Melchiorre Murenu

Melchiorre Murenu

(Macumere, 1803 – 1854)

A

pustis de cent’annus de sa morti de Murenu sa poesia sua dd’ant torrada a bogai a pillu po ddi giai vàllia. No si sciit su chi est cosa sua, scieus ca is fontis de innui ndi benint is scedas funt totu de analisai. Ddoi funt pagu autògrafus e pagu imprentas fitianas de s’autori e a si fidai de sa retentiva populari est un’arriscu mannu, su pròpiu arriscu chi nc’est po cussa manoscritta. Apitzus de sa manera sua de poetai ddoi funt unu sciacu mannu de paristòrias e de contus. Su primu a si giai novas apitzus de cust’òmini fut Giuanni Spano. Issu nosi narat ca fut nàscïu in su mesi-de-martzu de su 1803 de Batista Ledda Murenu e de Angela Pala. Teniat una retentiva manna, ddi bastàt a intendi una borta scéti una cosa po dda torrai a nai in cobertantza. Teniat tìrria a is bosincus e iat connotu su presoni puru. Cantàt a totu dii. Su spàssiu de suu fut su de cantai e de improvisai. Fut bisogu e duncas no connosciat sa bellesa de unu celu steddau. Is fradis fiant andaus tzeracus e issu iat bìviu cun sa mama bècia e fiuda. Issu fut religiosu, iat tentu una briga poètica cun Maloccu de Fonne, andàt a is sagras popularis, teniat tìrria contras a is feudatàrius mannus. Su 21 de su mesi-de-ladàmini de su 1854 dd’iant mortu po nexi de una vengàntzia fata po mori de is versus suus. Sa pigota, maladia mala, dd’iat guastau is ogus, si no fessit stètiu po cussu ita totu iat a ai pòtziu fai? Apustis de sa morti ndi-dd’iant segau sa conca e iant biu ca teniat unu cerbeddu mannu. Meresciat chi essint tentu cura de su cinixu de su corpus suu in d-una tumba. Iat a essi de importu a arregolli totu is òberas suas po ddi giai su merescimentu chi ddi spetat. De s’Arcivu de Stadu de Casteddu pigaus àteras scedas biogràficas: andàt a Suni a agatai sa sorri, iat tentu unu certu contras a su predi, don Tavera, de sa bidda, dd’iant impresonau po is afrentus, sa gherra contras a is bosincus, sa poburesa sua, s’amparu de su cresiàsticu Gattu e aici nendi. Is poesias nosi scoviant su dispraxeri de su poeta in manera prus crara de su chi is àterus ant nau. A su munsennori Bua issu iat nau: Deo, Melchioro Murenu, / possedo tantos affannos: / dae pizzinnu ‘e tres annos, / pro mia crudele azzotta, / un’infettu ‘e pigotta / sa vista mi nd’hat leadu (…) restande poveru e zegu / senz’isperanzia nessuna; / senza benes de fortuna / poberu e disamparadu.
Ddoi funt parìcias teorias apitzus de sa morti de cust’òmini: is duas prus berdaderas funt: 

1) Sa primu nosi narat ca nci-dd’iant fatu arrui de una spèntuma de Santa ‘Ruxi po vengàntzia. Forsis fiant stètius is bosincus arrennegaus po is versus contras a s’incuinamentu de sa bidda insoru. 

2) Sa segundu est ca dd’iat mortu unu tataresu poita ca in sa poesia sa dinda troppu fantastica iat primau a sa filla. 

Mellus a ponni un’arrogu de custa poesia po fai biri cantu cussa pungit.

DINDA TROPPU FANTASTICA

Dinda, troppu fantastica in sas pumas,
confusa ses de tanta fantasia;
e-i sa genitora maladia
est fattu tou, mancari presumas.

Ca ses macca e non ischis cantu faltat
sa chi possedis de presunzione;
cungregada est cun issa in unione,
dogni meritu bonu si che appaltat;
su difettu maternu est chi t’assaltat
in su mezus fiore ‘e pizzinnia.

Sa fantasia vana est in sas maccas,
sos fumos in su poveru arricchidu;
pro cussu las has postas in olvidu
sas costrintas, mischinas e fiaccas;
pro esser assistida cun teraccas
tenes una superba bramosia.

Troppu tenes superbia e fervore;
sa boria si ti legget in su fronte.
Ma Deus tenet sole in s’orizonte
pro distruer a tempus su lentore;
inue b’hat de poveros sudore,
sa sienda s’iscazat che ‘iddia […].

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA