Don Raimondo Fresia

Don Raimondo Fresia

(Biddaspitziosa, 1888 – Casteddu 1961)

P

reìderu Remundu Fresia est  unu de sos prus importantes comediògrafos sardos. Intrat a zòvanu in su seminàriu de Casteddu, paghènde-si sos istùdios triballiende comente teracu totu fàghere.
Est ordinadu preìderu in su 1915 e mandadu a primu a Xrexei, daboi a Pauli e a Brucei. Dae su 1926 e pro 34 annos fit istadu retore de Uda, inue aiat lassadu un’arrastu forte de s’apostoladu sou, chi si fit cumpridu comente capellanu de sa crèsia de Sant’Efìsiu de Casteddu. “Su vicàriu”, comente li naraian in Uda, fit sèmpere in bona muta, lestru a bulliare, a modu cun totus, ùmile e bonu. Cun sos annnos nde fit bèssidu puntu pro totu sa bidda. Cantautore, regista, coreògrafu, iscritore de comèdias, costumista, iscriiat e giughiat a teatru comèdias apretziadas meda dae su pùbricu chi faghian praghere in sos seros de sas domìnigas a sero. Sa prima òbera teatrale sua fit istada in su 1932 “In domu ‘e su braberi”, chi benit prima de àteras 15 comèdias imprentadas e medas àteras arrejonadas e iscenetas chi si connoschen ma chi non si-nde sun aciapados sos iscritos. In Sardu at iscritu fintzas medas òberas religiosas cantadas, gosos e testos paralitùrgicos.

SU SABBATTERI 

ossiat POBURU MA ONORAU

Scena I

Maistru Giunchinu seduto al deschetto
lavorando e canterellando un motetto sardo.
Lassau m’ha su buttinu
a mesu insobadura
Lassau m’ha su buttinu
An ca ti scallit bruvura
E ti tirit su bugginu.
A mesu insobadura
I ti tirit su bugginu
An ca ti scallit bruvura.

Gei pozzu nai de m’hai assistiu sa fortuna. M’è costau sarchifizius, ma issu puru gei hadi studiau, e s’è fattu onori, scedadeddu.
Dd’hemu a crei crasi de cannosci a fillu miu dottori ‘e leis! Su mesi passau m’hadi scrittu ca in custa cida deppiat pigai sa lauredda. Chi ndi podit accabbai di ‘enni gei ci mandu in sa biatissima, matteddu, fromas e tanallas; bai ca su fragu de sa pixi e de sa peddi pudescia gei ci essit de manus mias. E chini prus assottau de mimi! Gei no happ’a disigiai prusu sa pezz’ ‘e caboniscu, o sa timba’ ‘e arrosu, o is proceddeddus de latti, no. Inzaras… mandronia schetta. Pappai, buffai, dromì e andai a spassiu.

Scena II

[Giunchinu e Fideleddu]

Giunch.  
(ode bussare alla porta) Fideleddu, bessiddoi, là ca ddoi è genti.

Fidel.
(di dentro) Luegus.

Giunch. 
Spicciadì, a is bortas chi non siat su posteri e portit littra ‘e fillu miu.

Fidel. 
(entra correndo recando una lettera) Su meri, su meri, una littra e una scatula manna manna.

Giunch.
Ita non hat’essi cancuna scatula de drucis. Prestu, dona sa littra e bai portandi sa scatula. (Legge la lettera stentatamente quasi sillabando) Carissimo babbo. Assieme alla presente riceverai un pacco contenente (tra sé: ahn, gei benit de continenti) un abito signorile da lusso, cioè un Frack. (un… un… Frack… Frack, cittei, scomittu puru ca nd’hat imbiau cancunu cani e chi ddi nanta Fracca) una tuba (una tuba? Indi fazzu unu coru ‘e moba de su tubu femmia) ecc. (bai e circa ita hat a bolli nai custu fueddu).

Fidel.
(recando sulle spalle la scatola) Anch’è bessia, è graitedda! […]

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA