Cenàbara su 24 de su mesi de làmpadas 2011, a is 5 de a merii in sa Domu Comunali de Cabuderra, nci at a essi sa presentada de su

DFC (Dizionario Fondamentale del Campidanese) e fueddàriu Cabuderresu

Saludus:
Francesco Dessì, Sìndigu de Cabuderra

Oresti Pili, Assessori a sa Lìngua sarda

Ant a arrelatai:
Prof. Eduardo Blasco Ferrer

Prof. Stefano Cherchi

Prof. Giuseppe Pili

Prof. Amos Cardia

Anselmo Desogus

At a benni:
Graziano Milia, Presidenti de sa Provìntzia de Casteddu

Cuncordat su traballu:
Prof. Emanuele Atzori

Benei ca faeus tretu bonu!

Cumbidu DFC

Leave a comment