Maria Luisa Congiu

Maria Luisa Congiu

 

(Roma, 1973)

N

ascit in terramanna de babbu sardu, disterrau po mori de su traballu, e mama romana, cun arraxinis sardas. At sèmpiri tentu una grandu stima po sa Sardìnnia, giai chi a 18 annus detzidit de torrai a Ulìana, sa bidda de su babbu.
In su 1992 si cojat cun Pascualinu Puligheddu, artista geniosu, sonadori, componidori e spertu de sonus. E pròpiu Pascualinu etotu fait nasci su “Duo di Oliena”, truma chi at a aguantai su pùbricu sardu po medas annus. Sèmpiri Pascualinu at a essi su prus cumpàngiu fideli de Maria Luisa po is trint’annus de mùsica de su benidori.
Maria Luisa s’acabussat me in su stùdiu de sa lìngua, de sa cultura e de s’identidadi sarda, apoderendi beni is bariedadis linguìsticas ulianesa e logudoresa. Stùdiat a fundu, mancai no ddas scìpiat fueddai, is fueddadas gadduresas e campidanesas.
Su mundu de sa poesia improvisada, su cantu a Tenore, is usàntzias e is ballus, sa connoscèntzia de is cantzonis popularis de sa Sardìnnia – de is cantzonis religiosas finsas a su cantu a ghitarra – funt is fundamentus de su stùdiu de Maria Luisa.
De annus meda tenit una postura de primori in su mundu musicali sardu. Is cuntzertus cosa sua funt apretziaus meda siat po su programa, po s’originalidadi e po sa scenografia e siat poita ca circant de avalorai su traballu de is Sardus, siat in sa mùsica, siat in s’artesania, o calisisiat cosa o idea chi siat “Made in Sardinia”.
Sa discografia cumentzat in su 1999 cun d-una musicascita apitzus de is cantus de su connotu de Sardìnnia. A oi tenit 13 CD, cun duas lobas e duas arregortas.
De annus meda est faendi finsas cursus privaus e me is Scolas tzìvicas de mùsica, cun progetus chi avalorint sa Lìngua sarda, sa cultura e s’identidadi de Sardìnnia.
In su 2021 si merescit su Prèmiu “Maria Carta”, chi Maria Luisa at bòfiu annonnai a Pascualinu Puligheddu, sposu e cumpàngiu de una vida, mortu in su 2020 po mori de su CoViD-19 e chi at acumpangiau a Maria Luisa po trint’annus de mùsica imparis.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA