Enea Danese

Enea Danese

(Pauli, 1924 – Maracalagonis 1999)

M

ancai si fessit trasferiu a Maracalagonis, est abarrau cun Pauli in su coru, interessendi-sì sèmpiri a sa bidda. Me is poesias bieus comenti càmbiat su tempus, in d-un’amesturu de baloris antigus e una sotziedadi chi mudat. 

MUNSERRAU

Munserrau po su cuncurs’e poesia,
chi adessi in terra sarda nomenau
luxis che unu tèmpiu imaculau
po is poetas de dònnia genìa;
ma ascurta puru una paràula mia,
chi po stimai a tui y essi stimau,
una musa gentili ma yspirau,
cchi ananti m’est passàda aici impressìa,
apen’apena at bòfiu saludai…torrendi intr’e is nuis in artu bolu;
deu non ti dda naru po mudai….
Is chi tenis po y sprigu e po consolu,
no ti mandu una bellesa de incantai,
ma po èssiri cun tui unu coru solu.
Madonna de Munserrau no m’abbandonis
Madonna de Munserràu no m’abbandònis,
in custa notti funde de mistèrius,
fai luxi bella in is sèntidus mius,
e ghiamì is passus in su mori tuu,
finas a lompi…
a y cudda eterna e frisca funtana,
in is froris profumaus chi da mùdanta…
ti promittiu de lassai su sànguni miu,
po essi purificau de dogna passioni,
no ti domandu su chi ses po is elìgius,
ne su chi ses po is salmus,
ma assumancu una borta in vida,
siasta po mei puru cussu soli de donus,
chi fait sorridi e nai gràtzia
poita si solu mi lassas in sa duda,
solu in su turmentu de un’abèttu
chi parit chen’e fini
foras de sa mirada tua is pensamentus…
ponint’àlas a sa fantasia,
àlas po bolai in dun’àtera immensidadi,
capricciosa, però stupenda chi est sa natura,
aundi fidi e miràculu de s’amori in tui,
si podinti perdi,
e in cuntentesa o in dolori o Madonna,
pigat poderi…
s’esaltanti realtadi de su chi biu e toccu,
chi podid’essi un’ingannu de is sensus,
forsis tottu unu nudda.
Ma in cussu nudda sindi stùdada…
S’anima mia. 

SARDIGNA

(1° premio della rassegna poetica a Settimo San Pietro)

No abarris Sardigna,
cun is ogus studaus de sa pensa,
serbiroda in domu tua,
bèndia a is y stràngius mercantis
ppo is dinais de Giuda;
no abarris Sardigna inginugada…
in sa spina de is campus in abbandonu,
cun is brazzus pesaus a is celus,
aspettendi una gràtzia…
chi no bènit mai,
mira is carris tuas liagàdas…
de su filu spinau e de su velenu,
poita speras in chini no ti stimada?
Ponimi in menti libertadi…
De su cinixu de su passau e de su presenti…
Chi ti sperevùndundada in d’unu sonnu ingannadori,
scidadindi e pesa in bolu su spiritu tuu,
ca est pampa de vida
chi luxit che soli a is ogus nostrus,
ridusi in pruini e spraxi a is bentus,
cadenas y oppressoris,
no ses tui duncas s’antiga rejna,
de is pastoris de is messàius de is ferreris,
piga sa spade chi cicciddada steddus,
ponidì sa corona
de làu intèssiu e riccamau de gemas,
ca dònnia gema est su coru de unu fillu,
aici cun sa poesia de un’arrisu,
chi fueddat sèmpiri de beranu,
e torràda a y cuddu respiru,
chi fiat pottenti e profundu una dì,
asessi in libertadi,
e una mirada tua de beni e de carìnnius…
bastada po torrai su birdi a is campus,
s’acqua pulìa e frisca a dònnia vena
su pani e su latti profumaus…
a dònnia mesa.

Famau est “A NUIS COLORADAS”, gòcius contras a s’ocupatzioni militari e industriali. 

Pilloneddus chi a nuis coloradas
ricamànt tanti fantasias
tra is mindulas, bingias i olias
e in is artas linnas profumadas
de sinzillu celu coloradas
in su mari puliu di Orri
totu cosas bellas passadas
immoi ingunis nci nd’est de morri
nc’est de morri po sa timoria
furisteris de attesu arribaus
sa tzitad’e is tubus trotoxaus
gei dd’ant beni costruia
parit ira mala benia
chi appetigat e si fait sciala
de sa genti nostra in tribulia
no eus connotu prus cosa mala
no eus connotu e ne bistu mai
su dimoniu fait a sa muda
ma is trintas dinais de giuda
mai a nemus ant a arricai
pran’e montis sighint a serrai
po nci ponni is mostrus de gherra
aundi trigu depiant arai
is messaius chena de terra
sentz’e terra e sentz’e traballu
crescit solu su filu spinau
non nc’est pisci in su mari imbrutau
cuddu mari chi pariat cristallu
su pastori nci ‘ogat su tallu
cun su coru de abetu prenu
ma sa morti sighit su ballu
totu cantu fueddat de venenu.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA