S’Acadèmia de su Sardu onlus sighit a mandai ainnantis sa faina «PO UNA SCOLA BILÌNGUA», cumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponit in donu in su blog suu su mòlliu po pediri s’imparu de sa Lìngua sarda in sa Scola de gradu I (Scola de sa pipiesa e Scola primària) e po sa Scola segundària de gradu I (o Scola mesana de gradu I). Scarrighendi in donu de su blog nostu su mòlliu in formau pdf dònnia babbu e dònnia mama ddu podit imperai po pediri s’imparu de su sardu po is pipius e piciocheddus insoru, cunforma a su chi narat sa L. nr 482/1999 po s’amparu e s’avaloramentu de is lìnguas de minoria. Arregordai-sì ca su sardu sighit a bivi chi ddu fueddaus e ddu scrieus.

S’Acadèmia de su Sardu onlus sighit a mandare ainnantis sa faina «PRO UN’ISCOLA BILÌNGUA», incumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponet in donu in su blog sou su mòdulu pro pedire s’imparu de sa Limba sarda in s’Iscola de gradu I (Iscola de sa pitzinnesa e Iscola primària) e pro S’Iscola segundària de gradu I (o Iscola mesana de gradu I). Iscarrighende in donu de su blog nostru su mòdulu in fromadu pdf donzi babbu e donzi mama podet pedire s’imparu de su sardu pro sos pitzinnos e sos piseddos issoro, cunforma a su chi narat sa L. nr 482/ 1999 pro s’amparu e s’avaloramentu de sas limbas de minoria. Amentade-bos chi su sardu sighit a bìvere si lu faeddamus e l’iscriimus.

A mellus biri.

Modulo per Sardo a Scuola

Leave a comment