Vincenzo Raimondo Porru

Vincenzo Raimondo Porru

(Biddanoa Franca, 1773 – Casteddu, 1836)

F

izu de Sisìnniu Porru, at istudiadu in Casteddu, inue at mustradu luego de èssere bonu meda in sas disciplinas umanìsticas e pruschetotu in latinu. Daboi at istudiadu Filosofia e teologia bessende-che a preìderu in su 1796 però chena de lòmpere a giumpimentu s’Universidade. Andende ainnantis torrat a leare sos istùdios e sa chirca in filologia sighende sa chirca finas a sa morte. Est famadu meda pro àere torradu balorimentu a su sardu campidanesu cun sa chirca limbìstica e difatis in su 1811 at imprentadu sa Gramàtica de su sardu campidanesu incumentzende a donare règulas prus craras a su sardu etotu. Daboi Porru faghet imprentare in su 1832 su Nou dizionàriu universali sardu-italianu.
Max Leopold Wagner in su DES amentat Porru torrènde-li meritu mannu pro sas chircas limbìsticas suas. 

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA