Blog

Collegati facilmente con le nostre storie, eventi e notizie.

Primu bessida ofitziali de is Arrègulas

Cun s’amosta “Su pòpulu de brunzu – s’amosta” de Angela Demontis, chi dda at cuncordada gràtzias a s’agiudu de sa Provìntzia de Casteddu, setori polìticas culturalis, s’enti casteddaju at incingiau de manera ofitziali is Arrègulas. Difatis  custa est sa primu bessida apustis de s’aprovu de s’afillamentu de su standard po sa norma campidanesa de sa lìngua sarda. Totu is pannellus […]

Is disterraus sardus po sa dòpiu norma

Su cìrculu “Su Nuraghe” de Biella si-ndi prexat de s’afillamentu de is Arrègulas de sa Provìntzia de Casteddu chi cun d-una detzisioni stòrica e pigada e totòmini, ddu torraus a nai ca nci dexit, at stabilèssiu de imperai custu standard po sa scridura de sa fueddada campidanesa de sa lìngua sarda. Su prexu de custus fradis nostus e finsas su […]

Sa Gioventudi Indipendentista po sa dòpiu norma

Sa “Gioventudi Indipendentista” funt po sa dòpiu norma e funt de acòrdiu cun sa polìtica linguìstica de sa Provìntzia de Casteddu chi at deliberau de adotai su standard de is Arrègulas po scriri su campidanesu. Is giòvunus indipendentistas in su comunicau insoru, acrarant ca no funt de acòrdiu mancu po nudda cun iRS e cun Sardigna Natzione, chi ant criticau […]

Is Arrègulas in Cabuderra

In Cabuderra su comunu at apariciau duus cursus de formatzioni in lìngua sarda po is dipendentis comunalis, cun sa tenta de afortiai s’imperu de su sardu aìnturu de s’aministratzioni pùbrica. Funt finantziaus cun su dinai de sa lei 482/99. Is letzionis funt su martis e sa giòbia a mangianu. Su maistu est Màssimu Madrigale chi at a imperai is Arrègulas […]

Is Arrègulas in is agentzias

Paricis agentzias ant chistionau de s’aprovu de is Arrègulas de sa Provìntzia de Casteddu. Grandu prexu po una detzisioni stòrica pigada a totòmini, manca e dereta impari, in su surcu de sèculus e sèculus de connotu literàriu chi is Sardus etotu ant bòfiu. Cun custa delìbera sa Provìntzia de Casteddu at fatu biri comenti tocat a si movi po fai […]

Àtera nova de Santu Baìngiu

Oi su gr de “Radio Sardinia” at torrau a chistionai de s’aprovu de su standard campidanesu de is Arrègulas. In bàsciu totu su comunicau. Su Consillu provinciali de Casteddu at aprovau a s’unanimidadi ariseu in sa setziada cosa sua s’adotzioni de Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda scritas de su Comitau […]

Fueddada de Giusepi Pramas

Teneus su praxeri de pubricai sa fueddada de Giusepi Pramas, su presidenti de sa cumissioni cultura de sa Provìntzia de Casteddu, chi at lìgiu eriseru ananti de su Consillu provintziali po s’aprovu de is Arrègulas. In is fueddus suus podeus ligi totu s’impìnniu chi nci at postu in custa faina. Consilleras stimadas e Consilleris stimaus ! Oi su Consillu provintziali […]

Is Arrègulas in Santu Baìngiu

Finas su gr de “Radio Sardinia” de Santu Baìngiu, cundùsiu de Verònica Atzei, at mandau sa nova de sa Provìntzia de Casteddu e de is Arrègulas. Allodda innoi. Sa Provìncia de Casteddu po su sardu. Cras mèrcuris su 17 de martzu in su Palàtziu de su Visurrei, “Piazza Palazzo”, in Casteddu de Susu, a primitziai de is 11.00 de a […]

Is Arrègulas in Nùgoro

“Ite nobas” su programa de Toninu Bussu in “Radio Nùgoro Centrale” at chistionau de s’avotu de sa Provìntzia de Casteddu apitzus de is “Arrègulas”. Gràtzias a Toninu e a su programa de issu po s’importu chi at donau a custu acontèssiu. Ligei-sì sa nova innoi in bàsciu. Die de importu mannu oje in Casteddu pro sa limba campidanesa Ischimus chi […]

Afillamentu de is Arrègulas

MÈRCURIS SU 17 de MARTZU DE SU 2010 in su Palàtziu de s’Urrei “Piazza Palazzo” Casteddu de Susu a primitziai de is 11.00 de a mangianu Su Consillu provintziali de Casteddu at a avotai s’afillamentu de is Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma […]