Gavino Piliu (Bainzu)

Gavino Piliu (Bainzu)

(Othieri, 1934)

B

ainzu Piliu est nàscïu in Otieri in su 1934. Fillu de maistu de muru e de maista de pannu. A giòvunu at studiau in su liceu scientìficu innantis e in s’istitutu tènnicu po geòmetras apustis. Disterrau po unus cantu annus in Germània, at traballau ingunis che a maistu de muru e pitzajolu. Torrau in Sardìnnia at pigau sa làurea in Farmacia. Apustis intrat a traballai in s’Universidadi in calidadi de tènnicu de laboratòriu e apustis comenti professori de chìmica.
In polìtica est indipendentista e difatis sighendi sa teoria de Antoni Simon Mossa intrat in su Partidu Sardu in su 1975. Luegus ddu faint segretàriu de sa setzioni tataresa. Ma sigomenti fiat contras a un’alliàntzia de su Partidu Sardu cun su PCI, nci-ddu bogant de su Partidu Sardu po cussu etotu, ca fiat contras a s’eligidura de candidaus sardistas in is listas eletoralis de su PCI in su parlamentu italianu. S’annu infatu, in su 1976, ndi stantàrgiat su FIS (Frùntene pro s’indipendèntzia de sa Sardìnnia). In su 1980 ddu eligint sìndigu de su Comunu de Bulzi in Provìntzia de Tàtari e in su 1982 bistiu cun sa bistimenta sarda de su connotu arricit su presidenti de sa Repùbrica italiana Sandru Pertini. Sèmpiri in su 1982 ddu impresonant ca a parrimentu de su Stadu italianu fiat unu “cungiuradori” e ddu cundennant a cuàturu annus de presoni “po essi andau contras a s’unidadi de su stadu”.

Bainzu Piliu est finsas unu stimadori de sa lìngua sarda, at gherrau sèmpiri po amparai e avalorai sa lìngua sarda e po defensai is deretus de totu is sardòfonus. Ddu podeus cunsiderai unu de is babbus de su movimentu linguìsticu sardu ca is batallas po sa defensa de sa lìngua sarda ddas at fatas in tempus de proibitzionismu linguìsticu. Po custa arraxoni est de importu mannu a arregordai totu su chi at fatu po sa defensa de sa lìngua. Difatis de su 1981 a su 1982 at fatu s’arrelatadori po duas tesis de làurea bilìnguas (in sardu e in italianu): «Komente produire vigoria e kun kale profetu pro sa Sardinya» e «Aba rekuida dai paritzos logos ei su manizu sou a prus de totu cun intzenios kimikos e fisikos». Craramenti custas duas tesis, apustis de una cuntierra manna cun su Ministeru de s’Imparu Pùbricu, ant fatu bessiri a pillu totu sa chistioni de su proibitzionismu linguìsticu candu su Stadu italianu apetigàt su sardu e su sardu etotu fiat proibiu in dònnia logu. Chi oindii teneus sa libertadi de podi fueddai e scriri in sardu finsas in logus pùbricus e in is istitutzionis ddu depeus a Bainzu Piliu puru e a is batallas culturalis suas.

Bainzu Piliu at pigau sa làurea in Psicologia puru in s’Universidadi de Casteddu e oindii est finsas unu psicòlogu de professioni. At scritu unu lìburu de importu mannu: «Cella nr 21 il cammino verso la dignità», lìburu chi est presentendi in dònnia logu in Sardìnnia, arrelatendi in sardu e contendi totu su chi dd’est sutzèdiu candu in is annus ’80 dd’ant impresonau e cundennau. 

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA