Sos lessicògrafos

SOS LESSICÒGRAFOS

Pietro Casu

Fit su de sete fizos de una famìllia chi biviat de laurera e pastoria. L’aian fatu a preìderu in su 1900 in sa seu de Otieri, leende in Tàtari sa làurea in Teologia in su 1901.

Leghe totu »

Enzo Espa

Enzu Espa est istadu unu iscridore, etnòlogu e professore. Fit nàschidu in Nùgoro in su 1919 e est mortu in Tàtari in su 2014. Aiat leadu sa làurea in Lìteras in s’Universidade “La Sapienza” de Roma;

Leghe totu »

Antonio Lepori

S’est laureadu in Filosofia fatende una tesi subra Wittgenstein in su 1974. At fatu su professore de Lìteras in Sant’Andria Frius e avatu su professore de Filosofia e Istòria in su Liceu de Ceraxus.

Leghe totu »

Giuseppe Pili

Est frade de Oresti Pili (su patriota sardu e fundadore de Acadèmia de su Sardu, a.). Imparadore de iscola, est laureadu in Iscièntzias de sa Formassione, daboi at leadu su Master de gradu II in “ Acostamentos interdisciplinàrios a sa didàtica de su Sardu”…

Leghe totu »

Mario Puddu

Est nàschidu in Illorai tra Màrghine e Gotzeanu. Est laureadu in Pedagogia e at fatu daboi su professore in Santu Giuanne Suèrgiu. Sende professore de rolu s’est recusadu de jurare fidelidade a s’Itàlia.

Leghe totu »

Antonino Rubattu

Antonino Rubattu est nàschidu in Lindos (ìsula de Rodi, in su mare Egeu) in su 1938 e est mortu in Sènnaru a edade de 81 annos in su 2019. Famadu meda in totu sa Sardìnnia laite fit poeta, tradusidore e lessicògrafu de balore in limba sarda.

Leghe totu »

Vincenzo Raimondo Porru

Fizu de Sisìnniu Porru, at istudiadu in Casteddu, inue at mustradu luego de èssere bonu meda in sas disciplinas umanìsticas e pruschetotu in latinu. Daboi at istudiadu Filosofia e teologia bessende-che a preìderu in su 1796…

Leghe totu »

Giovanni Casciu

Pro meda annos at triballiadu in sa RAS pro duos entes regionales, (s’ETFAS e insegus in s’ERSAT). Diplomadu de istitudu magistrale, est intradu a iscola pro fàghere su mastru in sas iscolas elementares pro trintachimb’annos.

Leghe totu »