Beppe Sozu

Nàscïu in Bonorva su 24 de làmpadas 1914.

Poeta de intremesu de sa segundu e sa de tres generatzionis stòricas de is poetas, est arregordau po is versus costruius cun perfetzioni mètrica e liritzidadi innui ndi bessiat a pillu sa connoscèntzia crara e forti de sa lìngua e de su bocabolàriu logudoresu.

Incumentzat de piticu, a 11 annus, “sa die de su tusolzu in su cuile nostru”, cun d-una carrera chi est durada 50 annus.

Apretziau de luegus de su pùblicu po sa seriedadi e capassidadi de arrexonai, s’est esibiu po annus e annus cun Barore Sassu, Barore Tucone e pruschetotu cun Arremundu Piras. Cun custu at cantau impari po prus de trint’annus e beniant abetaus e acòllius beni meda me is biddas.

At cantau fintzas po is sardus emigraus in su continenti italianu e in Europa, cumenti in Frantza, Bèlgiu, Germània).

Me is annus Trinta s’est dèpiu firmai de cantai po mori de is divietus de su regimi fascista ma agoa s’est pòtziu esibiri fintzas a su 1993 candu at lassau a manera definitiva sa carrera.

Scéti in su 1996, po is cent’annus de sa prima gara organizada de Cubeddu, est torrau a artziai a su palcu un’ùrtima borta, in pratza Cantareddu de Otieri. S’est mortu in Bonorva su 27 de su mesi de martzu de su 2008 a s’edadi de 94 annus. 

Cun Sozu si funt formaus is cantadoris prus giòvunus: Bernardu Zizi, Antoni Pazzola, Frantziscu Sale, Mario Masala e Frantziscu Mura. De arregordai fintzas is cantadas cun Piredda, Piga, Demartis, Pulina, Fadda, Nìnniri, Pinna, Longu, Biosa, Seu, Chìghine, Mura, Sale, Carta.

Sa poesia de Sozu fiat fata de sa sustàntzia de s’arrexonamentu, sa musicalidadi de su versu e s’arrichesa de sa lìngua. Sa presèntzia de issu in su palcu est sèmpiri stètia una garantzia po una gara beni arrennèscïa.

A duos giovanes collegas

Ponidemi sa morte in abbandonu
prite si morzo deo no est recreu.
Sa carriera bos cambiat tonu,
non ch’azis a pigare a s’empireu.
Si campo deo da’ su sinu meu
suides calchi ticcu e latte ‘onu.
Pero si morzo deo, ite castigu!
Azis a suer latte ‘e crabufigu.

Lassademi ‘e sa morte sa cundanna,
ca che a bois non morzo in sa gherra.
Diappaer cantadu semper: Osanna!
Ma si sighides custa cuntierra
mi leo tando una bertula manna
e bos che ponzo unu in cada perra.
Bos bogo in ziru pro fagher a rier
e pagan deghe francos pro bos bier.

A Marieddu Masala

Tue a mie m’abbaidas a pilos
e-i su deperimentu ‘ides in-cue,
e-i sos annos chi tenzo lassamilos
non che los poto imbiare atterue;
a mie deperidu pares tue
proite as miminadu vinti chilos.
E de a mie ti nde meravizzas
da chi de su chi sese non t’abbizzas.

Come desideri visualizzare il sito web ?