Cordas et Cannas

Sa truma de “Cordas et Cannas” est nàscia in Terranoa (Olbia) in su 1978/1979 de s’atòbiu de musicheris chi teniant caminus diferentis ma is pròpius tentas e disìgius musicalis. Su trabballu insoru punnat luegus a torrai a donai luxi a is testus de is poetas e cantadoris sardus faendi cuntzertus in totu sa Sardìnnia. Su stili ndi bessit a pillu cun su tempus, incumentzendi de Cantos e mùsicas de sa Sardigna, su primu discu de su 1983, sighendi in su segundu Scalmentu, de su 1985, po arribbai a Musicalimba, su de tres de su 1988, comenti chi fessit unu trabballu ùnicu partziu in tres: “istèrrida, crèschida e cumprida”.

In su 1999 bessit Fronteras, unu discu chi ddoi est aìnturu unu sfortzu mannu in su contai e arraxonai is chistionis de importu de sa sotziedadi nosta (minas contra-òmini spartzinadas in totu su mundu, s’arrespetu de su logu, s’identidadi culturali de is pòpulus, etc.). Sighint collaboratzionis cun musicheris famaus finsas de su Jazz e de àteras genias musicalis (Paolo Fresu, Antonello Salis, Peter Gabriel, ec.) po circai de sighiri a amostai ca sa mùsica sarda est aberta a àteras culturas, comenti iant sèmpiri fatu.

Ant fatu unu sciacu mannu de cuntzertus in pratzas, festival e teatrus in Sardìnnia, in Europa e in is Stadus Aunius. S’ùrtimu discu est Terra muda, imprentau in su 2018.

Come desideri visualizzare il sito web ?