Enea Danese

Nàscïu in su 1924 in Pauli Pirri e mortu in su 1999.

Mancai si fessit trasferiu a Maracalagonis, est abarrau cun Pauli in su coru, interessendi-sì sèmpiri a sa bidda.

Me is poesias bieus cumenti càmbiat su tempus, in d-un’amesturu de baloris antigus e una sotziedadi chi mudat.

Munserrau:

Munserrau po su cuncurs’e poesia,

chi adessi in terra sarda nomenau

luxis che unu tèmpiu imaculau

po is poetas de dònnia genìa;

ma ascurta puru una paràula mia,

chi po stimai a tui y essi stimau,

una musa gentili ma yspirau,

cchi ananti m’est passàda aici impressìa,

apen’apena at bòfiu saludai…

torrendi intr’e is nuis in artu bolu;

deu non ti dda naru po mudai….

Is chi tenis po y sprigu e po consolu,

no ti mandu una bellesa de incantai,

ma po èssiri cun tui unu coru solu.

Madonna de Munserrau no m’abbandonis

Madonna de Munserràu no m’abbandònis,

in custa notti funde de mistèrius,

fai luxi bella in is sèntidus mius,

e ghiamì is passus in su mori tuu,

finas a lompi…

a y cudda eterna e frisca funtana,

in is froris profumaus chi da mùdanta…

ti promittiu de lassai su sànguni miu,

po essi purificau de dogna passioni,

no ti domandu su chi ses po is elìgius,

ne su chi ses po is salmus,

ma assumancu una borta in vida,

siasta po mei puru cussu soli de donus,

chi fait sorridi e nai gràtzia

poita si solu mi lassas in sa duda,

solu in su turmentu de un’abèttu

chi parit chen’e fini

foras de sa mirada tua is pensamentus…

ponint’àlas a sa fantasia,

àlas po bolai in dun’àtera immensidadi,

capricciosa, però stupenda chi est sa natura,

aundi fidi e miràculu de s’amori in tui,

si podinti perdi,

e in cuntentesa o in dolori o Madonna,

pigat poderi…

s’esaltanti realtadi de su chi biu e toccu,

chi podid’essi un’ingannu de is sensus,

forsis tottu unu nudda.

Ma in cussu nudda sindi stùdada…

S’anima mia.

Sardigna (1° premio della rassegna poetica a Settimo San Pietro)

No abarris Sardigna,

cun is ogus studaus de sa pensa,

serbiroda in domu tua,

bèndia a is y stràngius mercantis

ppo is dinais de Giuda;

no abarris Sardigna inginugada…

in sa spina de is campus in abbandonu,

cun is brazzus pesaus a is celus,

aspettendi una gràtzia…

chi no bènit mai,

mira is carris tuas liagàdas…

de su filu spinau e de su velenu,

poita speras in chini no ti stimada?

Ponimi in menti libertadi…

De su cinixu de su passau e de su presenti…

Chi ti sperevùndundada in d’unu sonnu ingannadori,

scidadindi e pesa in bolu su spiritu tuu,

ca est pampa de vida

chi luxit che soli a is ogus nostrus,

ridusi in pruini e spraxi a is bentus,

cadenas y oppressoris,

no ses tui duncas s’antiga rejna,

de is pastoris de is messàius de is ferreris,

piga sa spade chi cicciddada steddus,

ponidì sa corona

de làu intèssiu e riccamau de gemas,

ca dònnia gema est su coru de unu fillu,

aici cun sa poesia de un’arrisu,

chi fueddat sèmpiri de beranu,

e torràda a y cuddu respiru,

chi fiat pottenti e profundu una dì,

asessi in libertadi,

e una mirada tua de beni e de carìnnius…

bastada po torrai su birdi a is campus,

s’acqua pulìa e frisca a dònnia vena

su pani e su latti profumaus…

a dònnia mesa.

Famosu est “A nuis coloradas”, gòcius contras a s’ocupatzioni militari e industriali.

Pilloneddus chi a nuis coloradas

ricamànt tanti fantasias

tra is mindulas, bingias i olias

e in is artas linnas profumadas

de sinzillu celu coloradas

in su mari puliu di Orri

totu cosas bellas passadas

immoi ingunis nci nd’est de morri

nc’est de morri po sa timoria

furisteris de attesu arribaus

sa tzitad’e is tubus trotoxaus

gei dd’ant beni costruia

parit ira mala benia

chi appetigat e si fait sciala

de sa genti nostra in tribulia

no eus connotu prus cosa mala

no eus connotu e ne bistu mai

su dimoniu fait a sa muda

ma is trintas dinais de giuda

mai a nemus ant a arricai

pran’e montis sighint a serrai

po nci ponni is mostrus de gherra

aundi trigu depiant arai

is messaius chena de terra

sentz’e terra e sentz’e traballu

crescit solu su filu spinau

non nc’est pisci in su mari imbrutau

cuddu mari chi pariat cristallu

su pastori nci ‘ogat su tallu

cun su coru de abetu prenu

ma sa morti sighit su ballu

totu cantu fueddat de venenu.

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?