Arrègulas

RÈGULAS PRO ORTOGRAFIA, FONÈTICA, MORFOLOGIA E FAEDDÀRIU DE SA NORMA CAMPIDANESA DE SA LIMBA SARDA

Su libru“ Règulas pro s'ortografia, fonètica, morfologia e faeddàriu de sa Norma campidanesa de sa Limba sarda” est su risurtadu de s'òbera fata dae su Comitadu iscientìficu postu in pee pro cussu chi proponet sa normalizadura de sa bariedade campidanesa de sa limba sarda, norma chi su Consizu de sa Provìntzia de Casteddu at retzidu cun ufissialidade e unanimidade su 17 de martzu 2010 pro totu su chi sa Provìntzia aiat e at de fàghere in Sardu.

Su libru si proponit che a traste frutuosu pro sas Amistrassiones Pùbricas de bariedade campidanesa chi an abertu sos portalitos limbìsticos o tenen sa boza de lu fàghere in su tempus benidore o cheren cun simplesa impreare su Sardu pro iscriere delìberas o documentos o modellos comunales e mancari unu cras de retzire cun ufissialidade sa norma, gai comente at zai fatu sa Provìntzia. Pro la podere gai ispàrghere in dònzi logu iat a èssere fintzas menzus pro sos chi cheren produire espressadas artìsticas in prosa o in poesia sarda.