Comunicau nr 01/2022

Cun custu comunicau de imprenta s’assòtziu culturali “Acadèmia de su Sardu”, impinniau de annus in s’amparu, avaloramentu e afortiamentu de s’imperu de sa lìngua sarda fueddada e scrita, PEDIT a is senadoris de sa Repùbrica italiana, e pruschetotu a is senadoris elìgïus in Sardìnnia, de fai a manera chi is progetus de lei firmus in is Cumissionis Afàrius costitutzionalis e Èsterus de su Senau siant luegus portaus in dibatu in su Senau matessi, po chi si potzat lompi innantis de s’acabbu de sa leisladura a sa ratìfica de sa “Carta europea de is lìnguas minoritàrias e regionalis” de su 1992. 

“Acadèmia de su Sardu” est de su parri chi su stentu mannu de s’Itàlia in sa ratìfica de sa Carta no potzat tenni prus scusa peruna. Aguantau in cunsideru ca sa majoria de is lìnguas regionalis chi funt aìnturu de is làcanas de sa Repùbrica arriscant de sparessi innantis de s’acabbu de su sèculu XXI°, iat a essi de profetu chi su Stadu pongat arremèdiu a custu stentu grai meda, ca sinuncas s’iat a perdi totu custa prenda culturali e stòrica manna de sa Repùbrica matessi. 

“Acadèmia de su Sardu” cun arreferimentu a sa lìngua sarda e duncas a totu sa comunidadi sardòfona de Sardìnnia, chi contat assumancu unu millioni e duxentus-cincuantamilla personis, est de su parri chi su gradu de amparu e afortiamentu de custa lìngua merèsciat luegus de essi artziau a su matessi gradu de is àteras minorias regionalis comenti acadessit po cussas germanòfonas, francòfonas e slavas chi ddoi funt storicamenti aìnturu de is làcanas de sa Repùbrica etotu. Speraus duncas chi luegus si potzat lompi a aplicai a manera cumpria s’art. 6 de sa carta italiana. 

Serraus duncas custu comunicau pedendi a totu is senadoris e pruschetotu a is senadoris sardus, de calisisiat partidu e ideologia polìtica, de lompi a otenni un’arresurtau stòricu aìnturu de custa leisladura etotu, faendi acabbai po sèmpiri unu stentu malu chi no fait prus a apoderai.

PAULI (CA), su 2 de maju de su 2022

S’assòtziu culturali Acadèmia de su Sardu

Leave a comment

In response to:

COMUNICAU DE “ACADÈMIA DE SU SARDU” PO APRETAI SU DIBATU IN PARLAMENTU ASUBA DE IS PDL CHI PERTOCANT SA RATÌFICA DE SA CARTA EUROPEA DE IS LÌNGUAS DE MINORIA E REGIONALIS.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*