Maria Itria Melis (Bitiredda)

Maria Itria Melis (Bitiredda)

(Lunamatrona, XIX sec.)

M

aria Itria Melis (Bitiredda) fiat una poetissa de Lunamatrona (mancai medas narant ca fiat de Ceraxus) chi in su 1800 at cantau cun is collegas mascus me is otadas in campidanesu. No si-nd’assicat de cantai cun is prus popularis poetas òminis, chi in su palcu no nci arrennescint a dda fai citiri, poita ca issa arrespundit cun sa batuta sèmpiri pronta e no s’intendiat po nudda inferiori a issus. Benit arregordada po sa gràtzia e sa bellesa de is poesias suas. At cantau cun poetas comenti Olata Deplano (Quartùciu 1763-1833), Simone Nieddu, Efisio e Giovanni Pillai, Giovanni Spiga, Giuseppe Cardia. Mancai siat passau tempus meda, teneus sa documentatzioni de is garas de su 1829 a su 1847. Esempru de sa poesia sua chi amostat sa sensibilidadi de s’ànimu suu est “Caminu sei sei”.

CAMINU SEI SEI

Caminu sei sei
ca timu de arrui
in manu a cussu moru
chi apena chi mi biit
mi sighit passu passu
ma in cràculu no ddu pongu.
Su coru ddu dongu a tui
sa fidi dda lassu a mei.
De prima de obresci
pani apu dèpiu coi
parìcius canisteddus.
Is bellus a fueddus 
Su chi promitint oi
Cras ddu scint iscaresci.

 

MUTETU

Candu essu a conca isciorta
Is chi mi tèninti cunfiàntza
M’arregollinti dogna pilu
Inveci chini est importunu
Circat de mi dda isciolli
Ca de s’arriciada conca mia
Medas s’ogu si ndi prèninti
Ca ndi portu finis e grussus
Bellus sentza chi dhus arrànginti.
I cussus chi tenint unu filu de isperantza
Mi pranginti bia po mi bolli morta.
Unu pagu de bona sorti
O Deus cuncedimì,
no fatzu s’atrivida
de domandai fortuna
che a chini est gosendi
tanti no m’arrenescit.
Sa vida est una dì
Obrescit e fait noti.

 

BAXI PO DD’ASCURTAI

Baxi po dd’ascurtai
Candu cantat Olata
Nd’eis a tenni consolu
Sa lingua no est fata
Solu po frastimai.

 

GARA POÈTICA DE LUNAMATRONA
SU 23 DE LÀMPADAS DE SU 1838

De Lunamatrona in sa dimora Est istada sa nascita mia
Nci tengu prus de unu parenti
Custu merì ascutendi
In mesu a su populu bravu
Parentis chi ancora mi scrinti
Narandimì comenti stais
E ddu rispundu in modu giustu
Chi ancora in bonu stadu seu. 

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA