Don Antonio Pinna

Don Antonio Pinna

(Aristanis, 1946)

I

n su 1970 otenet sa licèntzia in Teologia a sa Pontifìtzia Facultade Teològica de sa Sardìnnia; in su matessi annu, in Aristanis, su Pìscamu Muss. Sebastiano Fraghì l’òrdinat preìderu.
In sos annos imbenientes otenet su Diploma de sa École Biblique et Archéologique Française, in Gerusaleme, e in Roma su Bacalaureau in Iscièntzias Bìblicas de sa Pontifìtzia Cumissione Bìblica.
Est istadu visu-prèside de sa Facultade Teològica de sa Sardìnnia e puru professore de Sacra Iscritura dae su 1984 a su 2022.
Est istadu professore de Scièntzias Bìblicas in s’Istitutu de Scièntzias Religiosas de Igrèsias, de Tàtari e de Aristanis. In Aristanis est istadu finzas Diretore dae su 1994 finzas a su 2014.
Dae sèmpere bìschidu istimadore e istudiosu de su chi pertocat sa limba sarda – e prus de totu atentu a sas chistiones de s’inculturatzione de su cristianèsimu aintro de sos pòpulos peri s’atualisadura e sa tradusidura de sa Bìbia – preìderu Antoni Pinna est istadu unu de sos printzipales amparadores e faidores de su progetu de tradusidura de sa Bìbia in sardu. Progetu chi naschet prus de una bintina de annos a oe e chi at connotu mamentos diferentes de impressida e de frimmada.
At favoridu sa nàschida de unu zassu de sa retza (http://sufueddu.org), chi issu etotu definit unu “Logu pro s’atobiare e arrejonare subra sa tradusidura in Sardu de sa Bìbia”; “Comente a sa piata manna inùe totugantos si poden abbojare pro che colare un’ora arrejonendhe de sas cosas chi cumbenin a s’unu e a s’àteru.”; “Comente a su bancu de unu mastruascia inùe paràulas e àlvures si ‘oltan in cosa noa pro sa vida de onzi die.”
Su progetu de tradusidura de sa Bìbia previdit sa tradusidura de s’iscritu in duas macrobariedades: su Sardu faeddadu in sa parte tzentru-setentrionale de sa Sardìnnia e su Sardu faeddadu in sa parte tzentru-meridionale.
Sa Cunferèntzia de sos Pìscamos de sa Sardìnnia l’at incarrigadu de cuntzertare su tribàlliu de sos ispertos in sa tradusidura de sos “mòdulos” de s’ufìssiu de unas cantu liturgias eucarìsticas-tipu, promòvidu dae Muss. Miglio, daboi de un’atòbiu in sa sede de sa Fondazione Sardinia su 24 de frearzu de su 2017 e cunfirmadu de sa CPS in s’atòbiu imbeniente de su 24 de abrile. Su tribàlliu, imprentadu ad experimentum cun 100 còpias ebia, est istadu presentadu a sa CPS in su mese-de-Santu Aine de su 2018.
Su 14 de su mese-de-Nadale 2021 – cun Muss. Sebastianu Sanguinetti incarrigadu de sa CPS de sighire su tribàlliu de tradusidura – su presidente de sa CPS Muss. Antoneddu Mura cumbidat Serbadore Cubeddu e Bachis Bandinu, pro contu de sa Fondazione Sardinia, e preìderu Antoni Pinna a leare parte in audièntzia a sa Cunferèntzia de sos Piscamos pro chircare de cumprèndere umpare a cale puntu fit s’aprou de su prozetu e pro fàghere corazu a sos trasladores a torrare a incomintzare su tribàlliu pro lu finire a sa lestra. 

MISSA DE UNU SANTU O DE UNA SANTA MÀRTIRI
Testi della tradizione e ad experimentum

Prefàtziu e Oratzioni po s’Eucaristia (II)

Su Sennori siat cun totu bosatrus.
E siat cun tegus puru.

A Deus su coru nostu.
Su coru nostu a su Sennori.

Torreus gràtzias a su Sennori, Deus nostu.
Est cosa bona e giusta.

[Prefàtziu de is màrtiris]

Est cosa bona e giusta deaderus,
doveri nostu e salvamentu,
a torrai gràtzias sèmpiri e in dónnia logu
a tui, Babbu nostu santu,
Deus eternu e totu poderosu,
po mesu de Gesu-Cristu,
Fillu tuu istimau e Sennori nostu.
Intrendi in parti de sa passioni de Gesu-Cristu,
su/sa màrtiri N. at fatu de testimòngiu cun su sànguni suu,
e at torrau glòria a is òperas tuas mannas, Babbu nostu santu,
ca tui nos’amostas sa potèntzia tua in is chi funt dèbilis
e a issus donas sa fortza de su martìriu,
po mori de su Sennori nostu Gesu-Cristu.

E nosu in custa die santa
impari cun is àngelus e is santus de su celu,
totu a una boxi cantaus sa glòria tua:

Santu, Santu, Santu su Sennori, Deus  […]
Prefàtziu e Oratzioni po s’Eucaristia (II)

Su Segnore siat cun totu boisàteros.
E siat cun tegus puru.

A Deus su coro nostru.
Su coro nostru a su Segnore.

Torremus gràtzias a su Segnore, Deus nostru.
Est cosa bona e giusta.

[Prefàtziu de sa Preghiera Eucaristica II]

Est cosa bona e giusta a beru,
dovere nostru e salvamentu,
de torrare gràtzias semper e in donzi logu,
per mesu de Gesu-Cristu,
Fizu tuo istimadu,
Paràula tua chi at fattu totu sas cosas.
tue nos l’as mandadu  Salvadore e Redentore,
fattu òmine pro òpera de s’Ispìridu Santu,
e nàschidu dae sa Vìrgine Maria.

Isse faghende sa voluntade tua,
e aunende a tie unu pòpulu santu,
at istèrridu sos bratzos subra sa rughe,
pro destruire sa morte
e proclamare sa resurretzione.

E tando,
umpare cun sos àngelos e sos santos
totus, a una boghe cantamus sa glòria tua.

Santu, Santu, Santu su Segnore, Deus […]

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA