Arremundu Piras

Nàscïu in Biddanoa Monteleone (SS) su 29 de su mesi de ladàmini 1905, fillu de Denoisa Galleri e Fideli Piras, famìllia de pastoris arricus.

Sa mama si morit candu issu teniat set’annus e po totu sa vida dd’at a abarrai custu dolu chi prus de una borta at contau me is poesias.

Acabada sa scola, at a essi de sèmpiri afadau de is poetas cuntzitadinus suus, cumenti Sarbadori Mortello.

In su 1924, a s’edadi de 21 annus, incumentzat a cantai in su palcu cun Antonandria Cucca, cantadori famau de Ossi po sa festa de Santu Cristolu in Montresta. De imoi incumentzat sa carrera de cantadori.

De su 1925 cantat cun Barore Tucone de Buddusò, prus mannu de 20 annus cun d-unu sutzessu de pùblicu. Impari ant cantau po 43 annus, fintzas a su 1968. Nc’arrenescint a amanniai su setori de sa poesia rimada, introdusendi argumentus nous e cun espositzionis amelloradas.

S’ùrtimu spetàculu de Barore Tucone fut pròpiu impari a Arremundu: a Narbolia, po sa festa de Santa Reparada, s’8 de su mesi de ladàmini 1968. Barore teniat 86 annus.

In su 1930 si cojat cun Denoisa Seche e ant tentu ses fillus: Angèlica, Fidele, Pedrepàulu, Antoni, Denoisa e Frantziscu.

De su 1932 a su 1937 no podit prus cantai po mori de is limitatzionis de su Guvernu fascista po custas rapresentatzionis. In prus, de su 1946 sa boxi s’est abasciada e custu ddu sinnat po totu sa vida, fatu-fatu si depit pasiai de cantai.

Est stètiu su primu poeta chi at bintu su prèmiu Tzitade de Otieri po sa poesia improvisada, in su 1959, cun Sa di’ de is mortus.

At cantau cun totu is poetas mannus de s’època sua: Antoni Cubeddu, Andonandria Cucca, Frantziscu Demartis, Antoni Farina, Pitanu Moretti, Ciciu Piga, Jommaria Pulina, Barore Testone, Antoni Piredda, Barore Budronne, Nanneddu Chìghine, Pitzente Sìmula, Gavinu Piredda, Totoni Crobu, Nanneddu Solinas, Peppe Sozu, Juanne Seu, Bernardu Zizi, Antoni Pazzola, Frantziscu Sale, Frantziscu Mura, Màriu Màsala. Ma pruschetotu cun Barore Tucone e cun Peppe Sozu me is ùrtimus annus de sa vida sua.

Si morit su 21 de maju de su 1978, a s’edadi de 73 annus.

No si podit stabiliri totu si chi at prodùsiu, pustis de sa morti ant fatu un’arregorta incompleta de medas òperas.

Sa di’ de is mortus

Custu di èst tristu tristu e scuriosu:

su soli de mannas nuis est velau

cumenti che si fessid preparau

assistiri a unu ritu dolorosu.

Unu lentu rintoccu lamentosu

su bentu de lontanu m’hat portau

chi talmenti su coru m’hat turbau

lassendimì cunfundiu e dubbiosu;

e unu sensu de angoscia aicci forti

chi m’est partu de intendi in cussu istanti

s’amplessu dolorosu de sa morti

chi mi stringessid e naressid: «Tanti

t’illudis de sa vida e de sa sorti,

mortali misereddu, ses erranti!».

Sonetti

A mama mia

Mama, cando l’apo connoschìda,

né giovana no fut né antziana.

Fut altighìna, bella e colorida,

faci-longa, rassita e pili-cana.

Unu pagu pazosa, ma no vana,

sabia e bona, e pobidda finida.

Sa domo che iscatula pulida

teniat, e de modos fut galana.

Su ighinadu l’aiat a gala

e meda l’amaiat ca fut bona

e l’aiat invidia e rispetu.

A mie at allevadu cun afetu

e m’at dadu su late ‘e s’Elicona

su pagu tempus chi m’at giutu a pala.

02/12/1923

A babbu meu

Istìzile, altighinu e fat’a tonu,

fronti-altu, oji-jaru e cari-tundu,

abigu, né castanzu né biundu,

severu, ma ‘e animu fut bonu.

Ladinu e intzisivu in s’arrejonu,

discutinde a niunu fut segundu:

mancari illiteradu fut profundu

ca de natura teniat su donu.

Ischiat sos revessos adrissare

e po cumponner pretos a cussentzia

lu preferiat su paisu intreu.

Si Deu m’aèrat postu a seberare

leàrem’unu babbu a preferentzia,

m’aia seberadu a babbu meu.

Remedios antigos

Cando sos canes s’arrajolaìana

ponian su cuile in oriolu.

A su cateddu a su mes’annu solu

un’operassione li faghìana:

a punta ‘e lepa nde li ogaìana

dae suta sa limba un’elmizolu

e da sa maladia ‘e su rajolu

po tota vida l’immunizaìana.

Sos pastores antigos che frebbotos

nde reperian sos meighinales

d’elvas, linnas, de ludu e animales,

salamedru, fumàdigu e decotos.

Po iscungiuros magicos fun dotos

e po segnìas fun ispetziales.

15/09/1977

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

s’annu mill’e settighentos e unu

in sa Sardigna bellu e Santamente.

     Da-e Mari’Anna allegramente

     nasche Pizzente in allegria manna,

     allegramente da-e Mari’Anna

     nasche Pizzente in manna allegria,

     allegramente da-e Anna Maria

     Pizzente in allegria manna naschede.

     Sin’a vint’annos in Laconi paschede

     cun su babbu Mattia Cadellu.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

s’annu mille settighentos e unu,

In sa Sardigna Santamente e bellu.

     Da-e sende in s’edade novellu

     pienu ‘e Santidade arreionende.

     Da-e novellu in s’edade sende,

     arreionende pienu ‘e Santidade,

     Da-e novellu sende in s’edade

     arreionende ‘e Santidade pienu.

     Custu, fattu no est pro su terrenu,

     già naraia sa zente benigna.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

s’annu mille settighentos e unu,

bellu e Santamente in sa Sardigna.

     Sende in pizzinnia anima digna,

     l’est turmentende dura maladia

     anima digna sende in pizzinnia,

     l’est dura maladia turmentende

     anima digna in pizzinnia sende,

     l’est turmentende maladia dura.

     S’invoca tando a sa Vergine pura

     e cun salude vive che d’ogn’unu.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

in sa Sardigna bellu e Santamente.

s’annu mille settighentos e unu.

     Pizzente sanu vivende in comunu,

     su campu ‘e Sarcidanu attraessende,

     Pizzente sanu in comunu vivende

     attraessende su campu ‘e Sarcidanu,

     Pizzente in comunu vivende sanu

     attraessende ‘e Sarcidanu su campu.

     Su caddu curre s’iscappa che lampu

     e rinnova su votu in sos momentos.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

in sa Sardigna bellu e Santamente.

s’annu mille e unu e setteghentos.

    Che Santu pellegrinu in sos cunventos,

    had’indossadu mantu cappuccinu,

    in sos cunventos che Santu pellegrinu

    had’indossadu cappuccinu mantu,

    in sos cunventos che pellegrinu santu,

    su mantu cappuccinu had’indossadu.

    Fi da-e tottu Cagliari ammiradu

    e rispettadu che tesoro mannu.

Su deghesette ‘e su mese ‘e nadale

in sa Sardigna bellu e Santamente.

su mill’e settighentos e un’annu.

     Narad’addiu a su mundu e s’ingannu

     si separat da-e sos suos giocundu,

     narad’addiu a s’ingannu ‘e su mundu

     da-e sos suos giocundu si separat

     a s’ingannu ‘e su mundu addiu narat

     si separat giocundu da-e sos suos.

     A sa vida mundan’a sos congluos

     e ha dadu su bene temporale.

In sa Sardigna bellu e Santamente

s’annu mille settighentas’ e unu,

su deghesette ‘e su mese ‘e nadale.

     Cumprid’had’ottant’annos senza male

     e ha guaridu minores e mannos

     cumpridu senza male had’ottant’annos

     e mannos e minores ha guaridu

     senza male ottant’annos ha cumpridu

     e guaridu ha mannos e minores.

     A ottant’unu cun tottu sos onores

     a raggiuntu su re de sos res.

S’annu mill’e settighentos e unu,

in sa Sardigna bellu e Santamente,

su deghesette ‘e nadale su mese.

     Como Fra Ignaziu ch’in su Chelu sese,

     est ‘onzi coro ‘e Santu zelu saziu

     como chi sese in su Chelu Fra Ignaziu

     est ‘onzi coro saziu ‘e Santu zelu.

     Fra Ignaziu como chi sese in Chelu

     ‘onzi coro ‘e Santu zelu saziu este,

     a tottu manda una lughe celeste

     e aggiua custu miseru poete.

S’annu mill’e settighentos e unu,

in sa Sardigna bellu e Santamente.

de nadale in su mese su deghesette.

     Sa manu soberana gratu ‘ette(s)

     oe veneradu t’hana Beatu

     ‘ettes sa manu soberana e gratu

     oe Beatu veneradu t’hana

     ‘ettas gratu sa manu soberana

     oe Beatu t’hana veneradu,

     s’elettu sardu populu istimadu

     est isettende cun felice incantu

     su die de ti proclamare Santu.

Laconi, 1949 per Beato Fra Ignazio.

Come desideri visualizzare il sito web ?