Remundu Piras

Nàschidu in Biddaoa Monteleone (SS) su 29 de su mese de santuaine 1905, fizu de Denoisa Galleri e Fidele Piras, famìlia de pastores ricos.

. Sa mama est morta cando issu aiat set’annos e pro totu sa vida l’est abarradu custu dolu chi prus de una bia at contadu in sas poesias.

Agabada s’iscola, at a èssere dae sèmpere incantadu dae sos poetas de sa matessi bidda sua, comente Sarbadore Mortello.

In su 1924, a s’edade de 21 annos, incomintzat a cantare in su palcu cun Antonandria Cucca, cantadore famadu de Ossi pro sa festa de Santu Cristolu in Montresta. Dae tando comintzat sa carriera de cantadore in palcu.

Dae su 1925 cantat cun Barore Tucone de Buddusò, prus mannu de 20 annos cun d-unu sutzessu de pubricu Paris an cantadu pro 43 annos, finas a su 1968. Resessin a fàghere crèschere su setore da sa poesia rimada, ponìnde-che aintro argumentos noos e cun espressadas mezoradas.

S’ùrtimu ispetàculu de Barore Tucone fit pròpiu cun Remundu: a Narabuia, pro sa festa de Santa Reparada, s’8 de su mese de santuaine 1968. Barore aiat 86 annos.

In su 1930 si cojat cun Denoisa Seche e at tentu ses fizos: Angelica, Fidele, Pedrepàule, Antoni, Denoisa e Frantziscu.

Dae su 1932 a su 1937 non podet cantare ca su Guvernu fascista aiat limitadu custas galas, in prus, dae su 1946 sa boghe s’est abassiada e custu l’at sinnadu pro tota vida, fatu-fatu si depet pasare de cantare.

Est istadu su primu poeta chi at bìnchidu su prèmiu Tzitade de Otieri pro sa poesia improvisada, in su 1959, cun Sa die de sos mortos.

At cantadu cun totu sos poetas mannos de su tempus sou: Antoni Cubeddu, Antonandria Cucca, Fantziscu Demartis, Antoni Farina, Pitanu Moretti, Ciciu Piga, Jommaria Pulina, Barore Testone, Antoni Piredda, Barore Budronne, Nanneddu Chighine, Pitzente Simula, Gavinu Piredda,Totoni Crobu, Nanneddu Solinas, Peppe Sozu, Barore Sassu, Juanne Seu, Bernardu Zizi, Antoni Pazzola, Frantziscu Sale, Frantziscu Mura, Mariu Màsala. Ma pruscheàteru cun Barore Tucone, Barore Sassu e Peppe Sozu in sos ùrtimos annos de sa vida sua.

Est mortu su 21 de maju de su 1978 a s’edade de 73 annos.

Non si podet tenner contu de su chi totu at produidu, pustis de sa morte an fatu una regorta non cumprida de medas obras.

Sa di’ de is mortus

Custu di èst tristu tristu e scuriosu:

su soli de mannas nuis est velau

cumenti che si fessid preparau

assistiri a unu ritu dolorosu.

Unu lentu rintoccu lamentosu

su bentu de lontanu m’hat portau

chi talmenti su coru m’hat turbau

lassendimì cunfundiu e dubbiosu;

e unu sensu de angoscia aicci forti

chi m’est partu de intendi in cussu istanti

s’amplessu dolorosu de sa morti

chi mi stringessid e naressid: «Tanti

t’illudis de sa vida e de sa sorti,

mortali misereddu, ses erranti!».

Sonetti

A mama mia

Mama, cando l’apo connoschìda,

né giovana no fut né antziana.

Fut altighìna, bella e colorida,

faci-longa, rassita e pili-cana.

Unu pagu pazosa, ma no vana,

sabia e bona, e pobidda finida.

Sa domo che iscatula pulida

teniat, e de modos fut galana.

Su ighinadu l’aiat a gala

e meda l’amaiat ca fut bona

e l’aiat invidia e rispetu.

A mie at allevadu cun afetu

e m’at dadu su late ‘e s’Elicona

su pagu tempus chi m’at giutu a pala.

02/12/1923

A babbu meu

Istìzile, altighinu e fat’a tonu,

fronti-altu, oji-jaru e cari-tundu,

abigu, né castanzu né biundu,

severu, ma ‘e animu fut bonu.

Ladinu e intzisivu in s’arrejonu,

discutinde a niunu fut segundu:

mancari illiteradu fut profundu

ca de natura teniat su donu.

Ischiat sos revessos adrissare

e po cumponner pretos a cussentzia

lu preferiat su paisu intreu.

Si Deu m’aèrat postu a seberare

leàrem’unu babbu a preferentzia,

m’aia seberadu a babbu meu.

Remedios antigos

Cando sos canes s’arrajolaìana

ponian su cuile in oriolu.

A su cateddu a su mes’annu solu

un’operassione li faghìana:

a punta ‘e lepa nde li ogaìana

dae suta sa limba un’elmizolu

e da sa maladia ‘e su rajolu

po tota vida l’immunizaìana.

Sos pastores antigos che frebbotos

nde reperian sos meighinales

d’elvas, linnas, de ludu e animales,

salamedru, fumàdigu e decotos.

Po iscungiuros magicos fun dotos

e po segnìas fun ispetziales.

15/09/1977

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

s’annu mill’e settighentos e unu

in sa Sardigna bellu e Santamente.

Da-e Mari’Anna allegramente

nasche Pizzente in allegria manna,

allegramente da-e Mari’Anna

nasche Pizzente in manna allegria,

allegramente da-e Anna Maria

Pizzente in allegria manna naschede.

Sin’a vint’annos in Laconi paschede

cun su babbu Mattia Cadellu.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

s’annu mille settighentos e unu,

In sa Sardigna Santamente e bellu.

Da-e sende in s’edade novellu

pienu ‘e Santidade arreionende.

Da-e novellu in s’edade sende,

arreionende pienu ‘e Santidade,

Da-e novellu sende in s’edade

arreionende ‘e Santidade pienu.

Custu, fattu no est pro su terrenu,

già naraia sa zente benigna.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

s’annu mille settighentos e unu,

bellu e Santamente in sa Sardigna.

Sende in pizzinnia anima digna,

l’est turmentende dura maladia

anima digna sende in pizzinnia,

l’est dura maladia turmentende

anima digna in pizzinnia sende,

l’est turmentende maladia dura.

S’invoca tando a sa Vergine pura

e cun salude vive che d’ogn’unu.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

in sa Sardigna bellu e Santamente.

s’annu mille settighentos e unu.

Pizzente sanu vivende in comunu,

su campu ‘e Sarcidanu attraessende,

Pizzente sanu in comunu vivende

attraessende su campu ‘e Sarcidanu,

Pizzente in comunu vivende sanu

attraessende ‘e Sarcidanu su campu.

Su caddu curre s’iscappa che lampu

e rinnova su votu in sos momentos.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

in sa Sardigna bellu e Santamente.

s’annu mille e unu e setteghentos.

Che Santu pellegrinu in sos cunventos,

had’indossadu mantu cappuccinu,

in sos cunventos che Santu pellegrinu

had’indossadu cappuccinu mantu,

in sos cunventos che pellegrinu santu,

su mantu cappuccinu had’indossadu.

Fi da-e tottu Cagliari ammiradu

e rispettadu che tesoro mannu.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

in sa Sardigna bellu e Santamente.

su mill’e settighentos e un’annu.

Narad’addiu a su mundu e s’ingannu

si separat da-e sos suos giocundu,

narad’addiu a s’ingannu ‘e su mundu

da-e sos suos giocundu si separat

a s’ingannu ‘e su mundu addiu narat

si separat giocundu da-e sos suos.

A sa vida mundan’a sos congluos

e ha dadu su bene temporale.

In sa Sardigna bellu e Santamente

s’annu mille settighentas’ e unu,

su deghesette ‘e su mese ‘e nadale.

Cumprid’had’ottant’annos senza male

e ha guaridu minores e mannos

cumpridu senza male had’ottant’annos

e mannos e minores ha guaridu

senza male ottant’annos ha cumpridu

e guaridu ha mannos e minores.

A ottant’unu cun tottu sos onores

a raggiuntu su re de sos res.

S’annu mill’e settighentos e unu,

in sa Sardigna bellu e Santamente,

su deghesette ‘e nadale su mese.

Como Fra Ignaziu ch’in su Chelu sese,

est ‘onzi coro ‘e Santu zelu saziu

como chi sese in su Chelu Fra Ignaziu

est ‘onzi coro saziu ‘e Santu zelu.

Fra Ignaziu como chi sese in Chelu

‘onzi coro ‘e Santu zelu saziu este,

a tottu manda una lughe celeste

e aggiua custu miseru poete.

S’annu mill’e settighentos e unu,

in sa Sardigna bellu e Santamente.

de nadale in su mese su deghesette.

Sa manu soberana gratu ‘ette(s)

oe veneradu t’hana Beatu

‘ettes sa manu soberana e gratu

oe Beatu veneradu t’hana

‘ettas gratu sa manu soberana

oe Beatu t’hana veneradu,

s’elettu sardu populu istimadu

est isettende cun felice incantu

su die de ti proclamare Santu.

Laconi, 1949 per Beato Fra Ignazio.

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comente lu cheres bìdere su zassu web?