Oreste Pili

Oreste Pili

(Cabuderra, 1953 – 2018)

O

resti Pili est nàscïu in Cabuderra in su 1953. At studiau in su liceu clàssicu e apustis at pigau sa làurea in Lìnguas stràngias in s’universidadi de Casteddu, spetzialisendi-sì in lìngua tedesca. Apustis s’est spetzialisau in linguìstica sarda faendi su maistaxu universidàriu de gradu II in Acostamentus interdisciplinàrius a sa didàtica de su sardu. At tentu sèmpiri una stima manna po sa lìngua sarda. At fatu su professori de Tedescu e de Sardu. Ddu podeus cunsiderai, impari a Doddore Meloni e a Bainzu Piliu, che a unu de is babbus de su movimentu linguìsticu sardu e de is prus sighidoris de importu de su neosardista Simon Mossa. A issu puru dd’ant impresonau de su 1981 a su 1982 po chistionis polìticas candu in Sardìnnia nci fiat su proibitzionismu linguìsticu e a chistionai de sardu boliat a nai a essi cunsideraus “cungiuradoris”. Oresti Pili fiat unu grandu connoscidori de sa Lìngua sarda e finsas de is leis de amparu de su sardu. At fatu parti de su Partidu Sardu e apustis fiat intre is fundadoris de su MNS (Movimentu Natzionalista Sardu) e de is RossoMori. At fatu puru s’assessori a sa Lìngua sarda in su Comunu de Cabuderra, faendi aberri po sa primu borta su Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu etotu (cunforma a sa lei de su Stadu nr 482/1999), ativendi finsas is cursus de formatzioni in sardu po is dipendentis de su Comunu. At traballau che a oberadori de su Portalitu de sa Lìngua sarda de sa Provìntzia de Casteddu puru in sa primu annualidadi. In su 2006 nd’at stantargiau su «Comitau scientìficu po sa Norma campidanesa de su Sardu Standard». In su 2009 nd’at stantargiau impari a àterus coranta cumpàngius s’assòtziu culturali «Acadèmia de su Sardu». At scritu: Dotrinas de Cabuderra; Is fradis. In calidadi de co-autori: Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda (chi est sa norma ofitziali de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu e de su Comunu de Cabuderra); DFC – Fueddàriu cabuderresu; Su Sardu – proposta de ortografia; Su Sardu Standard. Oresti est mortu in Cabuderra su 23 de friàrgiu de su 2018. 

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA