Sa lìngua sarda

Sa lìngua sarda: una e a duas cambas

I. Is duas macro-bariedadis de su Sardu: su Campidanesu e su Logudoresu.

   Sentidu cumoni, connotu e mundu scientìficu

Nc’est una coerèntzia forti, in su chi pertocat sa chi nant unitariedadi e bariedadi de su sardu, intre sentidu cumoni, scièntzia e connotu literàriu.

Est difatis cumbincimentu cumoni de is sardus chi su sardu siat una lìngua ùnica, ma finsas chi tali lìngua siat connota in duas bariedadis beni distintas: su campidanesu (camp.), fueddau in su Cabu de Bàsciu de s’Ìsula, e su logudoresu (log.), fueddau in sa parti de mesu e in Cabu de Susu. Tenit su pròpiu cumbincimentu su mundu scientìficu internatzionali, chi custas diferèntzias ddas at finsas codificadas.

Difatis cussu mundu etotu, apustis de ai arriciu sa teoria de M.L.Wagner enuntziada in sa Stratificazione del lessico sardo (1928), chi narat ca duas undadas de latinidadi, una antiga e una prus trigadia, ant favorèssiu sa partzidura de su latinu de Sardìnnia e agoa sa nàscida de is duas bariedadis diatòpicas arremonadas, ddas at discinidas che a diasistemas linguìsticus (Blasco Ferrer, Storia della lingua sarda 2009: 36-38, 61, 117-119, 183, 234). In su campu literàriu puru, sacru e tzivili, s’agatat de sèmpiri custa codificadura diasistèmica. In su de XI sèculus, sa Carta de donatzioni de Orzoco-Torchitòriu (ca. 1066-1074) e su Condaghe de Santu Pedru de Silki (post 1073-1180), funt s’unu in camp. e s’àteru in log. Custa partzidura in duus est presenti finsas me is 63 catechìsimus imprentaus de su 1555 a su 1922 (Turtas 2006: 99-101), aicetotu comenti in Vincenzo Porru e Giovanni Spano po is fueddàrius insoru, su Dizionariu sardu-italianu (1832), in camp., e su Vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo (1851-52), in log., e in Vincenzo Ulargiu, autori de is manualeddus po sa scola, Messi d’Oro del Campidano per le Scuole Sarde-Meridionali o Campidanesi e Voci Argentine del Logudoro per le Scuole Sarde-Settentrionali o Logudoresi (ca. 1923-1925). Aicetotu in sa literadura moderna puru: po tzirimoniai duus esemprus scéti, s’arromanzu Po cantu Biddanoa (1987) de Benvenuto Lobina est in camp., Mannigos de memoria (1984) de Antonio Cossu est in log. Is poetas a bolu (cantadoris/es e cantadoras) funt andaus finsas prus ainnantis, fraighendi, donniunu po sa bariedadi sua, un’olimpu literàriu, chi, comenti eus a nai, no est scéti s’afirmadura ca is duas bariedadis esistint, ma chi est finsas sa koinè insoru. Sa RAS puru at tradùsiu su Statudu suu, Carta de Logu de sa Sardigna (1999), in camp. e log.

 

 1. Is arraxonis de sa proposta de unu standard a duas normas.

    S’arrolu de sa lìngua de bratzolu

Custa proposta de sardu standard tenit in contu e arrespetat is tretus stòricus, linguìsticus, culturalis e econòmicus chi eus tentu in Sardìnnia me is ùrtimus duamilla annus, chi ant postu su sardu e, innantis ancora, su latinu, a si movi a bortas conca a una partzidura, a bortas conca a una unificadura. Un’esempru de partzimentu ndi-ddu boddeus castiendi su tretu fatu de sa lìngua latina in Sardìnnia. Custa lìngua, faci a su I sèculu pustis de G.C., fut tocada in totu sa Romània de tramudaduras fonèticas mannas, bessendi, chi nosi podeus permiti su fueddu, prus moderna. Su matessi tretu de modernisadura su latinu dd’at fatu in Sardìnnia, foras de Cabu de Susu (Barbària), aundi s’est aguantau antigu. Su prus esempru stravanau ndi-ddu bogaus de sa velari oclusiva surda latina [k], comenti in centum [‘kentum], chi si fiat furriada in Cabu de Bàsciu, che in totu sa Romània, in sa palatali africada surda [tʃ], centum [‘tʃentum]. Ma su Cabu de Susu no si fut imbruscinau in sa chistioni de sa palatalisadura e duncas at aguantau s’oclusiva velari surda [k]; e duncas, de sa lìngua latina, chi in Sardìnnia fiat giai partzia aici, in duas bariedadis, no ndi podiat bessiri de seguru una lìngua sarda a una bariedadi scéti, ma, comenti est sutzèdiu, duas bariedadis de una matessi lìngua, una de su Cabu de Bàsciu chi narat centu e una de su Cabu de Susu chi  narat chentu. Ndi boddeus a su contras un’esempru de arrepranamentu de is diferèntzias dialetalis in sa faina fata sena de pàsiu de is cantadoris e cantadoras, siat campidanesus/-as, siat logudoresus/-as, de prus de unu sèculu, chi funt arrennèscius a ndi pesai a stravanadura, in sa literadura stremenada insoru, unu campidanesu scéti e unu logudoresu scéti. Imoi, sa faina de smusciadura de is diferèntzias de is dialetus (campidanesus a un’atza e logudoresus a s’àtera), est su chi tenit oi in cumoni sa stòria linguìstica de Sardìnnia o, mellus, est su tretu chi est faendi oi sa lìngua sarda me is duus Logus, de su Cabu de Bàsciu e de su Cabu de Susu.

Is diferèntzias de is duas bariedadis, amanniadas de sa farta de unidadi polìtica e de diferèntzias giogràficas e duncas econòmicas, culturalis e sotzialis, funt oindii fundudas meda tambeni. Asuba de custu sètiu si-nci scudit duncas che unu monti su sceberu, de parti de sa RAS, de sa Limba Sarda Comuna (LSC), publicada su 18/04/2006 in italianu scéti e presentada che a unu sperimentu in bessida (“Adozione delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell’Amministrazione regionale” [Deliberazione n. 16/14 del 18/04/2006, oggetto, p. 1], “da utilizzarsi in via sperimentale per l’uso scritto in uscita…” [Deliberazione, p. 2]) de una lìngua chi est una “varietà linguistica di mediazione” (p. 5). Su de fraigai duncas in laboratòriu una lìngua cumoni s’est amostau che a un’ingiustìtzia mala faci a is fueddadoris de sa bariedadi campidanesa, chi ddis ant liau su deretu de podi scriri in d-una bariedadi acanta de sa lìngua de bratzolu, ca sa LSC est, in sustàntzia, acanta de sa lìngua de bratzolu de chini fueddat log. (e agiumai nugoresu-baroniesu puru), ma no de chini fueddat camp.; impiticai sa grajesa de su sceberu de sa LSC de parti de sa RAS, narendi ca tanti est una lìngua in bessida scéti bolit nai de no ai cumprèndiu (o fai finta de no ai cumprèndiu) ca sa lìngua imperada de is istitutzionis no depit essi tropu atesu de sa lìngua de bratzolu chi is tzitadinus chistionant. Dònnia borta chi sa RAS imperat su fueddu limba, intamis de lìngua, chistionendi a totu is sardòfonus, est apetighendi sa lìngua de bratzolu de chini fueddat camp. e sighit cun s’apartheid linguìstica, scarescendi-si-ndi ca su deretu a s’imperu de sa lìngua de bratzolu est deretu de fundòriu amparau de Cumbentzionis internatzionalis e de sa Costitutzioni italiana.

Sa proposta nosta inditat intamis chi sa RAS e àteras Istitutzionis, dònnia borta chi imperant su sardu, po abarrai in s’esempru nostu, imperint su sardu-lìngua e su sardu-limba.

 

III. Su fundamentu de su standard de su sardu:

      sa lìngua de is cantadoris e cantadoras

      e sa faina unificadora insoru

Innantis de strobeddai is printzìpius ghia de sa proposta nosta, nosi tocat a pediri a is ligidoris de nosi cumpadessi chi imperaus su fueddu dialetu chi, a parri nostu, ndi bessit aforas de unu sceberu, pruschetotu polìticu, chi punnat a ponni una fueddada asuta de un’àtera. Eus a imperai duncas custu fueddu scéti candu su de fueddada, chi a nosu praxit de prus, no nos’at a parri tennicamenti pretzisu po inditai su cuntzetu.

Naraus duncas ca si oi s’agatat unu camp. literàriu chi setzit impitzus de is dialetus campidanesus, chi bolit nai una produtzioni literària chi totu is campidanesus cumprendint, aprètziant e avertint che a espressada insoru in  forma e in sustàntzia literària, e in prus ndi tenint, candu serbit, sa cumpetèntzia ativa che a lìngua de bratzolu, custu (comenti eus giai nau innantis) ddu depeus a sa faina stravanada fata sena de pàsiu e de prus de unu sèculu de is cantadoris/-as, chi nd’ant stantargiau una lìngua, aparixendi-ndi sena de assèliu is diferèntzias de is dialetus.

Sa pròpiu cosa fait a nai po su fraigu de su log. subradialetali, dèpiu a su traballu, cussu puru grandiosu e sena de pàsiu, de is cantadores/-as.

Scieus ca camp. e log., che a totu is sistemas linguìsticus, funt partzius in fueddadas medas, comenti, po arremonai calincun’esempru, sa de Pauli, Teulada, Uda, Casteddu; e sa de Piaghe, Bonolva, Otieri, Silanos, Orgòsolo, Nùgoro e aici nendi, fueddadas chi de manera tènnica naraus dialetus. Su dialetu est una fueddada imperada in d-unu logu piticu e serrau. In Sardìnnia, po essi tambeni prus crarus, dònnia bidda tenit su dialetu cosa sua, chi cumentzat in su coru de sa bidda e acabat in su sartu suu.

Scieus puru de sa stòria ca a bortas una fueddada arrennescit, po arraxonis chi podint essi polìticas e/o culturalis, a ndi bessiri de su logu strintu aundi est nàscia e a si spainai in d-unu territòriu prus mannu, faendi-sì in custa manera lìngua. Aici, po arraxonis polìticas, est sutzèdiu ca is fueddadas de Parigi e Madrid si funt fatas frantzesu sa primu e spanniolu sa segundu, ca is cortis frantzesa e spanniola biviant in cuddas tzitadis. Po s’italianu, intamis, po sa farta de unidadi polìtica de s’Itàlia, ndi fiat bessiu, gràtzias a su primori literàriu suu, su toscanu, chi a primìtziu s’Arrènniu de Sardìnnia e agoa su Stadu unitàriu in su 1861 ant impostu politicamenti.

Su discursu, po su sardu, assimbillat a su de s’italianu. Spaciadas is istitutzionis giuigalis intre su de XIII e su de XV sèculus, s’òmini at dèpiu abetai sa faina culturali, e culturali scéti, de is poetas a bolu.

Imoi unu iat a podi abetiai ca sa literadura sarda no est fata scéti de sa produsidura de cantadoris, cantadores e cantadoras. Ellus, est berus, aicetotu comenti est berus ca àterus poetas e prosadoris chi ant prodùsiu literadura scrita, ant prus a fitianu imperau sa bariedadi de is logus insoru, cun gradus prus o mancu mannus de “normalisadura” gràfica e fonètica conca a is bariedadis de is poetas a bolu. Ma si depeus arregordai ca funt custus scéti chi si ponint, de prus de unu sèculu, asuta de su giudìtziu de su pùblicu. E su pùblicu etotu, apretziendi custa genia literària, at leitimau, de facto, is duas fueddadas subradialetalis chi si funt fatas norma, e chi is cantadoris, gràtzias a su primori insoru, afortiau de s’apretziamentu persighiu de su pùblicu, ant spainau e sprùndiu me is territòrius linguìsticus de cumpetèntzia.

In prus, chi camp. e log. si pongant in d-una postura subradialetali faci a is fueddadas de is biddas e de is tzitadis, fait a ddu biri finsas po àteras bisuras chi no depeus minuspretziai: is cantadoris/-as giòvunus/-as imparant s’arti de sa cantada imperendi cussa norma linguìstica, chi issus ndi tenint sena de duda cumpetèntzia ativa. Àtera bisura de importu est s’imbentu de espressadas, oindii connotas, che a “is cantadoris cantant in campidanesu”, “apu ascurtau sa cantada campidanesa”, “in campidanesu si narat ‘meda’ e no ‘mera’”, “no, su fueddu chi as nau tui no est de bidda nosta, ma campidanesu”, etc.

Funt duncas espressadas chi amostant a manera crara ca sa genti portat cuscièntzia pretzisa ca camp. e log. no funt is fueddadas de una bidda o de una tzitadi ma is fueddadas de Territòrius linguìsticus pretzisus chi tenint aìnturu de sei totu is biddas e is tzitadis chi ddus cumponint e tenendi-ddus aìnturu si ponint, conca a issus, in d-una postura subradialetali. Finsas un’àteru cumportamentu de is fueddadoris sardus nosi scòviat ca seus ananti de una lìngua, est a nai su fatu ca, comenti po italianus, frantzesus, tedescus etc., chi po su prus ascurtant (de is mass media) e ligint (de lìburus e giorronalis) sa lìngua standard insoru (italiana, frantzesa e tedesca) ma casi mai dda fueddant, poita ca po chistionai acostumant a torrai a su dialetu insoru, po is sardus puru s’arrelata cun sa lìngua (camp. e log.) si firmat a sa làcana de ascurtai (is cantadas) e de ligi (is lìburus), in s’interis chi a su momentu de chistionai torrant a sa fueddada de bidda insoru.

A contu fatu is duas normas nci funt giai e funt giai spainadas. Nosu creeus chi a pigai in cunsideru, cun d-unas cantu cambiamentas, sa lìngua fraigada de cantadoris/-as e cantadores/-as, bollat nai diaderus a arrespetai su sardu de totus e sa cultura de totus, ca sa prus produtzioni literària sarda est fata me is duas bariedadis.

Duncas a sceberai is duas normas bolit nai a atobiai una stòria e una literadura manna e beridadosa.

                                                                  Oresti Pili

 

 

 

 1. SU SARDU STANDARD E IS LEIS DE SU BILINGUISMU

 

Premissa

Oindii sa comunidadi natzionali sarda tenit totu is ainas giurìdicas chi pertocant s’amparu, s’avaloramentu e s’afortiamentu de sa lìngua sarda. Seus lòmpius a un’arresurtau mannu avatu de annus e annus de batalla po is deretus linguìsticus de chini fueddat sardu. Craramenti innoi no eus a fai sa stòria de comenti est cumentzau custu tretu, eus a arresuminai is prus chistionis de importu. Comenti scieus, una circa sòtziu-linguìstica fata in su 2007 («Le lingue dei sardi»), at fatu bessiri a pillu ca su 68% de is sardus fueddat e cumprendit assumancu una de is duas bariedadis mannas de sa lìngua nosta. Su sardu est tambeni una lìngua bia ma a dolumannu est sèmpiri prus pagu imperada de is giòvunus e sa matessi circa nosi fait sciri ca su 13% scéti de is pipius tenit su sardu che a lìngua de bratzolu (o de lati). Custa cosa bolit nai ca de imoi innantis depeus a pretzisu fai de manera chi sa lìngua nosta potzat e depat essi imperada in dònnia logu, a cumentzai de sa sotziedadi etotu, aministratzioni pùblica (Regioni Sardìnnia in primis, tzitadis metropolitanas, provìntzias e comunus), Scola e Universidadi, mèdius de comunicatzioni e finsas in Crèsia. Spereus de biri s’imperu fitianu de sa lìngua nosta in su campu econòmicu puru (siendas, butegas e mercaus). S’imperu orali de su sardu no abastat prus e duncas si ponit imoi su problema de comenti scriri sa lìngua nosta, est a nai sa chistioni de sa norma gràfica e de su standard linguìsticu. Difatis su sardu no est prus imperau de manera ofitziali assumancu de sescentus annus. Un’imperu “normali” de su sardu bolit nai a ddu biri no scéti fueddau dònnia dii de chinisisiat (òminis, fèminas, bècius, pipius/-as e piciocheddus/-as, maistus/-as, professoris/-as, butegheris/-as, genti simpli e finsas polìticus/-as) ma finsas a ddu biri scritu. Sa scridura de su sardu oindii est bessia chistioni de importu mannu.

 

1.1. Ainas giurìdicas internatzionalis

 

Ma torraus a is leis chi pertocant sa lìngua nosta. No nosi stentaus innoi a spricai teorias linguìsticas asuba de sa lìngua sarda. Aici comenti a totu is lìnguas de su mundu, su sardu puru est intrau a fai parti de sa famìllia de is lìnguas amparadas e avaloradas de manera ofitziali. Nci at ainas giurìdicas de amparu internatzionali de is lìnguas prus pagu fueddadas (lesser used languages o lul) chi podeus agatai in is àutus de s’ONU e de sa UE. Funt ainas chi pertocant finsas sa lìngua nosta che a lìngua de bratzolu de sa majoria de is sardus.

 

Leisladura internatzionali – ONU (Organisatzioni de is Natzionis Unias)

 

 1. Decrarada Universali de is Deretus de s’Òmini (su 10 de su mesi de idas de su 1948).
 2. Cumbentzioni contras a sa discriminatzioni in s’educatzioni (achìpia de sa Cunferèntzia generali de s’UNESCO [Organisatzioni de is Natzionis Unias po s’Educatzioni, sa Scièntzia e sa Cultura], su 14 de su mesi de idas de su 1960).
 3. Acòrdiu internatzionali apitzus de is deretus tzivilis e polìticus (achìpiu de s’Assemblea generali 2200 A (XXI), de su 16 de su mesi de idas de su 1966 – intrau in efetu su 23 de martzu de su 1976).
 4. Protocollu facoltativu de s’Acòrdiu internatzionali apitzus de is deretus tzivilis e polìticus (achìpiu de s’ Assemblea generali cun arresolutzioni 2200 (XXI), su 16 de su mesi de idas de su 1966 – intrau in efetu su 23 de martzu de su 1976, cunforma a s’artìculu 9).
 5. Decrarada apitzus de is deretus de is personis chi faint parti de minorias natzionalis o ètnicas, religiosas e linguìsticas (achìpia de s’Assemblea generali su 18 de su mesi de idas de su 1992).
 6. Cumbentzioni Internatzionali po is deretus de sa pipiesa – 20 de donniasantu de su 1989.
 7. Decrarada de Vienna e Programa de atzioni – 25 de làmpadas de su 1993.
 8. Progetu de Decrarada de is Natzionis Unias po is Deretus de is Populatzionis indìgenas, 1994.
 9. Arresolutzioni apitzus de is deretus de is personis chi faint parti de minorias natzionalis o ètnicas, religiosas e linguìsticas – 20 de abrili de su 2004.

 

Ma funt de importu mannu is àutus de s’Europa puru, labai innoi asuta unas cantu ainas de importu.

 

Po su chi pertocat s’OSCE (“Organisatzioni po sa Seguresa e sa Cooperatzioni in Europa”)

 

 1. Àutu de acabu de sa CSCE (Cunferèntzia apitzus de sa Seguresa e sa Cooperatzioni in Europa). Helsinki, su primu de austu de su 1975.
 2. Documentu de acabu de sa CSCE. Vienna, de su 4 de donniasantu de su 1986 a su 19 de gennàrgiu de su 1989.
 3. Documentu de s’atòbiu de Copenaghen de sa Cunferèntzia apitzus de sa Dimensioni umana de sa CSCE. Copenaghen, su 29 de làmpadas de su 1990.
 4. Carta de Parigi po un’Europa Noa. Parigi, su 19-21 de donniasantu de su 1990.
 5. Arrelata de s’atòbiu de is spertus apitzus de is minorias natzionalis, Ginevra, su 19 de su mesi de argiolas de su 1991.
 6. Documentu de s’atòbiu de Mosca de sa Cunferèntzia apitzus de sa Dimensioni umana de sa CSCE – su 4 de su mesi de ladàmini de su 1991.
 7. Atòbiu de Helsinki – Is disafius de su mudamentu. Helsinki, su 9-10 de su mesi de argiolas de su 1992.

In s’interis su Consillu de Europa at stèrriu:

 1. sa Carta europea de is lìnguas regionalis o de minoria, su 5 de donniasantu de su 1992;

(NB. A dolumannu su stadu italianu oindii no at tambeni achìpiu custu documentu e finsas po nexi de custu fatu sa lìngua sarda no tenit su matessi gradu de amparu de àteras minorias chi funt aìnturu de su stadu italianu, po nai, sa frantzesa, sa tedesca e sa slovena);

 1. sa Cumbentzioni cuadru.

 

Sa In.C.E. (“Initziativa Centru-Europea”):

 1. Cumbentzioni In.C.E. po s’Amparu de is Deretus de is Minorias.

 

E a totu custus scritus e documentus arremonaus innantis bolint aciuntus puru:

 1. s’Arresolutzioni Arfè de su 16 de martzu de su 1981.
 2. s’Arresolutzioni Kuijpers de su 30 de su mesi de ladàmini de su 1987.
 3. s’Arresolutzioni Killilea de su 9 de friàrgiu de su 1994.

 

1.2. Ainas giuridìcas in campu italianu e sardu

 

E lompeus a s’Itàlia. Oindii su sardu est sa prus lìngua regionali o de minoria fueddada aìnturu de is làcanas de su stadu italianu (prus de unu millioni de fueddadoris). Est sa Carta Costitutzionali de sa Repùblica italiana chi narat craramenti a s’art. 6.: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Po ponni in efetu cust’artìculu su Parlamentu italianu at stèrriu e agoa aprovau apostadamenti una lei de importu: sa L. n. 482/1999 chi ddi nant «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche». Custa lei at permìtiu de aberri is primus portalitus de sa lìngua sarda me is comunus e provìntzias de Sardìnnia e, in su matessi tempus, de podi apariciai cursus de formatzioni in sardu po is studiantis de is scolas de s’ìsula.

In Sardìnnia est sutzèdiu ca is deretus de chini fueddat sardu fessint arreconnotus e achìpius de sa Regioni Autonoma de Sardìnnia, chi in su 1997 at stèrriu e aprovau sa primu lei po s’amparu de sa lìngua nosta, sa L.R. n. 26/1997 est a nai «Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna». Apustis de bintun’annus sa RAS at tentu s’abisòngiu de annoai s’impìnniu suu po s’amparu, s’avaloramentu e s’afortiamentu de su sardu, e su 3 de su mesi de argiolas de su 2018 at aprovau sa L.R. n. 22/2018 («Disciplina della politica linguistica regionale»). Cun custa lei sa RAS, po sa primu borta, ponit sa chistioni de sa normalisadura de su Sardu, apustis de sa sperimentatzioni de sa LSC (Limba Sarda Comuna) de su 2006 finsas a su 2017. Mancai siat tambeni tropu chitzi po espressai unu parri apitzus de custa lei, est pretzisu a pigai in cunsideru unas cantu chistionis chi pertocant sa proposta nosta e is printzìpius e is inditus espressaus de sa Regioni in sa lei matessi. Difatis de su dibatu aìnturu de su Consillu regionali nd’est bessiu a pillu luegus s’abisòngiu de unu standard ofitziali de imperai in bessida scéti po is àutus de sa RAS. Is polìticus e is partidus ant circau de achipi e agoa de arresuminai is propostas bènnias de sa sotziedadi sarda (pruschetotu de assòtzius chi de annus faint unu traballu de promovidura de sa lìngua nosta).

Innantis boleus torrai a ponni in craru ca Su Sardu Standard pigat in cunsideru tres chistionis de fundòriu: 1) s’arrespetu po su tretu stòricu chi sa lìngua sarda at fatu de su sèculu XI finsas a oi; 2) sa lìngua fueddada de sa genti dònnia dii; 3) sa literadura scrita e sa literadura orali (cun arreferimentu a is còdixis linguìsticus imperaus de is cantadoris/-es e cantadoras). Difatis, de s’ora chi sa lìngua est de su pòpulu, e una lìngua est bia e sighit a bivi scéti chi su pòpulu sighit a dda manigiai fitianamenti in domu aici comenti in àterus campus de sa sotziedadi, eus pensau de aguantai e tenni arrespetu, su prus chi fait, po sa lìngua fueddada. In sa proposta nosta eus circau de abarrai cunforma, duncas, a is sentidus, inditus e printzìpius espressaus de sa RAS in sa lei noa aprovada de su Consillu regionali, pruschetotu po su fatu chi su sardu arrapresentat po totu is sardus, eriseru aicetotu che a oindii, una prenda culturali stravanada de importu mannu meda e, in su matessi tempus, dilicada. Sa proposta nosta pigat in cunsideru sa lìngua sarda che a prenda de s’identidadi de su pòpulu sardu e de su connotu suu chi merescit de essi amparada, avalorada e afortiada (bai e càstia s’art. 1, c. 1: «La Regione assume l’identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale»). Sa faina nosta at arriciu, duncas, cun praxeri mannu su cumbidu matessi de sa RAS de promovi un’arraxonu democràticu in sa polìtica linguìstica regionali (bai e càstia s’art. 6, c. 1: «La Regione promuove il confronto e la partecipazione quali metodi per la definizione della politica linguistica regionale»).

Po su chi pertocat sa chistioni de sa norma gràfica e de su standard linguìsticu, Su Sardu Standard, invècias, cunforma a sa lei noa, at pigau in cunsideru: 1) is fueddadas mannas stòricas e literàrias de sa lìngua nosta aici comenti arremonadas e amostadas de sa literadura scientìfica acadèmica, est a nai: su sardu campidanesu in Cabu de Bàsciu e su sardu logudoresu-nugoresu in Sardìnnia de mesu e Cabu de Susu; 2) is fueddadas de bidda e de is tzitadis de s’ìsula aundi si fueddat sardu; 3) su tretu giai fatu de sa sperimentadura de sa norma regionali de dox’annus a oi. Fait a castiai difatis ita narat sa lei etotu a s’art. 8, c. 4: «La Consulta elabora una proposta di standard linguistico e di norma ortografica della lingua sarda e ne cura l’aggiornamento. La proposta tiene conto delle macro-varietà storiche e letterarie campidanese e logudorese, delle parlate diffuse nelle singole comunità locali, delle norme di riferimento adottate dalla Regione a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell’Amministrazione regionale e degli esiti della sua sperimentazione, ne propone gli ambiti e la tempistica di applicazione e gli elementi di verifica della sua efficacia».

Po su chi pertocat cust’ùrtimu puntu nos’est partu de importu mannu a ascurtai su chi su pòpulu at pediu a sa RAS de su 2006 a oi in is cumbènnius, atòbius culturalis e in s’arretza. De su 2006 finsas a su 2018 sa RAS at sperimentau sa Limba Sarda Comuna (o LSC) chi su pòpulu at scrocorigau malamenti de manera crara candu est intrada in sa scola e me is ofìtzius de is comunus e de is provìntzias. Difatis depiat abarrai scéti in bessida po is documentus de sa RAS de tradusi de s’italianu a su sardu. Castiendi-dda beni sa LSC est unu logudoresu de bàsciu po morfologia e fonètica, imburdau cun calincun’elementu de mesania e cun pagu e nudda de campidanesu. Su pòpulu no at agradèssiu unu standard tropu atesu de su sardu feuddau dònnia dii e, pruschetotu su chi fueddat campidanesu,  no at agradèssiu su fatu chi sa LSC siat tambeni tropu acanta a sa bariedadi manna logudoresa. Nemus difatis oindii iat a podi mancu provai a chistionai in LSC poita ca sa LSC, sendi un’imbentu artifitziali criau in d-una mesedda de un’ofìtziu, no arrennescit a s’acostai a perunu còdixi fueddau po ddu podi arrapresentai che a norma scrita, mancai is arraxonus apologèticus de unus cantu sustenidoris ideologisaus (chi no arrapresentant àteru che issus etotu e mancu po nudda s’universu de is fueddadoris sardus) dd’arremonint che a “fueddada de mesania”.

Ma a fai faddiri sa LSC est s’intrada sua matessi in scola, aundi custa fueddada si-nci stèsiat in totu de su sardu chi is pipius fueddant in famìllia o bidda insoru. Difatis peruna didàtica est possìbili cun s’imperu de una lìngua imbentada. Is barrancus mannus chi ant agatau is maistus/-as, is professoris/-as, is studiantis e is famìllias insoru aìnturu de sa scola, ant fatu faddiri luegus cust’improddu imbentau faendi stesiai sèmpiri de prus sa genti de un’imperu de su sardu scritu. Oindii eus pòtziu averiguai ca is cosas no podiant andai de manera diferenti de comenti funt andadas.

S’ausèntzia de grafemas de importu mannu che a sa <x> e a su <th> in s’alfabetu de su standard regionali LSC sperimentau finsas a imoi, at ocasionau s’arrefudu de su pòpulu me in scola e finsas in s’aministratzioni pùblica. Po contras sa proposta nosta at arriciu custas pediduras e eus aciuntu sa <x> e su <th> in s’alfabetu de sa norma gràfica chi seus proponendi in custa faina. In prus eus tentu arrespetu po su lèssicu sintzillu e stòricu de is duas fueddadas mannas stòricas e literàrias e de totu sa gramàtica stòrica de su sardu.

Po dda serrai in curtzu, cunforma sèmpiri a s’art. 8, c. 4, sa proposta nosta sighendi is inditus de sa RAS, arreconnoscit ofitzialmenti po sa primu borta in sa stòria de sa polìtica linguistica sarda, chi is duas bariedadis mannas de su sardu depint tenni sa matessi dinnidadi e su matessi importu e duncas essi postas in d-una positzioni de agualàntzia. Su Sardu Standard cunforma a is inditus de cust’artìculu de sa lei, megat de adelantai s’idea de acostai sèmpiri de prus is fueddadas diferentis de su sardu po lompi in su benidori a una koinè chi siat cumpartzia de sa majoria de is sardus, avalorendi is elementus chi prus circant de auniri is fueddadas e lassendi a una parti su chi finsas a imoi nos’at partziu.

 

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?