S’Acadèmia de su Sardu sighit a mandare ainnantis sa faina «PRO UN’ISCOLA BILÌNGUA», incumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponet in donu in su blog sou su mòdulu pro pedire s’imparu de sa Limba sarda in s’Iscola de gradu I (Iscola de sa pitzinnesa e Iscola primària) e pro S’Iscola segundària de gradu I (o Iscola mesana de gradu I). Iscarrighende in donu dae su blog nostru su mòdulu in fromadu pdf donzi babbu e donzi mama podet pedire s’imparu de su sardu pro sos pitzinnos e sos piseddos issoro, cunforma a su chi naran sa L. nr 482/ 1999 e sa L.R. 22/2018 pro s’amparu e s’avaloramentu de sas limbas de minoria. Amentade-bos chi su sardu sighit a bìvere si-lu faeddamus e l’iscriimus.

Leave a comment