Benvenuto Lobina

Benvenuto Lobina

(Biddanoa de Tulu 1914 – Tàtari 1993)

E

st unu de sos prus iscritores isulanos de importu de su ‘900, iscritore bilìngue de poesia e de prosa. Comintzat dae zòvanu a iscrìere poesias. A 14 annos binchet unu prèmiu de poesia bandidu dae su zornale de sa zoventude fascista “Il balilla”. In su 1932, a 18 annos, lassat Biddanoa pro andare a triballiare in s’Ufìssiu postale de Casteddu. E sighinde in su 1933, fundat in Casteddu unu tzìrculu Futurista e comintzat a pubricare sas poesias suas in su periòdicu literàriu s’Ischiglia de Angelo Dettori e susu sa rivista Futurismo de Mino Somenzi.
A comintzu sas poesias de Lobina sun cun versos rimados in italianu, pustis cun versos lìberos e sighinde cun versos sèmpere prus lìberos comente s’esempru isperimentale de su segundu Futurismu.
In su 1935 partit voluntàriu in s’Àfrica italiana, e sufrit oto annos longos de gherra, dae sa Gherra de Etiopia finas a totu sa Segunda Gherra Mundiale.
In su 1943 torrat in Sardìnnia e comintzat a triballiare in s’Ufìtziu postale de Tàtari. Sos annos ’50 e ’60 sun sos menzus annos pro sa produssione literària de Lobina: sas poesias suas comintzan a essere pubricadas in sa pàzine de sa cultura de su zornale tataresu La Nuova Sardegna. Est in custos annos chi Lobina cumprendet deaberu chi sa limba chi depet impreare est su Sardu campidanesu de bidda sua, Biddanoa de Tulu.
In su 1964 – primu iscritore campidanesu a leare custu prèmiu – binchet su “Premio Ozieri”, cun sa poesia “Chini scidi”, versos chi contan de su “Piano di Rinascita” e de totu sas isperas de sos Sardos pro unu tempus benidore selenu.
In su 1974 binchet fintzas su prèmiu nassionale de poesia “Città di Lanciano” e in su matessi annu imprentat cun Jaca Book sa regorta de poesias “Terra, disisperada  terra”.
Deghe annos apustis, in su 1984, Lobina binchet su prèmiu “Casteddu de sa fae” de Posada cun “Pro cantu Biddanoa”, unu romanzu istòricu iscritu in Sardu, in sa bariedade campidanesa, chi leat ispirassione dae su costumu ispano-americanu de Màrquez, Borges e Vargas Llosa. Su romanzu s’isboligat in Biddanoa de Tulu dae su 1912 a su 1942 e contat s’istòria de Lusicu, chi bivet in Biddanoa, una biddighedda pòbera e ispèrdida. Sa parte prus de importu la faghet Biddanoa e su logu inue sos pessonazos si moven est sa pratighedda, unu logu inue sas cosas sìmplitzes de donzi die intran in sintonia cun su mundu areste e atesu, mannu e orrorosu: cun sa prima Gherra Mundiale e cun sos 20 sordados mortos de Biddanoa, cun su Sardismu, su Fascismu e sa Segunda Gherra Mundiale, incaminada dae sa Gherra de Africa.
“Pro cantu Biddanoa” est unu romanzu de importu mannu  pro totu sa literadura sarda, iscritu in Sardu e pustis traduidu in italianu. Su Sardu impreadu dae Benvenuto Lobina est unu Sardu a tres registros linguìsticos: sa limba chi contat s’istòria est una calidade de Campidanesu aunizadu; sos pessonazos chi faeddan, faeddan in d-unu Sardu de Biddanoa de Tulu; sos pessonazos chi ischin de prus imprean una bariedade Campidanesa chi mudat peràulas e maneras de nàrrere de sa limba italiana.

PO CANTU BIDDANOA

[…] Custu mangianu sa genti ‘e Biddanoa s’è parzìa: parti a sa prucissioni de Santu Giulianu e parti a sa stazioni, a adobiai a Luisicu.
Apustis de is saludus, de is abbrazzidus de parentis e di amigus e de is cumpàngius de trincera, apustis chi Luisicu at presentau a Sara a totus is chi si funti accostiaus a ddu saludai, un’àtara prucissioni si cumpònit: ananti Luisicu a brazzettu cun Sara, sa sposa friulana prìngia, bella, biunda, tranquilla, scaringiàda a arriri, e infattu insoru is àturus. Lionora cun Ogéniu, is cumpàngius cun Elias, chi no si cìtit mai, sa genti, òminis e feminas, piccioccas chi fuéddant a iscusi, alestru, castiendu a Sara, e piccioccheddus, e su cuaddu cun is valigias, e Tiu Pepi cun sa posta.
Bessìu de su fossu accant’è sa stazioni, Luisicu, cun Sara a su costau e sa genti infattu, sagatàt a ananri totu in d’una is campus de Stuppara e in artu, attesu, Biddanoa.
Manch’issu cumpréndit beni s’impressioni chi ddi fàit, ma ddi pàrit di essi adobiendu a issu e totu piccioccheddu, pòburu, innozenti, chi no iscìat nudda ne de su mundu, ne de sa genti, ma cun s’idea fissa de sartai cussus montis po podi connosci is unus e is àturus. Ma cussus montis immoi ddi pàrinti prus bàscius, e cussu piccioccheddu a pagu a pagu s’inc’istésiat.
Un’ora ‘e camminu a pei in su stradoni in arziàda, sighendu sa pinta ‘e s’arroda po no passai in mesu sa giarra. Sara, mancai in cussu stadu, no at bòfiu sezzi a cuaddu, bòlit camminai, est abituada.
Candu cust’àtara prucissioni lòmpit a sa funtana ‘e Ziu Marras e ci bòlit pagu a intrai in bidda, in Sa Prazzitta funti scoppiendu a craccu a craccu is bombas de Sa Sprama. Luisicu allùttat is orìgas, ma Elias ddi dònat una scuidada e arrìt a iscracàllius: “Granate della Sprama, aiutante. Sa prucissioni de Santu Giullianu est arribendu a Sa Prazzitta”. Luisicu puru si pònit a arrìri. […]

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA