Melchiorre Murenu

Melchiorre Murenu

(Macumere, 1803 – 1854)

A

pustis de chent’annos dae sa morte de Murenu sa poesia sua nde-l’an torrada a bogare a pizu pro li dare balore. Non s’ischit cale fit cosa sua e cale nono, ischimus ca sa funtana dae inue nde benin sas novas sun totu de bìdere una pro una. Bi fin pagu autògrafos e pagu imprentas fitianas de s’autore e a si fidare de sa bona memòria populare est un’arriscu mannu comente su matessi pro cussa manuscrita. Susu sa manera sua de poetare b’at unu muntone de paristòrias e imbòligos de contàssias. Su primu a nde dare contu de cust’òmine fit Juanne Spano. Issu nos narat chi fit nàschidu in su mese-de-martu de su 1803 dae Batista Ledda Murenu e dae Angela Pala. Aiat una bona memòria, li bastiat de intèndere una bia ebia una cosa pro la torrare a nàrrere in cobertantza. Aiat sentidu malu pro sos bosincos e aiat connotu fintzas sa presone: cantaiat a tota die. Sa gara sua fit cussa de cantare e improvisare. Non bidiat e pro cussu non connoschiat sa bellesa de su chelu isteddadu. Sos frades fin andados teracos anzenos e issu aiat bìvidu cun sa mama betza e viuda. Issu fit religiosu, aiat àpidu una briga poètica cun Maloccu de Fonne, andaiat a sas garas populares, non podiat bìdere sos feudatàrios mannos, aiat agabbadu sa vida pro su zispetu impreadu contra a issu pro neghe de sos versos suos. L’aian mortu su 21 de su mese-de-Santuaine de su 1854. Sa pigota, maladia mala, l’aiat arruinadu sos ogros, si non fit istadu pro cussu ite totu aiat pòtidu fàghere? Pustis de sa morte nde-l’aian segadu sa conca e mustraiat unu cherbeddu mannu. Meritaiat chi esseren tentu cura de su chisinu de su corpus sou in d-una tumba. Diat èssere de importu a regollire totu sas òberas suas pro li dare totu su mereschimentu chi li pertocat. Dae s’Archivu de Istadu de Casteddu leamus àteras ischedas biogràficas: andàt a Sune pro agatare sa sorre, aiat àpidu una cuntierra cun su preìderu de sa bidda, don Tavera, l’aian impresonadu pro s’afrontu, sa gherra contra a sos bosincos, sa poberesa sua, s’amparu de su cresiàsticu Gattu e gai sighinde. Sas poesias suas nos dan su dispraghere de su poeta in manera prus crara de su chi sos àteros an nadu: Deo, Melchioro Murenu, / possedo tantos affannos: / dae pizzinnu ‘e tres annos, / pro mia crudele azzotta, / un’infettu ‘e pigotta / sa vista mi nd’hat leadu (…) restande poveru e zegu / senz’isperanzia nessuna; / senza benes de fortuna / poberu e disamparadu.
B’at medas teorias susu sa morte de cust’òmine: sas duas chi an prus balore sun:

1) Sa prima nos narat chi che-lu aian betadu in sa pèntuma de Santa Rughe pro zispetu. Fortzis sun istados sos bosincos arrennegados pro sos versos contra a sas brutesas de sa bidda issoro. 

2) Sa segunda est chi l’esseret mortu unu tataresu proite in sa poesia sa dinda troppu fantastica aiat fatu ofesa a sa fiza. 

Menzus est a iscrier unos versos de custa poesia pro fàghere bìdere cantu custa punghet.

DINDA TROPPU FANTASTICA

Dinda, troppu fantastica in sas pumas,
confusa ses de tanta fantasia;
e-i sa genitora maladia
est fattu tou, mancari presumas.

Ca ses macca e non ischis cantu faltat
sa chi possedis de presunzione;
cungregada est cun issa in unione,
dogni meritu bonu si che appaltat;
su difettu maternu est chi t’assaltat
in su mezus fiore ‘e pizzinnia.

Sa fantasia vana est in sas maccas,
sos fumos in su poveru arricchidu;
pro cussu las has postas in olvidu
sas costrintas, mischinas e fiaccas;
pro esser assistida cun teraccas
tenes una superba bramosia.

Troppu tenes superbia e fervore;
sa boria si ti legget in su fronte.
Ma Deus tenet sole in s’orizonte
pro distruer a tempus su lentore;
inue b’hat de poveros sudore,
sa sienda s’iscazat che ‘iddia […].

 

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA