Antonio (Tonio) Dei

Antonio (Tonio) Dei

(Lanusè, 1926 – 1996)

A

ntoni Dei nascit in Lanusè su 14 de su mesi-de-idas de su 1926, a sa mama ddi nant Lidia Piroddi, a su babbu Ènniu Dei. Su babbu traballàt in banca, sa mama sighiat sa domu. Issu fut su segundu fillu, innantis de issu fut nàscïa sa sorri chi ddi narànt Maria Bonaria. Apustis de issu fiant nàscïus àterus cuàturu fradis: Rosàriu, Bissenti, Erasmu, e sa pitichedda Ènnia chi tenit custu nòmini poita ca su babbu si fut mortu candu issa fut acanta de nasci. Tòniu, candu si morit su babbu, tenit dex’annus scéti. Crescendi issu s’apassionat a su teatru e intrat in sa cumpangia de atoris chi ddoi fut in Lanusè, sa bidda sua. A issu ddi praxiant is spetàculus dramàticus e po custu detzidiat de ddus “iscenai”; custus dramas faiant prangi a totus is chi andànt a ddus biri. Faiat spetàculus de Goldoni e de Pirandello e àterus puru. A fitianu Tòniu s’apassionat a sa literadura sarda, a sa linguìstica sarda e a is lìburus e traditzionis de Sardìnnia. Iat tentu cuntatus cun òminis de importu che: Marcellu Serra, Luigi Farina, Lina Aresu e Evelina Garau, chi dd’ant a tenni una bona amistadi. Cun custus òminis e fèminas issu si mandàt lìteras innui allegànt de linguìstica e traditzionis. In bidda sua totus comenti ddu biiant s’acostànt po intendi is contus e is contixeddus suus. Teniat una butega de nòmini Emporio Roma innui bendiat dònnia cosa (giorronalis, pratus e aici nendi) innui sa genti s’atobiàt e chistionàt. Po giogu iat cumentzau a scriri contus curtzus; iat arregortu unu muntoni de fueddus sardus antigus e nous, a catalogai matas e animalis e a scriri sa cumèdia Unu malu e s’atru peusu. In su 1984 sa pobidda stimada Gina si morit de coru giaendi a Tòniu unu dolori mannu. Sa sorti bolit ca issu puru siat operau apustis. Sa boxi de issu bessit dèbili, parit unu pispisu, perou issu si ponit a scriri giai ca cun sa boxi no podiat prus contai. At a chistionai cun is personàgius de is cumèdias suas. Scriit a de noti po acabbai sa cumèdia Unu malu e s’atru peusu intregada a Gina e scriit contus po pipius puru; in su teatru cumentzat a fai su dirigidori. Domu sua est sèmpiri prena de genti, ddoi andant amigus medas giai ca issu fut spertu de archeologia e numismàtica puru. Sa primu òbera est connota in totu sa Sardìnnia e cumpangias medas cumentzant a dda ponni in scena. At a scriri àteras cumèdias puru: Ma chini e’ su dottori, Ditta Carroni Raimondo e Ma castia una beffa totus de su 1989; agoa funt pubricadas Pani e presta, Ndi portas unu ‘e pitiolu e Antoni Berritta. Sa fràsia sua chi naràt a totus fut: «L’umorismo è la cintura di salvataggio nel fiume della vita». Si morit in su mesi de martzu de su 1996. Sa bidda sua dd’at a intregai in su 2001 su Cineteatru innui si ponint in scena is cumèdias suas, si faint spetàculus e atòbius sotzialis po sa tzitadedda olliastrina. 

MA CHINI E’ SU DOTTORI?

Dott.
Duncasa, su chi tenidi issa si narada: “Amnesia, naraus ca non è nudda de gravi e ca ciai si podi curai.

Maria
Chi no facciu irballiu, propriamenti de cussa maladia a nosu ndi fu morta una craba mannalissa “Cerasedda” una bella craba veramenti!

Dott.
Ma e it’è narandu… s’amnesia non è maladia chi podi corpiri sa craba.

Maria
Mah! A mei ciai mi pari’ ca fudi unu nomini propriamenti aici; mi subengiu ca si fu’ fatta a unfradura, a unfradura e morta si fudi. Peccau! Bella craba!

Dott.
Ca nossi, non è maladia chi pigada a unfradura.

Maria
Non m’had’a pigai a puntasa a brenti?

Dott.
Ma e ita nc’intra sa ‘entri? Amnesia, in pagu foeddusu, ‘oli nai ca ddi scarescinti facilmenti is cosasa. Comenti si dd’hia podi spiegai…?

Maria
Tandu ‘oli nai “conca abbada”, “conca scarescia”?

Dott.
Giustu! Propiamenti aici!

Maria
Si esti aici pagu mali, su dannu hadessi pagu! S’interessanti è chi mi subengia de pappai e de buffai, po satru pagu mali, ciai non si moridi.

Dott.
Pappai e buffai ciai, ma si depi subenni de pigai per ir mexinasa!

Maria
Sissi! Duar gocciasa coranta ‘ortasa a sa dì.

Dott.
Nossi! Coranta gocciasa duar bortasa a sa dì!

Maria
È sa propria cosa! Cussu ciai mi ddu subengiu, ma po mellus’ seguranza scriamiddu, mancai non iscia liggi costa pagu a ddu scriri… Però, de conca… issu puru!… Dd’esti scaresciu de mi onai ir mexinasa.

Dott.
E non ddas pòrtada in manusu?

Maria
Tenidi arrexioni! Accident’e conca! Bah! Deu d’arrengraziu de totu, a si biri sanusu e bonu spacciu! (esce).

Dott.
A si biri! A si biri! …Amnesia, amnesia… mi pari ca è maladia chi in custa ‘idda nc’est’a pesta… è giai sa de tresi chi si nci essi’ chena pagai. Chi siada Amnesia? Boh!? Si sigheusu aici mi pari ca hap’essi ‘eu a mi scaresci coment’es’fattu su dinai; non fainti che ‘onai consillusu, consillusu… Ma insomma CHINI È SU DOTTORI?!?! Non soi ancora arrenesciu a ddu cumprendi… […]

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA