Chini seus

CHINI SEUS

Acadèmia de su Sardu est un’assòtziu culturali de bolontariau chi est nascïu su 2 de gennàrgiu de su 2009 in Pirri (CA).

 

Promovidura

Avaloramentu

Stùdiu e circa

Defensa

Un’assòtziu culturali po s’amparu, sa defensa, s’avaloramentu e s’afortiamentu de sa lìngua sarda fueddada e scrita e proponit, po su scritu scéti, unu standard a duas normas.

S’Acadèmia de su Sardu est oindii spainada in totu su territòriu de Sardìnnia.

Scuadra

Massimo Madrigale

Presidenti

Alessandra Pinna

Organisadura e arresponsàbili atòbius

Giovanni Spano

Sòtziu

Patrotzinadori e Cumpàngius

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?