Salvatore Meloni (Doddore)

Salvatore Meloni (Doddore)

(Itiri Cannedu, 1943 – Uda, 2017)

S

arbadore Meloni (Ìtiri Cannedu 04.05.1943 – presone de Uda 05.07.2017), connòschidu puru cun su nòmene de Doddore, est istadu unu patriota sardu indipendentista chi in sas batàllias suas at chircadu sèmpere de difèndere sa limba sarda e sos deretos limbìsticos de sos sardos. Fit un’impresàriu e autotrasportadore. In polìtica fit famadu meda proite, umpare a Bainzu Piliu e a Oresti Pili, fit unu de sos polìticos de prus importu in su Partidu Sardu de sos annos setanta de su sèculu passadu. Difatis umpare a Piliu e a Pili faghiat parte de sa currente indipendentista de su Partidu Sardu. In su 1981 est unu de sos promovidores, umpare a Oresti Pili, de sa motzione chi, su 6 de su mese-de-Nadale de su 1981 in su Congressu n° XX in Portu Turre, delìberat sa mudadura de s’art. 1 de s’istatudu de su Partidu Sardu, fatènde-lu bessire indipendentista.
Dae su 1981 a su 1982 lu impresonan e s’Istadu italianu lu acusat de èssere unu “congiuradore” umpare a Bainzu Piliu e a Oresti Pili. A Doddore lu cundennan a noe annos de presone “pro èssere andadu contra a s’aunidade de s’Istadu”. Est craru chi in custa rassìnnia lestra no podimus resùmere totu su protzessu, ma podimus nàrrere cun craresa chi sas chistiones giuditziàrias de Doddore an dadu un’azudu mannu a sa reconnòschida ufissiale de su Sardu comente limba e a s’àmparu de sos diritos limbìsticos de sos Sardos. In su 2008 torrat a fàghere polìtica a manera ufissiale cun su movimentu polìticu Meris (Movimentu europeu rinàschida sarda). In su 2014 at pedidu e otènnidu, in d-unu protzessu, de pòdere àere sa tradussione de sas cartas de su Tribunale in Sardu campidanesu puru, fatende a manera de fàghere gai aplicare sa Leze de s’Istadu nr. 482/1999.
Acusadu de frode fiscale lu impresonan in su 2017 e luego Doddore decrarat de èssere unu presoneri polìticu. Pro cumproare de èssere innossente incomintzat un’isciòparu de su fàmine e de su side. Est mortu su 5 de su mese-de-triulas de su 2017 daboi de 66 dies de isciòparu de su fàmine e de su side. Pro s’interru sou su peìderu de sa Seu de Terraba-Ales fatesit sa missa in sardu cunfroma a su disizu de Doddore Meloni matessi.

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA