Comunicadu nr 03/2023

Cun custu comunicadu su sòtziu culturale “Acadèmia de su Sardu APS”, impinniadu dae annos in s’amparu, balorizadura e afortigadura de s’impreu de sa limba sarda faeddada e iscrita, INTERBENIT subra sa chistione betza de sa ratìfica de sa Carta europea de sas limbas regionales e de minoria (1992).

Acadèmia de su Sardu APS” intimat chi su discuidu mannu amuntonadu dae s’Itàlia pro cantu pertocat sa ratìfica de sa Carta, non potat àere prus peruna iscuja. Tènnidu contu chi su cantu mazore de sas limbas regionales chi torran intro de sas làcanas de sa Repùblica arriscat de si-che mòrrere prima de s’acabbu de su de 21 sèculos, diat èssere oportunu chi s’Istadu ponzeret remèdiu a custu discuidu mannu meda, pena sa pèrdida de s’asienda intrea culturale e istòrica de sa Repùbrica matessi.

Acadèmia de su Sardu APS, cun relata a sa limba sarda e duncas a totu sa comunidade chi faeddat su Sardu in Sardìnnia, chi assumat assumancu a unu milione e 250 miza pessones, intimat chi su livellu de tutoria e afortigadura de custa limba devat èssere luego pigadu a su matessi livellu de sas àteras minoràntzias regionales comente a cuddas chi faeddan tedescu, frantzesu e islavu, chi fin cumpresas istorigamente intro de sas làcanas de sa Repùbrica matessi. Isperamus duncas chi si potat cròmpere a s’apricu cumpridu de s’art. nr 6 de sa Carta italiana. In d-una repùblica, chi si defìnit democràtica, non poden esistire discriminassiones, non bi deven èssere minoràntzias cunsideradas de sèrie A e minoràntzias de serie B, sos diritos sun paris pro totus.

A s’acabbu duncas pedimus in custu comunicadu a totu sos parlamentares sardos de calesisiat partidu e ideològia polìtica, de persighire unu risurtadu istòricu intro custa legisladura matessi, ponzende gai fine pro sèmpere a unu istentu chi non si podet prus poderare.

PAULI (CA) 01.10.2023

Su sòtziu culturale
Acadèmia de su Sardu APS