«Is lessicografus»

IS LESSICÒGRAFUS

Pietro Casu

Fiat su de seti fillus de una famìllia chi biviat de laurera e pasturia. Ordinau predi in su 1900 in sa Seu de Otieri at pigau sa làurea in Teologia in Tàtari in su 1901. Apustis at fatu su professori de lìteras in Otieri de su 1901 a su 1908…

Ligi totu »

Enzo Espa

Enzo Espa fiat unu scridori, etnòlogu e professori. Fiat nàscïu in Nùgoro in su 1919 e est mortu in Tàtari in su 2014. S’est laureau in Lìteras in s’Universidadi ‘La Sapienza’ de Roma, torrau in su 1954 in Sardìnnia…

Ligi totu »

Antonio Lepori

S’est laureau in Filosofia faendi una tesi asuba de Wittgenstein in su 1974. At fatu su professori de Lìteras in Sant’Andria Frius e apustis su professori de Filosofia e Stòria in su Liceu de Ceraxus.

Ligi totu »

Giuseppe Pili

Est fradi de Oresti Pili (su patriotu sardu e fundadori de Acadèmia de su Sardu, c.). Imparadori de scola, est laureau in Scièntzias de sa Formatzioni, apustis at pigau su maistaxu…

Ligi totu »

Mario Puddu

Est nàscïu in Illorai a tretuemesu de Màrghine e Gotzeanu. Est laureau in Pedagogia e apustis at fatu su professori in Santu Giuanni Suèrgiu. Sendi professori de rolu s’est arrefudau de giurai fidelidadi a s’Itàlia.

Ligi totu »

Antonino Rubattu

Antonino Rubattu est nàscïu in Lindos (ìsula de Rodi, in su mari Egeu) in su 1938 e est mortu in Sènnaru a s’edadi de 81 annus in su 2019. Famau meda in totu sa Sardìnnia ca fiat poeta, tradusidori e lessicògrafu de vàllia in lìngua sarda.

Ligi totu »

Vincenzo Raimondo Porru

Fillu de Sisinni Porru, at studiau in Casteddu aundi at amostau luegus de essi bonu meda in is disciplinas umanìsticas e pruschetotu in latinu. Apustis at studiau filosofia e teologia bessendi-ndi predi in su 1796 perou chena de acabbai s’unversidadi.

Ligi totu »

Giovanni Casciu

Po annus medas at traballau in sa RAS po duus entis regionalis (s’ETFAS e apustis s’ERSAT). Diplomau de istitudu magistrali, est intrau a-i Scola a fai su maistu in is scolas elementaris po trintacincu annus.

Ligi totu »