Bitiredda Melis

Maria Itria Melis (Bitiredda) fiat una poetissa de Lunamatrona (mancai medas narant ca fiat de Ceraxus) chi in su 1800 at cantau cun is collegas mascus me is otadas in campidanesu. No si-nd’assicat de cantai cun is prus popularis poetas òminis, chi in su palcu no nci arrennescint a dda fai citiri, poita ca issa arrespundit cun sa batuta sèmpiri pronta e no s’intendiat po nudda inferiori a issus.

Benit arregordada po sa gràtzia e sa bellesa de is poesias suas.

At cantau cun poetas cumenti Olata Deplano (Quartùciu 1763-1833), Simone Nieddu, Efisio e Giovanni Pillai, Giovanni Spiga, Giuseppe Cardia.

Mancai siat passau tempus meda, teneus sa documentatzioni de is garas de su 1829 a su 1847.

Esempru de sa poesia sua chi amostat sa sensibilidadi de s’ànimu suu est “Caminu sei sei”

Caminu sei sei
Caminu sei sei
ca timu de arrui
in manu a cussu moru
chi apena chi mi biit
mi sighit passu passu
ma in cràculu no ddu pongu.
Su coru ddu dongu a tui
sa fidi dda lassu a mei.
De prima de obresci

pani apu dèpiu coi

parìcius canisteddus.

Is bellus a fueddus

Su chi promitint oi

Cras ddu scint iscaresci.Mutetu

Candu essu a conca isciorta

Is chi mi tèninti cunfiàntza

M’arregollinti dogna pilu

Inveci chini est importunu

Circat de mi dda isciolli

Ca de s’arriciada conca mia

Medas s’ogu si ndi prèninti

Ca ndi portu finis e grussus

Bellus sentza chi dhus arrànginti.

I cussus chi tenint unu filu de isperantza

Mi pranginti bia po mi bolli morta.

Unu pagu de bona sorti

O Deus cuncedimì,

no fatzu s’atrivida

de domandai fortuna

che a chini est gosendi

tanti no m’arrenescit.

Sa vida est una dì

Obrescit e fait noti.

Baxi po dd’ascurtai

Baxi po dd’ascurtai

Candu cantat Olata

Nd’eis a tenni consolu

Sa lingua no est fata

Solu po frastimai.

Gara poètica de Lunamatrona su 23 de làmpadas de su 1838

De Lunamatrona in sa dimora

Est istada sa nascita mia

Nci tengu prus de unu parenti

Custu merì ascutendi

In mesu a su populu bravu

Parentis chi ancora mi scrinti

Narandimì comenti stais

E ddu rispundu in modu giustu Chi ancora in bonu stadu seu.

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?