Comunicau nr 01/2023

Cun su comunicau afatanti s’assòtziu culturali Acadèmia de su Sardu APS FAIT SCIRI a totu is aministradoris de is entis localis e intermèdius (sìndigus e assessoris a sa cultura) e a is dirigidoris de sa scola chi faint faina de amparu e de avaloramentu de sa lìngua sarda chi in is portalitus linguìsticus e in is cursus de formatzioni DEPINT fai imperai su sardu in is macrobariedadis stòricu-linguìsticas suas. S’arregordat, difatis, chi sa ratio de sa norma cuntènnida in sa lei nr 482/1999 de su Stadu Italianu punnat a amparai is minorias linguìsticas stòricas e duncas su campidanesu e su logudoresu, po su chi pertocat su sardu, ponendi a una parti calisisiat elaboratzioni linguìstica finsas bessia infatu, cun sa tenta de fai sperimentus linguìsticus de utilidadi dudosa.

Sigomenti a su sardu campidanesu normau chi est in su lìburu «Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa norma campidanesa de sa lìngua sarda» dd’ant afillau ofitzialmenti sa giai Provìntzia de Casteddu (cun delìbera de su CP nr 17 de su 17.03.2010 e oindii Tzitadi metropolitana de Casteddu) e su Comunu de Cabuderra (cun delìbera nr 28 de su CC de su 20.06.2013), Acadèmia de su Sardu APS ndi CONSILLAT S’IMPERU e S’AFILLAMENTU a totu is aministratzionis pùbricas, subracomunalis e intermèdias e a is scolas aundi est fueddada sa macrobariedadi stòrica sardu-campidanesa.

In prus Acadèmia de su Sardu APS PEDIT, faendi-sì portaboxi de is sòtzius suus e de totu is chi tenint interessu e faint parti de su pòpulu nostu, de tenni arrespetu de is normas in efetu po su chi pertocat s’amparu, s’avaloramentu e s’afortiamentu de s’imperu de su sardu fueddau e scritu in calisisiat logu de sa sotziedadi nosta.

Acadèmia de su Sardu APS est in prus a disponimentu de totus e oferrit sa consulèntzia sua po un’imperu profetosu de is leis in efetu chi pertocant sa defensa e s’avaloramentu de sa lìngua sarda.

“Una lìngua chi siat espressada de is territòrius, de is comunidadis e de is personis. Una lìngua bia, chi si potzat arreconnosci in is dinàmicas a boxi de sa vida de dònnia dii. Pruschetotu: una lìngua chi, in s’imperu suu, potzat torrai a espressai sa pluralidadi de totu is fueddadas suas po mèdiu de is macrobariedadis suas de su connotu”.

Pauli (CA), 11.05.2023

S’assòtziu culturali
Acadèmia de su su Sardu APS

Leave a comment