Aquilino Cannas

Nascit in Casteddu su 9 de donniasantu de su 1914. In su 1941 intrat in s’esèrcitu e apustis de ai abitau sa Scola po Ofitzialis in Pinerolo, fait parti de sa campànnia de Àfrica, El Alamein puru. Acabbada sa gherra, po tres annus, finas a su 1946 at a essi presoneri in Scida (in Algeria). Torrat a Roma in su 1946 (po essi sintzillus in su mesi de maju) e traballat in sa ERLAS, una sotziedadi “americana antimalàrica” innantis de intrai a traballai in sa Regioni Sarda comenti ecònomu in su 1950.

Collaboradori mai stracu de paperis sardus che: “L’Unione Sarda”, “La Nuova Sardegna”, “Tutto Quotidiano” e is arrevistas “Altair, “Gastronomia Sarda” e sighendi a nai. Tenit apentu po su bilinguismu e fait nasci su fueddu nuraghia; tenit interessamentu puru po is cuaddus e po giai vàllia a is bellesas de sa Sardìnnia e de Casteddu in particulari. Fut casteddaju, po essi sintzillus de s’arruga de Villanova e po annus fut diretori de s’arrevista “S’Ischiglia” (finas a su 1990). In cust’arrevista scriiat cun s’annomìngiu de Luziferinu òberas e poesias in sardu-campidanesu. Iat scritu in italianu Le Bianche colline di Karel (1972), unu scritu poèticu chi si fait biri una tzitadi sarda (Casteddu) totu posta a farrancas in susu de s’incuinamentu petrolchìmicu e papada de su cimentu.

In su 1976 issu, cun sa firma sua de “Anonimo cagliaritano” imprentat Arreula; po Wagner custu fueddu bolit nai “carraxu”, “tzèrriu”. Ndi benit de reula, sa tzacarredda ( raganella in italianu) chi in Casteddu beniat imperada a fitianu in cida santa po annuntziai is ritus sacrus impasa de is campanas mudas giai chi sa crèsia fut in corrutu.In su 1994 pubricat Disterru in terra innui agataus poesias giai imprentadas in s’arrevista “S’Ischiglia” in is annus 1989-1990. In su 1999 pubricat Mascaras casteddaias chi tenint prefatzioni de Giusepi Podda chi scriit: «Aquilino Cannas est su cantori de Casteddu (è il cantore di Cagliari). Sanguigno, aspro, violento, beffardo, armonico, il suo linguaggio affonda le radici nella storia dei sardi, raggiunge una dimensione mediterranea ed europea, diventa universale.» Si morit su 29 de maju de su 2005. Innoi una de is poesias pigadas de s’arregorta Mascaras casteddaias:

A BALLU CANTAU

Ma it’est custu grandu atropeliu,

custu stragazzu mannu ‘e genti?

Ma di aundi nd’est stuppau,

di aundi nd’est calau custu antigoriu?

custu trumbullu apretau,

custu appetigu maccu,

de ominis e de feras?

Calaus indi sunt de su cungiau

de Santu Francau, di aundi ddus hiant

tancaus comenti in d’unu accorru.

Sfranchius hant camminau a s’acua

intre is gruttas, intre is domus de janas,

intre is gragatus. E ndi sunt benius a innoi,

in fundu a sa rocca: a m’agatai.

No sunt forastius castellanus

nì tarrazzanus de Nuraxi ‘e Susu,

sunt de is alas, de is appendizius.

Totu genti ‘e domu, de bixinau,

genti de campu in forza,

genti de cumbattimentu

armaus de leppa giustu in petturras.

E mi castiant. Mi castiant a fisciu

sene fueddai nimancu in suspu…

Ma, alloddu su de is launeddas,

alloddu chi de suncuna pigat a sonai

e s’insonada de s’andimironai!…

E chi maiemai dd’essit fattu! a ballu tundu,

a duru a duru, in totunu sciampittat

intera sa conduma!…e faint s’anchita

e su passu torrau, pistant is peis…

E de repenti arretronat su rocchili

che brunzu de campana ‘e populu.

Aproillai genti! Aproillai e castiai

custa grandu festa chi in nisciuna prazza

heis a biri mai! Aproillai e ballai,

aproillai e no tengais timoria

ca est totu genti ‘e brunzu, de valentia

chi sonat e cantat a cuncordu,

a ottavas, a muttettus, a repentina…

E giogant a morra, a strumpas,

a trivas de pari aintru de custu monti

immoi fattu a casiddu…Intrai

de sa Grutta ‘e su Stiddiu, benei

de sa Grutta de Santa Restituta…

I a luxi ‘e bandonis, calaus indi sunt

aici a pei, a traccas, a cuaddu, portendisì avattu

animalis arruis e unu cumonargiu ‘e feras:

cerbus, murvonis, sirbonis…

E no inc’est aturau prus logu in su rocchili,

prenu comenti un’ou. A craccu prenu,

tippiu de boxis e de sonus, de giogus…

E caladas indi sunt pofinas bruscias e cogas,

bithias e orgias e Luxias rajosas

torradas in bidoria cun d’una rantantira

de mazzamurreddus…

(Facci a Santu Francau no inc’est aturada

manc’anima bia…chi a disora immoi

inci has a podiri cassai topis a berritta).

Finisamenti festa! Festa est, banderas

in d’unu cuncordu ‘e populu finisamenti uniu

in vivas di allirghia e chi bessit a deretta

sene axiori, aundichì – sene murrungiu

si donat s’essiri comenti in dì de bagadiu,

innoi, in su nodiu logu ‘e s’acatu: innoi,

in s’antiga terra nostra ‘e Nuraghia…

(E su poeta est inguni aintru,

accitotu accanta i accitotu attesu

in su disterru suu: di aundi ampru,

de coru rebellu, artu i affranchiu

floressit su cantu sardu).

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?