Melchiorre Murenu

Apustis de chent’annos dae sa morte de Murenu sa poesia sua nde-l’an torrada a bogare a pizu pro li dare balore. Non s’ischit cale fit cosa sua e cale nono, ischimus ca sa funtana dae inue nde benin sas novas sun totu de bìdere una pro una. Bi fin pagu autògrafos e pagu imprentas fitianas de s’autore e a si fidare de sa bona memòria populare est un’arriscu mannu comente su matessi pro cussa manuscrita. Susu sa manera sua de poetare b’at unu muntone de paristòrias e imbòligos de contàssias. Su primu a nde dare contu de cust’òmine fit Juanne Spano. Issu nos narat chi fit nàschidu in su mese de martu de su 1803 dae Batista Ledda Murenu e dae Angela Pala. Aiat una bona memòria, li bastiat de intèndere una bia ebbia una cosa pro la torrare a narrer in cobertantza. Aiat sentidu malu pro sos Bosincos e aiat connotu fintzas sa presone: cantaiat a tota die. Sa gala sua fit cussa de cantare e improvisare. Non bidiat e pro cussu non connoschiat sa bellesa de su chelu isteddadu. Sos frades fin andados teracos anzenos e issu aiat bìvidu cun sa mama betza e viuda. Issu fit religiosu, aiat àpidu una briga poètica cun Maloccu de Fonne, andaiat a sas galas populares, non podiat bìdere sos feudatàrios mannos, aiat agabadu sa vida pro su zispetu impreadu contra a issu pro neghe de sos versos suos. L’aian mortu su 21 de su mese de Santuaine de su 1854

Sa pigota, maladia mala, l’aiat arruinadu sos ogros, si non fit istadu pro cussu ite totu aiat pòtidu fàghere? Pustis de sa morte nde-l’aian segadu sa conca e mustraiat unu cherbeddu mannu. Meritaiat chi esseren tentu cura de su chisinu de su corpus sou in d-una tumba. Diat èssere de importu a regollire totu sas obras suas pro li dare totu su mereschimentu chi li pertocat.

Dae s’Archivu de Istadu de Casteddu leamus àteras ischedas biogràficas: andat a Sune pro agatare sa sorre, aiat àpidu una cuntierra cun su preìderu de sa bidda de nòmene don Tavera, l’aian impresonadu pro s’afrontu, sa gherra contra a sos Bosincos, sa poberesa sua, s’amparu de su cresiàsticu Gattu e g.s.

Sas poesias suas nos dan su dispraghere de su poeta in manera prus crara de su chi sos àteros an nadu.: A su munsennori Bua issu iat nau:

Deo, Melchioro Murenu, / possedo tantos affannos: / dae pizzinnu ‘e tres annos, / pro mia crudele azzotta, / un’infettu ‘e pigotta / sa vista mi nd’hat leadu (…) restande poveru e zegu / senz’isperanzia nessuna; / senza benes de fortuna / poberu e disamparadu.

B’at medas teorias susu sa morte de cust’òmine: sas duas chi an prus balore sun: 1) sa prima nos narat chi che-lu aian betadu in sa pèntuma de Santa Rughe pro zispetu. Fortzis sun istados sos Bosincos arrennegados pro sos versos contra a sas brutesas de sa bidda issoro. 2) sa segunda est chi l’esseret mortu unu tataresu proite in sa poesia sa dinda troppu fantastica aiat fatu ofesa a sa fiza. Menzus est a iscrier unos versos de custa poesia pro fàghere bìdere cantu custa punghet:

Dinda, troppu fantastica in sas pumas,

confusa ses de tanta fantasia;

e-i sa genitora maladia

est fattu tou, mancari presumas

Ca ses macca e non ischis cantu faltat

sa chi possedis de presunzione;

cungregada est cun issa in unione,

dogni meritu bonu si che appaltat;

su difettu maternu est chi t’assaltat

in su mezus fiore ‘e pizzinnia.

Sa fantasia vana est in sas maccas,

sos fumos in su poveru arricchidu;

pro cussu las has postas in olvidu

sas costrintas, mischinas e fiaccas;

pro esser assistida cun teraccas

tenes una superba bramosia.

Troppu tenes superbia e fervore;

sa boria si ti legget in su fronte.

Ma Deus tenet sole in s’orizonte

pro distruer a tempus su lentore;

inue b’hat de poveros sudore,

sa sienda s’iscazat che ‘iddia (…).

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comente lu cheres bìdere su zassu web?