Melchiorre Murenu

Apustis de cent’annus de sa morti de Murenu sa poesia sua dd’ant torrada a bogai a pillu po ddi giai vàllia. No si sciit ita fessit suu o ita no, scideus ca is fontis de innui ndi benint is scedas funt totu de analisai. Ddoi funt pagu autògrafus e pagu imprentas fitianas de s’autori e si fidai de sa retentiva populari est un’arriscu mannu comenti su matessi po cussa manoscritta. Apitzus de sa manera sua de poetai ddoi funt unu sciacu mannu de paristòrias e un’imbòddiu de contus. Su primu a si giai novas apitzus de cust’òmini fut Giuanni Spano. Issu nosi narat ca fut nàscïu in su mesi de martzu de su 1803 de Batista Ledda Murenu e de Angela Pala. Teniat una retentiva manna, ddi bastàt intendi una borta scéti una cosa po dda torrai a nai in cobertantza. Teniat tìrria po is Bosanus e iat connotu su presoni puru. Cantàt a totu dii. Su spàssiu de issu fut cussu de cantai e de improvisai. Fut bisogu e duncas no connosciat sa bellesa de unu celu steddau. Is fradis fiant andaus tzeracus e issu iat bìviu cun sa mama bècia e fiuda. Issu fut religiosu, iat tentu una briga poètica cun Maloccu de Fonne, andàt a is sagras popularis, teniat tìrria contras a is feudatàrius mannus, iat acabbau sa vida po sa vengàntzia imperada contras a issu po nexi de is versus suus. Dd’iant mortu su 21 de su mesi de ladàmini de su 1854.

Sa pigota, maladia mala, dd’iat guastau is ogus, si no fessit stètiu po cussu ita totu iat a ai pòtziu fai? Apustis de sa morti ndi-dd’iant segau sa conca e iant biu ca teniat unu cerbeddu mannu. Meresciat chi essint tentu cura de su cinixu de su corpus suu in d-una tumba. Iat a essi de importu a arregolli totu is òberas suas po ddi giai su merescimentu chi ddi spetat.

De s’Arcivu de Stadu de Casteddu pigaus àteras scedas biogràficas: andàt a Suni a agatai sa sorri, iat tentu unu certu contras a su preidi de sa bidda de nòmini don Tavera, dd’iant impresonau po is afrentus, sa gherra contras a is abitadoris de Bosa, sa poburesa sua, s’amparamentu de su cresiàsticu Gattu ecc.

Is poesias nosi donant su dispraxeri de su poeta in manera prus crara de su chi is àterus ant nau. A su munsennori Bua issu iat nau:

Deo, Melchioro Murenu, / possedo tantos affannos: / dae pizzinnu ‘e tres annos, / pro mia crudele azzotta, / un’infettu ‘e pigotta / sa vista mi nd’hat leadu (…) restande poveru e zegu / senz’isperanzia nessuna; / senza benes de fortuna / poberu e disamparadu.

Ddoi funt parìcias teorias apitzus de sa morti de cust’òmini: is duas chi tenint prus vàllia funt: 1) sa prima nosi narat ca dd’iant fatu arrui de una spèntuma de Santa ‘Ruxi po vengàntzia. Forsis fiant stètius is bosanus arrennegaus po is versus contras a s’incuinamentu de sa bidda insoru. 2) sa segunda est ca dd’iat mortu unu tataresu poita ca in sa poesia sa dinda troppu fantastica iat primau a sa filla.Mellus a ponni un’arrogu de custa poesia po fai biri cantu cussa pungit:

Dinda, troppu fantastica in sas pumas,

confusa ses de tanta fantasia;

e-i sa genitora maladia

est fattu tou, mancari presumas

Ca ses macca e non ischis cantu faltat

sa chi possedis de presunzione;

cungregada est cun issa in unione,

dogni meritu bonu si che appaltat;

su difettu maternu est chi t’assaltat

in su mezus fiore ‘e pizzinnia.

Sa fantasia vana est in sas maccas,

sos fumos in su poveru arricchidu;

pro cussu las has postas in olvidu

sas costrintas, mischinas e fiaccas;

pro esser assistida cun teraccas

tenes una superba bramosia.

Troppu tenes superbia e fervore;

sa boria si ti legget in su fronte.

Ma Deus tenet sole in s’orizonte

pro distruer a tempus su lentore;

inue b’hat de poveros sudore,

sa sienda s’iscazat che ‘iddia (…).

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?