S’Acadèmia de su Sardu sighit a mandai ainnantis sa faina «PO UNA SCOLA BILÌNGUA», cumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponit in donu in su blog suu su mòlliu po pediri s’imparu de sa Lìngua sarda in sa Scola de gradu I (Scola de sa pipiesa e Scola primària) e po sa Scola segundària de gradu I (o Scola mesana de gradu I). Scarrighendi in donu de su blog nostu su mòlliu in formau pdf dònnia babbu e dònnia mama ddu podit imperai po pediri s’imparu de su sardu po is pipius e piciocheddus insoru, cunforma a su chi narant sa L. nr 482/1999 e sa L.R. 22/2018 po s’amparu e s’avaloramentu de is lìnguas de minoria. Arregordai-sì ca su sardu sighit a bivi chi ddu fueddaus e ddu scrieus.

Leave a comment