Bitiredda Melis

Maria Itria Melis (Bitiredda) fit una poetissa de Lunamatrona (mancari medas naran chi fit de Ceraxius) chi in su 1800 at cantadu cun sos cullegas mascros in otadas in campidanesu. Non si assuconaiat de cantare cun sos prus populares poetas òmines, chi in su palcu non bi resessian a la fàghere calliare, ca issa rispondiat cun sa peràula sèmpere pronta e non s’intendiat de mancu pro nudda dae issos.

Benit amentada pro sa gràssia e sa bellesa de sas poesias suas.

At cantadu cun poetas comente Olata Deplano (Quartuciu 1763-1833), Simone Nieddu, Efisio e Giovanni Pillai, Giovanni Spiga, Giuseppe Cardia.

Mancari siat passadu tempus meda, amus sos dochimentos de sas galas dae su 1829 a su 1847.

Esempru de sa poesia sua chi mustrat sa sensibilidade de s’ànimu sou est “Caminu sei sei”

Caminu sei sei
Caminu sei sei
ca timu de arrui
in manu a cussu moru
chi apena chi mi biit
mi sighit passu passu
ma in cràculu no ddu pongu.
Su coru ddu dongu a tui
sa fidi dda lassu a mei.
De prima de obresci

pani apu dèpiu coi

parìcius canisteddus.

Is bellus a fueddus

Su chi promitint oi

Cras ddu scint iscaresci.Mutetu

Candu essu a conca isciorta

Is chi mi tèninti cunfiàntza

M’arregollinti dogna pilu

Inveci chini est importunu

Circat de mi dda isciolli

Ca de s’arriciada conca mia

Medas s’ogu si ndi prèninti

Ca ndi portu finis e grussus

Bellus sentza chi dhus arrànginti.

I cussus chi tenint unu filu de isperantza

Mi pranginti bia po mi bolli morta.

Unu pagu de bona sorti

O Deus cuncedimì,

no fatzu s’atrivida

de domandai fortuna

che a chini est gosendi

tanti no m’arrenescit.

Sa vida est una dì

Obrescit e fait noti.

Baxi po dd’ascurtai

Baxi po dd’ascurtai

Candu cantat Olata

Nd’eis a tenni consolu

Sa lingua no est fata

Solu po frastimai.

Gara poètica de Lunamatrona su 23 de làmpadas de su 1838

De Lunamatrona in sa dimora

Est istada sa nascita mia

Nci tengu prus de unu parenti

Custu merì ascutendi

In mesu a su populu bravu

Parentis chi ancora mi scrinti

Narandimì comenti stais

E ddu rispundu in modu giustu Chi ancora in bonu stadu seu.

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comente lu cheres bìdere su zassu web?