Una avansada de importu.

Gasi vintannos a oe su dutore Stefano Cherchi aiat ammaniada e prubicada sa tesi sua de su maistàriu universidàriu de II livellu in Acostu interdisciplinàriu a sa didàtica de su Sardu pro s’annu acadèmicu 2005-2006.

Una tesi ispantosa inue si agatan sos cussizos pro chircare de mezorare s’avansada LSC.

Fullscreen Mode

Leave a comment