Don Raimondo Fresia

Don Raimondo Fresia

(Biddaspitziosa, 1888 – Casteddu 1961)

P

redi Arremundu Fresia est unu de is prus importantis comediògrafus sardus. Intrat a giòvunu in su seminàriu de Casteddu, paghendi-sì is stùdius traballendi che a serbidori fac totum.
Est ordinau predi in su 1915 e mandau a primìtziu a Xrexei, apustis a Pauli e a Brucei. De su 1926 e po 34 annus fut arretori de Uda, aundi at lassau un’ arrastu forti de s’apostulau, chi s’est cumpriu comenti e capellanu de sa crèsia de Sant’Efis de Casteddu.
“Su vicàriu”, a comenti ddi narànt a Uda, fiat sèmpiri de bona spètzia, prontu a brullai cun totus, amodau, ùmili e bonu. Cun is annus est bessiu traja maista po totu sa bidda. Cantautori, regista, coreògrafu, scriidori de comèdias, costumista, scriiat e portàt a teatru cumèdias meda apretziadas de su pùbricu chi allirgànt is domìnigus a merii.
Sa primu faina teatrali sua fut, in su 1932, “In domu ‘e su braberi”, chi pretzedit àteras 15 comèdias imprentadas e medas àteras arrexonadas e scenitas chi si connoscint, ma chi no si-ndi funt aciapaus is scritus.
In Sardu at scritu finsas medas fainas religiosas: cantadas, cògius e scritus paralitùrgicus. 

SU SABBATTERI 

ossiat POBURU MA ONORAU

Scena I

Maistru Giunchinu seduto al deschetto
lavorando e canterellando un motetto sardo.
Lassau m’ha su buttinu
a mesu insobadura
Lassau m’ha su buttinu
An ca ti scallit bruvura
E ti tirit su bugginu.
A mesu insobadura
I ti tirit su bugginu
An ca ti scallit bruvura.

Gei pozzu nai de m’hai assistiu sa fortuna. M’è costau sarchifizius, ma issu puru gei hadi studiau, e s’è fattu onori, scedadeddu.
Dd’hemu a crei crasi de cannosci a fillu miu dottori ‘e leis! Su mesi passau m’hadi scrittu ca in custa cida deppiat pigai sa lauredda. Chi ndi podit accabbai di ‘enni gei ci mandu in sa biatissima, matteddu, fromas e tanallas; bai ca su fragu de sa pixi e de sa peddi pudescia gei ci essit de manus mias. E chini prus assottau de mimi! Gei no happ’a disigiai prusu sa pezz’ ‘e caboniscu, o sa timba’ ‘e arrosu, o is proceddeddus de latti, no. Inzaras… mandronia schetta. Pappai, buffai, dromì e andai a spassiu.

Scena II

[Giunchinu e Fideleddu]

Giunch.  
(ode bussare alla porta) Fideleddu, bessiddoi, là ca ddoi è genti.

Fidel.
(di dentro) Luegus.

Giunch. 
Spicciadì, a is bortas chi non siat su posteri e portit littra ‘e fillu miu.

Fidel. 
(entra correndo recando una lettera) Su meri, su meri, una littra e una scatula manna manna.

Giunch.
Ita non hat’essi cancuna scatula de drucis. Prestu, dona sa littra e bai portandi sa scatula. (Legge la lettera stentatamente quasi sillabando) Carissimo babbo. Assieme alla presente riceverai un pacco contenente (tra sé: ahn, gei benit de continenti) un abito signorile da lusso, cioè un Frack. (un… un… Frack… Frack, cittei, scomittu puru ca nd’hat imbiau cancunu cani e chi ddi nanta Fracca) una tuba (una tuba? Indi fazzu unu coru ‘e moba de su tubu femmia) ecc. (bai e circa ita hat a bolli nai custu fueddu).

Fidel.
(recando sulle spalle la scatola) Anch’è bessia, è graitedda! […]

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA