Manca (in Di Pilla, Francesco, a.c. di, Grazia Deledda. Lettere inedite, Milano: Fabbri, 1966. Pagg. 246-247) 

13 Alziator, Francesco, Storia della letteratura di Sardegna. Cagliari: Edizioni della Zattera, 1954, pag. 472 

14 Casula, Francesco, Letteratura e civiltà della Sardegna, vol. I. Dolianova: Ed. Grafica del Parteolla, 2011, pag. 250 

15 Alziator, Francesco, op. cit., pag. 473 

16 Masala, Francesco, Storia del teatro sardo. Quartu S. Elena: Alfa editrice, 1990, pag. 134. 

17 Spano, Salvator Angelo, Contus de bidda mia, presentazione di Francesco Masala. Villacidro: Edizioni Cartabianca, 1995, pag. 8. 

18 https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/07/30/news/ozieri-riabbraccia-il-teatro-al-via-la-rassegna-estiva-1.39143190 (visitato il 25/10/2020) 

19 Spano, Salvator Angelo, Totu su sardu, discorso tenuto in occasione del Convegno “Musica e storia, il percorso di un popolo”. Guspini: Teatro Murgia, 17.01.2003. Si tratta probabilmente dell’ultimo intervento pubblico in materia di Lingua sarda prima della sua morte, avvenuta il 30.01.2004. 

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comente lu cheres bìdere su zassu web?