Salvatore Meloni (Doddore)

Salvatore Meloni (Doddore)

(Itiri Cannedu, 1943 – Uda, 2017)

S

arbadore Meloni (Ìtiri Cannedu 04.05.1943 – presoni de Uda 05.07.2017) connotu puru cun su nòmini de Doddore fiat unu patriotu sardu indipendentista chi in is batallas suas at circau sèmpiri de defensai sa lìngua sarda e is deretus linguìsticus de is sardus. Fiat un’impresàriu e autotrasportadori. In polìtica fiat famau meda ca, impari a Bainzu Piliu e a Oresti Pili, fiat unu de is polìticus de prus importu in su Partidu Sardu de is annus setanta de su sèculu passau. Difatis impari a Piliu e a Pili faiat parti de sa currenti indipendentista de su Partidu Sardu. In su 1981 est unu de is promovidoris, impari a Oresti Pili, de sa motzioni chi, su 6 de su mesi-de-idas de su 1981 in su Cungressu n° XX in Portu Turre, delìberat sa mudadura de s’art. 1 de su statudu de su Partidu Sardu, faendi-ddu bessiri indipendentista
De su 1981 a su 1982 ddu impresonant e su Stadu italianu ddu acusat de essi unu “cungiuradori” impari a Bainzu Piliu e a Oresti Pili. A Doddore ddu cundennant a noi annus de presoni “po essi andau contras a s’unidadi de su stadu”. Craramenti in custa arrassinna lestra no podeus arresuminai totu su protzessu, ma podeus afirmai cun craresa ca is chistionis giuditziàrias de Doddore ant donau un’agiudu mannu a s’arreconnoscimentu ofitziali de su sardu comenti lìngua e a sa defensa de is deretus linguìsticus de is sardus. In su 2008 torrat a fai polìtica a manera ofitziali cun su movimentu polìticu Meris (Movimentu europeu rinàschida sarda). In su 2014 at pediu e otènniu, in d-unu protzessu, de podi tenni sa tradutzioni de is àutus de su Tribunali in sardu campidanesu puru, faendi a manera de fai aplicai sa Lei de su Stadu nr 482/1999.

Acusau de frode fiscale ddu impresonant in su 2017 e luegus Doddore decrarat de essi unu presoneri polìticu. Po amostai de essi notzenti cumentzat unu sciòperu de su fàmini e de su sidi. Est mortu su 5 de su mesi-de-argiolas de su 2017 apustis de 66 diis de sciòperu de su fàmini e de su sidi. Po s’interru suu su predi de sa Seu de Terraba-Ales at fatu sa missa in sardu cunforma a unu disìgiu de Doddore Meloni. 

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA