Sarbador Àngiulu Spano

Sarbador Àngiulu Spano

(Biddaxidru, 1925 – 2004)

G

iorronalista pubricista, scridori e òmini polìtigu. Est stètiu unu de is fundadoris de sa Democratzia Cristiana in Sardìnnia e dirigidori regionali de is Giòvunus de Atzioni Catòlica candu in su natzionali ddoi fiant s’amigu corali Carlo Carretto (1910-1988) e Luigi Gedda (1902-2000), chi ddi fut testimòngiu de coja. Est stètiu consilleri regionali de su 1953 a su 1982, assessori a is Traballus Pùbricus, a is Finàntzias, a s’Artesania e a sa Sanidadi e, in su 1972, presidenti de sa Regioni.
In su 1982 at detzìdiu de lassai sa polìtica e de studiai Teologia. In su 1991 s’Obispu de Abas Mons. Antonino Orrù ddu fait Diàconu.
Est stètiu su primu Presidenti de sa Fundatzioni Giuseppe Dessì. At scritu fainas in lìngua italiana, ma pruschetotu at scritu in lìngua sarda contus, poesias, tradusiduras de autoris stràngius e fainas po su teatru.
At bintu duas bortas su Prèmiu Montanaru de Dèsulu e cincu bortas su Prèmiu Otieri: duas bortas po su teatru, in su 1977 cun “S’arroppapaneri” e in su 1981 cun “Su parenti americanu”, duas bortas po sa prosa e una borta po sa poesia. In su 1979, po “Sa vid’ ‘e Gesu Gristu a sa manera nosta”, un’arregorta monumentali de 4676 versus assodditus in 334 sonetus, s’est merèscïu una “Arremonadura de onori” de sa Giuria de su Prèmiu.
Po su chi pertocat su teatru, at scritu in totu dexi fainas: otu cumèdias, unu Passio e unu monòlogu. Is cumèdias funt giai totus fainas chi contant sa vida de dònnia dii, agafendi-sì a fitianu a fatus stòricus e cuncordendi-ddis aingìriu is stòrias de is personàgius tìpicus de is fainas suas:

“La cifra stilistica più propria di Salvator Angelo Spano non è il patimento o la denuncia, ma l’ironia e il sarcasmo e, precisamente, quello che sembra essere il segno specifico della letteratura campidanese: la farsa, cioè lo stravolgimento scenico, tragicomico del personaggio paesano, secondo il quale niente c’è di drammatico nella vita su cui non ci si possa fare una risata agrodolce”. 18

Est pretzisu a nai chi una de is cumèdias de Spano, “Su parenti americanu”, est stètia tradùsia in logudoresu de Antoni Canalis e est stètia arrapresentada su 30 de su mesi-de-argiolas de su 2020 in Otieri de sa Compagnia delle Donne po afestai is 60 annus de su Prèmiu Otieri. 19
Mancai apat sèmpiri fueddau in sardu, Spano at cumentzau a scriri in sa lìngua sua faci a cincuant’annus scéti.
Insaras no nci fiant meda fainas de gramàtica sarda: duncas, imperendi is inditus de is amigus professoris Massimo Pittau (c.) e Eduardo Blasco Ferrer (c.) e is fainas de su prof. Antonio Sanna, de Max Leopold Wagner (c.), e de Vincenzo Raimondo Porru (c.), de Antoni Lepori (c.) e de Mario Puddu (c.), Spano cumentzat a scriri a primìtziu cun d-una grafia chi fiat acanta meda a sa fueddada de Biddaxidru, sa bidda cosa sua.
At sighiu a studiai e a si cunfrontai, ca fiat sèmpiri in circa de agatai una manera lìmpia e paris de scriri su sardu. In is annus at tentu medas dudas e amelloramentus in sa manera de scriri, e a sa fini est lòmpiu a un’echilìbriu aìnturu de is diferentis propostas de scridura chi nci fiant in cussus tempus.
In su 2003 cumentzat a curregi e a cunformai totu is fainas suas cun is arrègulas noas chi si fiat postu. Ma acudit a curregi scéti unas cantu fainas, ca in su 2004 sa morti si-ndi-ddu liat. De unus cantus annus a oi, su traballu de curregidura e aparixadura dd’at pigau in manus su fillu Giuanni, chi at giai acabbau totu sa produtzioni teatrali èdita e inèdita e chi est acanta de essi pubricada.
In is ùrtimus annus de sa vida sua, Salvator Angelo Spano, at cumbàtiu contras a sa “Limba Sarda Unificada”, una lìngua artifitziali chi fiat ameletzendi sa bariedadi campidanesa. Issu no fiat contras a una lìngua ùnica, a s’imbressi, naràt chi una lìngua ùnica fiat possibili, mancai circhendi de fai intrai su sardu a scola.

“Ma questo tentativo di unificazione deve poter avvenire senza fretta, col massimo del consenso e con l’apporto di scrittori, docenti, operatori culturali delle diverse varianti, senza colpi di mano e tentativi più o meno consapevoli di sopraffazione, senza la imposizione di codici e di regole che possano ledere in qualche modo e offendere la sensibilità e la dignità di coloro che parlano e vogliono continuare a parlare e vivere con la loro variante.” 20

Sarbador Àngiulu Spano crediat in is sardus, crediat in su sardu e crediat in sa Sardìnnia. E pedit, oindii, cun fortza a is sardus de tenni fidi in su chi funt, in sa lìngua chi fueddant e in sa terra chi bivint. E est custu su testamentu chi at bòfiu lassai a totu is chi ant a ligi is fainas suas.

SU PARENTI AMERICANU

ATTU PRIMU

Un trettu de bia: a mau manca bessint us cantus domus, e una est una crannezzeria; asuba de sa porta ddoi è iscrittu “Macelleria” e ananti ddoi è cancu ganciu cun cancu arrogu de pezza appiccada. A mau deretta atras domus: ind’una funti preparendu po aberri un negoziu. Tra una porta e s’atra currinti mureddas po si sezzi sa genti; accant’e medas portas si ddoi pesada un stabeddu de axina. Seus in beranu, a pusti prangiu, pagus annus appustis s’urtima gherra.

I

Giuanni crannazzeri e Arramundiccu

Giuanni
(è sezziu in sa muredda cu Arramundiccu; portad ua scovitta de murta po nci sciuiai sa musca de sa pezza) Ma ti parid Arramundiccu? …a mi oll’aberri custu negoziu propriu a facci!

Arram.
Ah balla! …certu ca no est ua cosa bella! …e pareri t’anti domandau? (fumadu zigarru a fogu aintru)

Giuanni
A mei? …nudda m’anti nau, mancu b.… e cussu ca Maria Antioga gei bivid ingui
accanta e no . mancu in su paravundu! Ad’affittau su locali senz’e mi nai nudda, a
iscusiaiscusi e totu diabressi…

Arram.
Oromabas, ua pressi bella! tanti ge no . nudda sa prenda chi si nd’. portau!

Giuanni
Ci ndi fiat propriu bisongiu in bidda nosta!

Arram.
Gei nc’indanta de maistus de linna! e Luisu Vacca no bast.da?

Giuanni
No no, ca immui si oint’ammodernai de unu tottu, candu mai iad a essi! no bast.nt’in Casteddu custus negozius? nossi, candu mai, ca nci o.ant’in bidda nosta puru, ca imm. seus bessìus importantis… nci ointi tott’is comododadis… […]

SU PARENTE AMERICANU
(girada in logudoresu in su 2020 dai Antoni Canalis)

ATTU PRIMU

S’iscena dat a bider unu trettu ‘e carrela; a manu manca b’at paritzas domos e unu masellu. Acculzu a sa janna b’est iscrittu: “Macelleria”, e a dainanti b’at calchi gantzu e calchi bicculu ‘e pet’appicada. A manu dresta, ateras domos. In d’una fin preparende, pro abberrer buttega… Tra una janna e.i s’atera curren mureddas pro si setzer sa zente. A costazu ‘e jannas meda, calchi cuinzolu ‘e ‘ua. Semus in atunzu, a d’austadu. Pagos annos a pustis de s’ultima gherra.

I

Giuanne (masellaju) e Remundeddu

Giuanne
(setzidu in sa muredda cun Remundeddu; gìghet un’iscobitta ‘e murta pro ch’iscantiare sa musca dai sa petta) Ma a ti paret, Remund.? …mi cheren abèrrer custa buttega propriu in cara!

Rem.
Ah, balla! Tzertu chi no est cosa bella! E premmissu t’an pedidu? (fumendesi unu zigarru a fog’a intro)

Giuanne
A mie? …nudda m’an nadu, mancu ba’ …E.i cussu ca Maria Antioga bivet a costazu, no est mancu in su parafundu! At afitadu su locale chena mi narrer nudda, a s’iscuj’iscuja e tot’in presse…

Rem.
Innoromala! Una bella presse! Tantu no est nudda sa prenda chi si nd’at battidu!

Giuanne
Ello! Che faghiat propiu bisonzu, in bidda nostra!

Rem.
No che nd’at de mastros de ascia? E Luisi Matta no bastaiat?

Giuanne
Nono, no! Ca como si cheren ammodernare de unu dottu; cando mai tet essere? No bastan’a ch’essere in Otieri custas butegas? Cando mai che cherian in bidda nostra puru, ca como semus diventados importantes… Che cherian totu sas codumidades… […]

Giuanne
Nono, no! Ca como si cheren ammodernare de unu dottu; cando mai tet essere? No bastan’a ch’essere in Otieri custas butegas? Cando mai che cherian in bidda nostra puru, ca como semus diventados importantes… Che cherian totu sas codumidades… […]

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA