Gavino Piliu (Bainzu)

Gavino Piliu (Bainzu)

 

(Othieri, 1934)

B

ainzu Piliu est nàschidu in Otieri in su 1934. Fizu de unu mastru de muru e de una mastra de pannu. A zòvanu at istudiadu, a primu, in su liceu iscientìficu e insegus in s’istitutu tènnicu pro geòmetras. Istranzadu pro unos cantos annos in Germània, at triballiadu incue comente mastru de muru e pitzajolu. Torradu in Sardìnnia, at leadu sa làurea in Farmacia. Insegus intrat a triballiare in s’Universidade in calidade de tènnicu de laboratòriu e daboi comente professore de Chìmica.
In polìtica est indipendentista e difatis sighende sa teoria de Antoni Simon Mossa intrat in su Partidu Sardu in su 1975. Luego lu faghen segretàriu de sa setzione tataresa. Ma sigomente fit contra a un’alleàntzia de su Partidu Sardu cun su PCI, che lu bogan dae su Partidu Sardu pro cussu etotu, laite fit istadu contra s’elizidura de candidados sardistas in sas listas eletorales de su PCI in su Parlamentu italianu. S’annu fatu, in su 1976, fundat su FIS (Frùntene pro s’indipendèntzia de sa Sardìnnia). In su 1980 lu elizin a sìndigu de su Comune de Bulzi in Provìntzia de Tàtari e in su 1982 bestidu cun su bestire sardu de su connotu rezit su presidente de sa Repùbrica italiana Sandru Pertini. Sèmpere in su 1982 lu   impresonan laite, pro s’Istadu italianu, fit unu “cungiuradore” e lu cundennan a bàtoro annos de presone “pro èssere andadu contra s’aunidade de s’Istadu”. Bainzu Piliu est fintzas unu istimadore de sa lìmba sarda, at gherradu sèmpere pro amparare e avalorare sa limba sarda e pro defèndere sos diritos de totu sos  sardòfonos. Lu podimus cunsiderare unu de sos babbos de su movimentu limbìsticu sardu proite sas batàllias pro s’amparu de sa limba sarda las at fatas in tempos de proibitzionismu limbìsticu. Pro custa rejone est de importu mannu amentare totu su chi at fatu pro sa protetzione de sa limba. Difatis dae su 1981 a su 1982 est istadu su relatadore pro duas tesis de làurea bilìmbas (in sardu e in italianu): «Komente produire vigoria e kun kale profetu pro sa Sardinya» e «Aba rekuida dai paritzos logos ei su manizu sou a prus de totu cun intzenios kimikos e fisikos». Est ladinu ladinu chi custas duas tesis, daboi de una  batàllia manna cun su Ministeru de s’Imparu Pùbricu, ant fatu bessire a pizu totu sa chistione de su proibitzionismu limbìsticu candu s’Istadu italianu catigaiat su Sardu e su Sardu etotu fit proibidu in calesisiat logu. Si, a die de oe, amus  sa libertade de pòdere faeddare e iscrìere in sardu fintzas in logos pùbricos e in sas istitutziones lu devimus a Bainzu Piliu puru e a sas batàllias culturales suas.

Bainzu Piliu at leadu sa làurea in Psicologia puru in s’Universidade de Casteddu e oe est fintzas unu psicòlogu de professione. At iscritu unu lìberu de importu mannu: «Cella nr 21 il cammino verso la dignità», lìberu chi est presentende in donzi logu in Sardìnnia, relatende in Sardu e contende totu su chi li fit sutzessu candu in sos annos ’80 l’aian  impresonadu e cundannadu. 

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA