Pro non ismentigare.

In s’istiu de su 2006 fut essidu su “Dochimentu de sos dutores de su maistàriu susu sa limba standard LIMBA SARDA COMUNA deliberada dae sa Giunta regionale” amaniada dae sa classe de su maistàriu universidàriu de II livellu in Acostu interdisciplinàriu a sa didàtica de su Sardu (AA 2005-2006). Est unu dochimentu istòricu, una anàlisi funduca de s’avansada de standard isperimentale de sa RAS da inue nd’est bessida a pizu sa LSC fata in modu subranu.

Sun colados deghennoe annos e lu torramos a mandare addenanti oe pro amentare s’importu mannu de custu dochimentu.

Fullscreen Mode

Leave a comment