Giovanni Casciu

Giovanni Casciu

(Uras, 1930)

P

ro meda annos at triballiadu in sa RAS pro duos entes regionales, (s’ETFAS e insegus in s’ERSAT). Diplomadu de istitudu magistrale, est intradu a iscola pro fàghere su mastru in sas iscolas elementares pro trintachimb’annos. Pensionadu dae su 1992 at imprentadu òberas de importu mannu in su campu de sa lessicografia in limba sarda. At imprentadu su “ Vocabolàriu sardu campidanesu-italianu” e daboi su “Vocabolariu italianu-sardu-campidanesu”. 

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA