Su Comunu de Cabuderra at stabilèssiu unu cuncursu literàriu in lìngua sarda intitulau a is poetas cabuderresus “Tziu Boicu Pianu e Tziu Firei Lai”.

Su concursu est apitzus de sa storiedda a sa manera de is contixeddus de Esopu, aundi is animalis bivint, fueddant e scramentant che a s’òmini. In sa storiedda s’agatat giai sèmpiri su scramentu postu po imparai.

Sa Provìncia de Casteddu at agiudau po su finantziamentu de su cuncursu.

Is fainas ant a depi essi intregadas intra de is 13:00 de su 4 de su mesi de Làmpadas (deliberatzioni de sa Giunta Comunali de su 27/04/2012).

Bandu in campidanesu

Bandu in cadelanu

Bandu in logudoresu

Bandu in tataresu

Bandu in tabarchinu

Bandu in gadduresu

Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa norma campidanesa de sa Lìngua Sarda

Leave a comment