“IS ARRÈGULAS DE SU SARDU CAMPIDANESU IN ASSÈMINI”

Arrelatadoris:

Amos Cardia: “Su bilinguismu perfetu e su standard”

Stèvini Cherchi: “Is Arrègulas: candu, comenti e poita ddas imperai”

Apariciadoris:

Assòtziu Culturali “Acadèmia de su Sardu Onlus”

cun s’agiudu de s’Assòtziu Culturali “TEATRO ARKA (H.C.E.)”

Giòbia su 20 de Maju de su 2010 a is 7 de a merii in Assèmini

in su “Spazio Arka”, bia Tevere 47

Leave a comment