Arrègulas

Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lingua Sarda

Su lìburu “Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda. ” est s’arresurtau de sa faina fata de su Comitau scientìficu stantargiau apostadamenti e proponit sa normalisadura de sa bariedadi campidanesa de sa lìngua sarda, norma chi su Consillu de sa Provintzia de Casteddu at achìpiu ofitzialmenti a totòmini su 17 de martzu 2010 po totu su chi sa Provìntzia at a fai in sardu.

Su lìburu si proponit che a aina profetosa po is Aministratzionis Pùbricas de bariedadi campidanesa chi ant abertu is portalitus linguìsticus o tenit sa punna de ddu fai in su benidori o bolint simplementi imperai su sardu po scriri delìberas o documentus o mòllius comunalis, e mancai unu cras de achipi ofitzialmenti sa norma, aici comenti at giai fatu sa Provìntzia. A dda sprundi in su logu iat a essi utilosu finsas po is chi bolint produsi espressadas artìsticas in prosa o poesia sarda.