Don Antonio Pinna

Don Antonio Pinna

(Aristanis, 1946)

I

n su 1970 otenit sa lissèntzia in Teologia a sa Pontifìtzia Facultadi Teològica de sa Sardìnnia; in su matessi annu, in Aristanis, s’obispu Mons. Sebastiano Fraghì dd’òrdinat predi.
In is annus afatantis otenit su Diploma de sa École Biblique et Archéologique Française, in Gerusalemi, e in Roma su Bacalaureau in Scièntzias Bìblicas de sa Pontifìtzia Cumissioni Bìblica.
Est stètiu visu-prèsidi de sa Facultadi Teològica de sa Sardìnnia, aundi est stètiu professori de Sagra Scritura de su 1984 a su 2022.
Est stètiu professori de Scièntzias Bìblicas in s’Istitutu de Scièntzias Religiosas de Igrèsias, de Tàtari e de Aristanis. In Aristanis est stètiu finsas Dirigidori de su 1994 finsas a su 2014.
Billanti stimadori e studiosu de su chi pertocat sa lìngua sarda – e pruschetotu atentu a sa chistioni de s’inculturatzioni de su cristianèsimu intra de is pòpulus peri s’atualisadura e sa tradusidura de sa Bìbia – predi Antoni Pinna est stètiu unu de is printzipalis amparadoris e faidoris de su progetu de tradusidura de sa Bìbia in Sardu. Progetu chi nascit prus de una bintena de annus a oi e chi at connotu oras de disgagiadura e oras de arrebadura.
At apariciau unu giassu de s’arretza (http://sufueddu.org), chi issu etotu definit unu “Logu po s’atobiai e arraxonai apitzus de sa tradusidura in Sardu de sa Bìbia”; “Comenti e sa pratza manna, innui totus si podint atopai e nci passai un’ora chistionendi de is cosas chi cumbenint a s’unu e a s’àteru.”; “Comenti  e un bancu de maistu de linna innui fueddus e matas si fùrriant a cosa noa po sa vida de dònnia dii.”
Su progetu de tradusidura de sa Bìbia atinat sa tradusidura de su scritu in duas macrobariedadis: su Sardu fueddau in sa parti tzentru-setentrionali de sa Sardìnnia e su Sardu fueddau in sa parti tzentru-meridionali.
Sa Cunferèntzia de is Obispus de sa Sardìnnia dd’at incarrigau de cuntzertai su traballu de is spertus in sa tradusidura de is “mollus” de s’ofìtziu de unas cantu liturgias eucarìsticas-tipu, promòviu de Mons. Miglio, apustis de un’atòbiu in sa sea de sa Fondazione Sardinia su 24 de friàrgiu de su 2017 e cunfirmau de sa COS in s’atòbiu afatanti de su 24 de abrili. Su traballu, imprentau ad experimentum cun 100 còpias scéti, est stètiu presentau a sa COS in su mesi-de-ladàmini de su 2018.
Su 14 de mesi-de-idas 2021 – cun Muns. Sebastianu Sanguinetti incarrigau de sa COS de sighiri su traballu de tradusidura – su presidenti de sa COS Mons. Antoneddu Mura cumbidat Sarbadori Cubeddu e Bachis Bandinu, po contu de sa Fondazione Sardinia, e predi Antoni Pinna a pigai parti in audièntzia a sa Cunferèntzia de is Obispus po circai de cumprendi aparis a ita puntu fut s’aprovadura de su progetu e po incorai is tradusidoris a torrai a cumentzai su traballu po dd’acabbai a sa lestra.

MISSA DE UNU SANTU O DE UNA SANTA MÀRTIRI
Testi della tradizione e ad experimentum

Prefàtziu e Oratzioni po s’Eucaristia (II)

Su Sennori siat cun totu bosatrus.
E siat cun tegus puru.

A Deus su coru nostu.
Su coru nostu a su Sennori.

Torreus gràtzias a su Sennori, Deus nostu.
Est cosa bona e giusta.

[Prefàtziu de is màrtiris]

Est cosa bona e giusta deaderus,
doveri nostu e salvamentu,
a torrai gràtzias sèmpiri e in dónnia logu
a tui, Babbu nostu santu,
Deus eternu e totu poderosu,
po mesu de Gesu-Cristu,
Fillu tuu istimau e Sennori nostu.
Intrendi in parti de sa passioni de Gesu-Cristu,
su/sa màrtiri N. at fatu de testimòngiu cun su sànguni suu,
e at torrau glòria a is òperas tuas mannas, Babbu nostu santu,
ca tui nos’amostas sa potèntzia tua in is chi funt dèbilis
e a issus donas sa fortza de su martìriu,
po mori de su Sennori nostu Gesu-Cristu.

E nosu in custa die santa
impari cun is àngelus e is santus de su celu,
totu a una boxi cantaus sa glòria tua:

Santu, Santu, Santu su Sennori, Deus  […]

Prefàtziu e Oratzioni po s’Eucaristia (II)

Su Segnore siat cun totu boisàteros.
E siat cun tegus puru.

A Deus su coro nostru.
Su coro nostru a su Segnore.

Torremus gràtzias a su Segnore, Deus nostru.
Est cosa bona e giusta.

[Prefàtziu de sa Preghiera Eucaristica II]

Est cosa bona e giusta a beru,
dovere nostru e salvamentu,
de torrare gràtzias semper e in donzi logu,
per mesu de Gesu-Cristu,
Fizu tuo istimadu,
Paràula tua chi at fattu totu sas cosas.
tue nos l’as mandadu  Salvadore e Redentore,
fattu òmine pro òpera de s’Ispìridu Santu,
e nàschidu dae sa Vìrgine Maria.

Isse faghende sa voluntade tua,
e aunende a tie unu pòpulu santu,
at istèrridu sos bratzos subra sa rughe,
pro destruire sa morte
e proclamare sa resurretzione.

E tando,
umpare cun sos àngelos e sos santos
totus, a una boghe cantamus sa glòria tua.

Santu, Santu, Santu su Segnore, Deus […]

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA